Same uprawnienia policjantów określone są w ustawie o policji, konkretnie w art. 15 często przytaczanym przez funkcjonariuszy pytanych o podstawę legitymowania czy dokonywania innej czynności służbowej.

Dane policjanta można zanotować
Sposób wykonywania uprawnień przez policjantów określa rozporządzenie (Dz. U. 2015.1565), według jego przepisów funkcjonariusz, który przystępuje do czynności służbowych (w tym m.in. legitymowania i zatrzymania osoby): podaje swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej.

Policjant nieumundurowany musi dodatkowo okazać legitymację służbową - a na żądanie osoby, wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień, okazuje ją w sposób umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych.

Tożsamość potwierdzi też inna osoba
Dokumentami, które potwierdzają tożsamość danej osoby, są: dowód osobisty, paszport, zagraniczny dokument tożsamości, inny dokument ze zdjęciem oznaczony numerem lub serią (mogą to być legitymacja szkolna, studencka, ale takim dokumentem nie jest np. spersonalizowana karta miejska). Policjant może też ustalić tożsamość danej osoby na podstawie informacji zgromadzonych w zbiorach danych.

Policjant może również ustalić czyjeś dane w oparciu o oświadczenie osoby trzeciej, jeżeli okaże ona jeden z ww. dokumentów - w praktyce jednak bardzo rzadko stosuje się taką procedurę.

Funkcjonariusz dokumentuje czynność w notatniku służbowym lub w notatce służbowej. Określa: datę, czas, miejsce i przyczynę legitymowania oraz dane osoby legitymowanej: imię, nazwisko, PESEL, rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość osoby legitymowanej.

Za wprowadzenie w błąd grozi kara

Podanie fałszywych danych jest wykroczeniem, za które grozi grzywna (art. 65 KW) - obejmuje to informacje na temat: tożsamości własnej lub innej osoby, obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania.

Policjant po zakończeniu wykonywania czynności służbowych informuje o prawie złożenia do właściwego miejscowo prokuratora zażalenia na sposób przeprowadzenia tych czynności. Zażalenie - jak stanowi art. 15 ust. 7 przysługuje do miejscowo właściwego prokuratora.

Więcej tekstów poradniczych tutaj>>


Elementy prawa. Podręcznik z ćwiczeniami >>