Ministerstwo finansów zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2020 r. fakturę z numerem NIP nabywcy do sprzedaży ujętej na kasie  rejestrującej i potwierdzonej paragonem fiskalnym wystawia się tylko wtedy, jeżeli taki paragon zawiera numer NIP nabywcy. Zgodnie z przepisami, paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z numerem NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną. W przypadku transakcji sprzedaży zawieranych pomiędzy podmiotami gospodarczymi na kwotę nieprzekraczającą  450  zł (100 euro), sprzedawca ma prawo udokumentowania jej paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, czyli fakturą  uproszczoną.

Jeśli paragon, to nie faktura

Zdaniem ministerstwa finansów, od 1 stycznia 2020 r., jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie rejestrującej i potwierdzona paragonem fiskalnym, fakturę z numerem NIP wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy.

Oznacza  to,  że  już  w momencie  sprzedaży klient musi zdecydować, czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument. Obowiązek  zgłoszenia zamiaru otrzymania faktury przed finalizacją zakupów dotyczy wyłącznie sprzedaży na rzecz podatników.

 

Co istotne, w przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową). Warto przypomnieć, że do tej pory organy podatkowe zajmowały w tej sprawie różne stanowiska.

Zobacz również:
Coraz więcej problemów z wystawianiem paragonów >>

Paragony i faktury do 450 złotych ciągle problematyczne >>
Fiskus komplikuje wystawianie faktur uproszczonych i paragonów >>

Z wydanych objaśnień wynika dodatkowo, że jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę standardową dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro, wówczas powinien on zgłosić swoje żądanie, zanim sprzedawca zafiskalizuje  sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. W takim przypadku sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko powinien wystawić nabywcy fakturę standardową, według przepisów dotyczących wystawiania faktur.

 


Faktury zbiorcze do faktur uproszczonych

Ministerstwo finansów odniosło się również do kwestii wystawiania faktur zbiorczych do faktur uproszczonych. Zdaniem resortu, na podstawie obecnie obowiązujących przepisów brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Skoro paragony te uznane są za faktury, to nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktury. Faktura zbiorcza może dokumentować sprzedaż towarów lub usług z danego miesiąca czy innego okresu rozliczeniowego, natomiast nie może dokumentować sprzedaży już zafakturowanej. Na gruncie przepisów ustawy o VAT możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów  fiskalnych  dokumentujących  sprzedaż powyżej  kwoty 450  zł brutto  (100  euro),  posiadających numer NIP nabywcy, gdyż takie paragony fiskalne nie stanowią faktury.

Numery na paragonach

Z objaśnień wynika dodatkowo, że paragon fiskalny uznany za fakturę uproszczoną musi zawierać podstawowe dane określone w przepisach ustawy o VAT, w tym m.in. „kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny   identyfikuje fakturę”. Resort finansów wskazuje, że w przypadku paragonów fiskalnych, to numer paragonu fiskalnego jest  numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną. Numer paragonu  fiskalnego jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.

Faktury uproszczone w nowym JPK_VAT

Jak podkreśla resort finansów, do 31 grudnia 2020 r. paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone, wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, nie będą musiały być wykazywane w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) odrębnie. Warunkiem skorzystania z takiego rozwiązania jest to, aby w tym okresie, tj. do końca 2020 r., wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży zostały ujęte w ewidencji zgodnie z par. 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia JPK_VAT. Natomiast od 1 stycznia 2021 r. wszyscy podatnicy będą już wykazywać odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone.

Pełna wersja objaśnień - Objaśnienia podatkowe z 16 października 2020 r. dotyczące uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone >>