Koncepcja porozumienia rodzicielskiego nawiązuje do amerykańskiego wzorca tzw. „Planu Wychowawczego”, który stanowi efekt osiągniętego pomiędzy rodzicami kompromisu. Rodzicielski Plan Wychowawczy jest więc formą dobrowolnie przyjętych i spisanych ustaleń przez rozwodzących się lub pozostających w separacji rodziców, którzy zobowiązują się przed sądem do określonego sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Plan obejmuje wszystkie najistotniejsze sfery życia małoletniego dziecka takie jak harmonogram kontaktów, sposób podejmowania decyzji w istotnych sprawach dziecka, a także kwestie ponoszenia kosztów jego utrzymywania.

 

 

Co może sąd przy porozumieniu rodziców

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, wątpliwości budzić zakres w jakim sąd może ingerować w zasady wykonywania władzy rodzicielskiej, w szczególności w razie przedstawienia przez strony pisemnego porozumienia rodzicielskiego.  Zgodnie bowiem z art. 58 par. 1 zd. 2 k.r.o.  sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W piśmiennictwie[1] wskazuje się, że porozumienie, o którym mowa w art. 58 par. 1 k.r.o., może dotyczyć przede wszystkim:

  1. wykonywania władzy rodzicielskiej;
  2. utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

 

PROCEDURA Postępowania w sprawie z powództwa o rozwód >

W przypadku porozumienia dotyczącego kontaktów z dzieckiem zauważa się, że powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 113 par. 2 k.r.o. Porozumienie podlega kontroli sądu, przede wszystkim co do zgodności z dobrem dziecka.

Należy w tym miejscu podkreślić, że rodzice nie mogą zawrzeć ugody w zakresie władzy rodzicielskiej, natomiast mogą ustalić w formie planu rodzicielskiego sposób wykonywania przez każdego z rodziców władzy rodzicielskiej, który następnie sąd może transponować do wyroku.

 


Porozumienie konieczne dla wspólnej władzy rodzicielskiej

Obecnie, przygotowanie porozumienia rodzicielskiego nie jest niezbędnym wymogiem dla pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Zgodnie z treścią art.  58 par. 1a k.r.o., w braku porozumienia rodzicielskiego, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Sposób sformułowania przepisu wskazuje na to, że zasadą (w razie braku porozumienia między rodzicami) jest wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej, a sąd w pierwszej kolejności powinien stosować art. 58 par. 1a zd. 1 k.r.o. Tylko jeśli uzna, że dobro dziecka przemawia za powierzeniem wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców może zastosować art. 58 par. 1a zd. 2 k.r.o.

Czytaj też: Dobro dziecka jako wartość nadrzędna przy orzekaniu o władzy rodzicielskiej >

Czytaj także: RPD chce definicji opieki naprzemiennej i kary za utrudnianie kontaktów dzieckiem>>

Wydaje się, że kolejne planowane zmiany art. 58 k.r.o. również stanowią przejaw dążenia ustawodawcy do tego, aby władzę rodzicielską po rozwodzie wykonywali oboje rodzice. Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 lutego 2019 r. (druk nr 3254) zakłada wprowadzenie art. 58 par. 1aa k.r.o., przyznającego sądowi możliwość powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określenia, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach.

 

 

Sąd decyduje, gdy nie ma zgodnego wniosku

Jak wynika z art. 58 par. 1 zd. 1 k.r.o. sąd rozstrzyga o kontaktach rodziców z dzieckiem, natomiast zgodnie z art. 58 par. 1b k.r.o. na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Tak więc sąd rozstrzyga o kontaktach, kiedy małżonkowie nie złożyli zgodnego wniosku o nieorzekanie o kontaktach. Przy czym złożenie zgodnego wniosku stron nie wyklucza orzeczenia przez sąd rozwodowy o ograniczeniu lub zakazaniu kontaktów z dzieckiem po rozwiązaniu małżeństwa na podstawie art. 1132 lub 1133 k.r.o.[2] 

Czytaj także: Sędzia Begier: Czas pomyśleć o alimentach ustalanych procentowo>>

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 5 czerwca 2012 r. III CZP 72/11[3]: „porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie nie zwalnia sądu z obowiązku orzeczenia o tych kontaktach w wyroku rozwodowym”. Jest to pogląd spójny z wyrażanym w piśmiennictwie[4] stanowiskiem, że porozumienie rodzicielskie obowiązuje w zakresie, w jakim zostało transponowane do wyroku.

Czytaj także: Mediacja przed rozwodem już nie obowiązkowa - MS modyfikuje projekt>>

Czerederecka Alicja "Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi" >

 

Miejsce zamieszkania dziecka w porozumieniu

Przedmiotem porozumienia może być również ustalenie miejsca zamieszkania dziecka. Co do zasady zgodnie z art. 26 k.c. miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Czytaj też: Skutki majątkowe separacji i rozwodu >

Oznacza, to, że jeśli w wyroku rozwodowym sąd powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, każdoczesnym miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania rodzica wykonującego władzę rodzicielską. Natomiast jeśli rodzice zawierają porozumienie wprowadzające pieczę naprzemienną, powinni w swoim porozumieniu określić, jakie będzie miejsce zamieszkania dziecka. Jak wynika z art. 28 k.c. można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Również sąd, pozostawiając władzę rodzicielską obojgu rodzicom, którzy nie zawarli porozumienia, powinien określić miejsce zamieszkania, którego z rodziców będzie miejscem zamieszkania dziecka.

Autorka: Małgorzata Wojciechowicz, partner zarządzający Kancelarii De Lege Artis i Prezes Polskiego Centrum Edukacji Prawnej.

  • [1] J. Winiarz [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz , red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 554-556
  • [2] J. Pawliczak, Orzekanie w wyroku rozwodowym o kontaktach z dzieckiem, Przegląd Sądowy 2017, nr 10, s. 49
  • [3] Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 5 czerwca 2012 r. III CZP 72/11, LEX nr 1230228
  • [4] J. Winiarz [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz , red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 554-556