Tak jak w przypadku wspólnego rozliczenia żyjących współmałżonków, wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem jest opcją przysługującą podatnikom. Wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem nie jest obowiązkiem żyjącego małżonka. Obowiązujące przepisy PIT nie nakładają również na rodzinę zmarłego obowiązku rozliczenia zeznania podatkowego za 2020 rok w imieniu zmarłego. W takim przypadku obowiązek przygotowania deklaracji podatkowej spoczywa na urzędzie skarbowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zmarłego. Obowiązek uiszczenia należnego podatku leży po stronie spadkobierców. W przypadku nadpłaty podatku spadkobiercy mają również prawo do otrzymanie jej z urzędu skarbowego.

Zobacz również:
Rozliczenie wspólne małżonków w rocznym PIT >>
Rozliczenie PIT z dzieckiem korzystne dla samotnych rodziców >>

 

Rozliczenie PIT ze zmarłym małżonkiem

Wdowiec lub wdowa ma możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego za rok 2020 ze zmarłym małżonkiem. Możliwość ta przysługuje w przypadku śmierci małżonka podczas trwania roku podatkowego, jak również, gdy śmierć małżonka nastąpiła po zakończeniu roku podatkowego, a przed terminem złożenia zeznania za dany rok. Przy rozliczeniu wspólnym ze zmarłym małżonkiem konieczne jest spełnienie podstawowych warunków wspólnego rozliczania podatku. Dodatkowo w tym wypadku istnieje również możliwość wspólnego rozliczenia, jeżeli małżonkowie nie byli w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

 


 

Wspólne opodatkowanie odbywa się na wniosek żyjącego małżonka, poprzez zaznaczenie odpowiedniego sposobu rozliczania w pozycji numer 6 – „w sposób przewidziany dla wdów i wdowców” na formularzu PIT-37 lub PIT-36. W odpowiednim formularzu powinny zostać uwzględnione przychody obojga małżonków. Żyjący podatnik powinien zadeklarować swoje przychody w części „dochody i straty podatnika”, natomiast przychody osiągnięte przed śmiercią małżonka powinny znaleźć się w części „ dochody i straty małżonka”. Formularz podatkowy powinien być podpisany jedynie przez żyjącego małżonka, gdyż nie ma możliwości złożenia podpisu za zmarłego.

 


 

Prawo do ulg po śmierci małżonka

Śmierć małżonka nie powoduje pozbawienia go prawa do wykorzystania przysługujących ulg i odliczeń. Możliwe do wykorzystania ulgi są deklarowane przez żyjącego małżonka przy wspólnym rozliczeniu na załączniku PIT/O. W przypadku ulgi na dzieci należy pamiętać, iż można ją odliczyć od podatku w stosunku do ilości miesięcy, gdy władza rodzicielska była sprawowana. Żyjącemu małżonkowi przysługuje ulga za cały rok, natomiast odliczeniu w przypadku zmarłego podlegają miesiące do jego śmierci. Odliczeniu podlegają również wszystkie wydatki pozwalające na skorzystanie z ulg i odliczeń, które zostały poniesione przez zmarłego przed śmiercią. W tym np. koszty związane z ulgą rehabilitacyjną.

Sebastian Sterbicki, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce