Przepisy dotyczące przechodzenia przez podatników na kasy online od początku budzą wiele kontrowersji i wątpliwości. Wszystkiemu winny jest brak precyzji ustawodawcy, który dla określenia kategorii podatników zobowiązanych do używania nowych urządzeń posłużył się pojęciami ogólnymi i nieostrymi.

- Przez to, że ustawodawca nie zdecydował się na odwołanie do konkretnych pozycji PKWiU, czy choćby określenie tych kategorii przy użyciu nazw wykorzystywanych w tej klasyfikacji, podatnicy mają słuszne wątpliwości co do tego, od kiedy zmuszeni będą do stosowania kas online – potwierdza Bartosz Kubista, doradca podatkowy, adwokat, partner w kancelarii GLC.

Zobacz procedurę w LEX: Czynności podlegające obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online >

 

Podmioty lecznicze a obowiązek stosowania kas online

Problem dotyczył również podmiotów leczniczych. W art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o VAT ustawodawca nałożył obowiązek stosowania kas online od 31 grudnia 2020 r. (który został następnie przedłużony do 1 lipca 2021 r.) na podmioty świadczące usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Sprawdź w LEX: Czy podmiot leczniczy może częściowo działać na kasach online i kasach, które nie wysyłają danych do repozytorium? >

- Niestety, użyte przez ustawodawcę odwołanie do świadczenia usług „opieki medycznej” przez „lekarzy i lekarzy dentystów” budziło wiele pytań. Choć ustawa o VAT odwoływał się do pojęcia usług opieki medycznej choćby w katalogu czynności zwolnionych z VAT (art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy VAT), to jednak posłużenie się tym odwołaniem w stosunku do katalogu podmiotów objętych obowiązkiem stosowania kar online jest co najmniej niefortunne – zaznacza Bartosz Kubista. Najwięcej problemów budził fakt, że polskie przepisy regulujące wykonywanie działalności leczniczej, w szczególności ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, nie odwołują się do świadczenia usług opieki medycznej, zaś samo prowadzenie działalności leczniczej może być wykonywanie w formie praktyk zawodowych lub na rzecz podmiotów leczniczych (np. zakładów opieki zdrowotnej).

W rezultacie, w lipcu br. nie wiadomo było do końca, czy obowiązek wymiany kas na kasy online dotyczył tylko indywidualnych praktyk lekarskich, czy także praktyk grupowych praktyk prowadzonych w formie spółek cywilnych, jawnych, czy partnerskich.

O problemie lekarzy po raz pierwszy pisaliśmy w tekście pt. Lekarze, zamiast leczyć Covid, muszą szukać nowych kas >>.

 

Zwrot za zakup kasy fiskalnej

Jak się jednak właśnie okazało, to nie koniec. Z uwagi na nieprecyzyjne przepisy, skarbówka zaczęła odmawiać zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej lekarzom działających w spółkach.

Sprawdź w LEX: Czy podatnik, który wymieni kasy rejestrujące na kasy rejestrujące online przed powstaniem obowiązku dla stosowania kas online może skorzystać z ulgi na ich zakup przed tą datą? >

- W urzędach masowo odmawia się zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy fiskalnej przychodniom, szpitalom, spółkom medycznym prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej online, przyznając to prawo jedynie lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym osobiście praktykę. Jak twierdzi MF przychodnia to przedsiębiorstwo realizujące różne usługi. Raczej trudno jednak zgodzić się z taką konstatacją, według której przychodnia równie dobrze może zajmować się produkcją gwoździ i młotków oraz naprawą akumulatorów i wulkanizacją opon – wskazuje w rozmowie z Prawo.pl Agnieszka Czernik, doradca podatkowy. Ekspertka zauważa, że zakup kasy i rejestracja sprzedaży przy jej pomocy nie są uzależnione od formy organizacyjno-prawnej podatnika.

Sprawdź w LEX: Czy świadcząc usługi medycyny estetycznej, ale nie będąc lekarzem, muszę zakupić kasę rejestrującą online? >

 

Zaskakujące stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej

Co istotne, wydano nawet w tej sprawie interpretacje indywidualne, m.in. pismo z 6 sierpnia br., nr 0111-KDIB3-2.4012.428.2021.1.MD. Wynika z niego, że podmiot leczniczy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej nie podlega obowiązkowi wymiany kasy rejestrującej na kasę fiskalną online, powołując się przy tym na przepisy ustawy o działalności leczniczej i zawartą w niej definicję podmiotu leczniczego. W urzędach skarbowych odmawia się więc prawa zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej online w przypadku spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich i spółek z o.o.

Jak podkreśla Agnieszka Czernik, w ramach prób wyjaśnienia sytuacji podatnika można usłyszeć informację, iż zwrot w wysokości 700 zł na podstawie art. 111 ust. 5 ustawy o VAT należy się wyłącznie tym lekarzom i lekarzom dentystom, którzy działają w oparciu o wpis do CEIDG, nie zaś w oparciu o wpis do KRS. Tyle tylko, że spółki cywilne również działają w oparciu o CEIDG, a nie KRS.

Czytaj w LEX: Ulga przy zakupie kas fiskalnych >

- Nie ma żadnych podstaw, aby, opierając się na dosłownym brzmieniu przepisów, wysnuwać jakiekolwiek wnioski na temat form świadczenia usług medycznych. W przeciwnym bowiem wypadku, spółki świadczące usługi medyczne w ogóle nie powinny mieć kas rejestrujących, nawet tych „tradycyjnych”, a cóż dopiero online. Skoro znaczenie ma forma organizacyjno-prawna, nie zaś posiadanie klienteli nieprowadzącej działalności gospodarczej, czy też rodzaj usługi lub towaru, wówczas nie powinno być podstaw do posiadania jakiejkolwiek kasy fiskalnej – konkluduje Agnieszka Czernik.

Zobacz procedurę w LEX: Ulga na zakup kas rejestrujących - korzystanie przez zwolnionych podatników VAT >