Z najnowszej interpretacji podatkowej wynika, że jedno z małżonków zdecydowało o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Mąż wystąpił o interpretację, czy czynność prawna polegająca na nieodpłatnym przekazaniu, na podstawie umowy darowizny całego przedsiębiorstwa – spółki cywilnej prowadzonej wyłącznie przez małżonków, na rzecz jednego ze wspólników – małżonka i w następstwie tej czynności rozwiązanie spółki cywilnej i likwidacja podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn czy korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Od lutego 1993 r. małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W spółce nie ma innych wspólników. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a przedmiotem jej działalności jest sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych.

Jedno z małżonków kończy działalność – co z podatkiem?

Żona zdecydowała, aby doprowadzić do rozwiązania spółki cywilnej, ponieważ chce ona zaprzestać wykonywania działalności gospodarczej. Mąż natomiast chce nadal kontynuować działalność gospodarczą, jednak w nowej formie – jako indywidualna działalność gospodarcza, pod swoim imieniem i nazwiskiem i indywidualnym numerem identyfikacji podatkowej, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Aby uzyskać możliwość prowadzenia działalności na bazie dotychczasowego przedsiębiorstwa – spółki cywilnej, małżonek wraz z żoną – wspólniczką zamierza przed rozwiązaniem spółki cywilnej, dokonać nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa tej spółki w całości na swoją rzecz. Przekazanie nastąpi w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Umowa darowizny przedsiębiorstwa będzie obejmować wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa na dzień dokonania darowizny, chyba że konkretne składniki zostaną przez strony wyłączone z przedmiotu umowy. W skład majątku spółki cywilnej nie wchodzą nieruchomości. Na dzień rozwiązania spółki cywilnej, nie będzie ona miała żadnego majątku, albowiem przejdzie on razem z przedsiębiorstwem na wspólnika, będącego jednym z małżonków, w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej.

Przekazanie przedsiębiorstwa, do działalności gospodarczej małżonka nastąpi na podstawie czynności prawnej nieodpłatnej – umowy darowizny. Pomiędzy małżonkami istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Małżonkowie planują zawrzeć, jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie darowizny przedsiębiorstwa, o której mowa niżej, umowę w sprawie rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

Zobacz również: Darowizna mieszkania czasem bez podatku od spadków i darowizn >>

Małżonek przedstawił swoje stanowisko we wniosku o interpretację, zgodnie z którym czynności w nim opisane będą korzystać ze zwolnienia z podatku i darowizn.

Umowa w formie aktu notarialnego bez obowiązku zgłoszenia

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Stwierdził, że zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

Stosownie do art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku (z zastrzeżeniami) a w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie pięciu lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.637 zł – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

 

Dyrektor KIS stwierdził, że planowane nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach spółki cywilnej podatnika i jego żony do indywidualnej działalności gospodarczej podatnika, które będzie dokonane na podstawie umowy darowizny, będzie objęte przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Jednakże, z uwagi na fakt, że umowa darowizny zostanie zawarta pomiędzy osobami wymienionymi w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (tj. pomiędzy małżonkami), to będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a powołanej ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dyrektor KIS podkreślił, że skoro umowa darowizny zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego, to dla zachowania warunków zwolnienia nie będzie konieczne zgłoszenie jej naczelnikowi urzędu skarbowego i bez znaczenia w omawianym przypadku jest też kwestia ustroju majątkowego małżonków w chwili dokonywania darowizny.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 sierpnia 2020 r. nr 0111-KDIB2-3.4015.99.2020.1.LM