Zwrot podatku VAT zapłaconego przy zakupie (w ramach systemu TAX FREE) przysługuje w sytuacji, gdy podróżny wywiózł kupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonał zakupu. Towar kupiony w sierpniu musi więc zostać wywieziony do końca listopada.

 

 

Zwrot VAT tylko na podstawie dokumentów

Resort finansów podkreśla, że podróżny, aby uzyskać zwrot podatku VAT musi przedstawić dokument wystawiony przez sprzedawcę zawierający kwotę podatku zapłaconego przy sprzedaży, potwierdzony przez urząd celno-skarbowy stemplem. Dodatkowo trzeba też dołączyć paragon z kasy rejestrującej. Towary powinny być opodatkowane właściwymi dla nich stawkami. Zwrot jest dokonywany w złotówkach, w formie wypłaty gotówkowej lub polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej. Co istotne, sprzedawcy oraz inne podmioty dokonujące zwrotu podatku podróżnym mają prawo do pobierania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku.

 

System TAX FREE

Jak tłumaczy MF, system zwrotu podatku podróżnym dotyczy sytuacji, w której z jednej strony – podróżni mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, z drugiej strony – sprzedawca tych towarów ma prawo do zastosowania 0 proc. stawki VAT. Wskazuje jednocześnie, że podróżnymi dla potrzeb TAX FREE są osoby fizyczne, które nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Miejsce stałego zamieszkania ustala się na podstawie paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Osoby te mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju u określonej kategorii sprzedawców. Towary muszą być następnie w stanie nienaruszonym wywiezione w bagażu osobistym podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej.

Zobacz procedury w LEX:

Zwrot podatku nie przysługuje w przypadku nabycia paliw silnikowych. Bagażem osobistym jest cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, opuszczając terytorium Unii Europejskiej, jak również bagaż, który przedstawi on później organom celnym, pod warunkiem przedstawienia dowodu, że bagaż ten był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący w momencie wyruszenia w podróż przez przedsiębiorstwo odpowiedzialne za jego przewóz.

Zobacz również: Będzie nowy system ochrony granic >>

Specjalne obowiązki sprzedawców

Sprzedawca, aby uczestniczyć w systemie TAX FREE, musi być zarejestrowanym podatkiem VAT. Musi też prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Konieczne jest również zawarcie przez niego umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym podmiotem uprawnionym do dokonywania zwrotu podatku podróżnym (jeżeli sam nie dokonuje zwrotu). Sprzedawca ma obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że jest podmiotem, u którego zakupy uprawniają do zwrotu podatku podróżnym.

Czytaj w LEX: Zwrot VAT podróżnym - procedura szczególna VAT >

Informacja musi też dotyczyć miejsca, gdzie podróżni dokonujący zakupów mogą odebrać podatek. Sprzedawca ma dodatkowo obowiązek zapewnienia podróżnym pisemnej informacji o zasadach zwrotu podatku w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Punkty sprzedaży muszą być dodatkowo oznaczone znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których służy zwrot podatku.

 

POLECAMY