W wykazie podatników VAT są zamieszczane wyłącznie numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe lub imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż tylko takie rachunki co do zasady przewidziane są dla podmiotów gospodarczych i dodatkowo są raportowane w ramach systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR). Oznacza to możliwość potwierdzenia tych rachunków za pomocą systemu STIR (czyli spełnienia wymogu określonego w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT) pozwalającego na ich zamieszczenie w wykazie.

Zobacz również: MF nie słucha podatników i tworzy złe prawo >>

Należy podkreślić, że obowiązek dokonywania płatności na rachunki zamieszczone w wykazie dotyczy wyłącznie sytuacji, w której występuje transakcja powyżej 15 000 zł i zapłata należności wynika z faktur wystawianych przez podatników VAT czynnych.

... płatności na rzecz jednoosobowych firm

W przypadku małych firm (przeważnie firmy jednoosobowe), które w swojej działalności posługują się tzw. ROR-em, zapłata na ich konta należności przekraczających 15 000 zł występuje w stopniu ograniczonym. Natomiast w takiej sytuacji, kontrahent zawsze ma możliwość złożenia zawiadomienia do urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek spoza wykazu. To pozwoli mu uniknąć konsekwencji w postaci utraty możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

 


… dłuższego czasu na dokonanie zgłoszenia

Nie można zgodzić się z tym, że Ministerstwo Finansów nie słucha podatników. W aktualnie procedowanym w parlamencie projekcie (druk 207) przychylono się do postulatów przedsiębiorców i zaproponowano wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia z 3 do 7 dni oraz wprowadzono zmianę organu, do którego wysyłane jest zawiadomienie, tj. z naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury (co powodowało trudności dla przedsiębiorców z ustaleniem adresu urzędu) na naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla płacącego.

… wymiany informacji z innymi państwami

Ponadto w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy mającej na celu dopełnienie wdrożenia Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (druk sejmowy 208). Dopełnienie to polega na wprowadzeniu zmian w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, dzięki czemu możliwa będzie wymiana zebranych informacji o schematach podatkowych transgranicznych z innymi państwami UE.

… podwójnego raportowania schematów podatkowych

W projekcie zaproponowaliśmy także wprowadzenie przepisu przejściowego, który będzie nakładał na podmioty zobowiązane do raportowania obowiązek przekazania Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych transgranicznych, jeżeli pierwszej czynności związanej z ich wdrażanemu dokonano w określonym okresie rozpoczynającym się od 26 czerwca 2018 r. Obowiązek ten nie dotyczy zatem wszystkich schematów podatkowych, a tylko tych, które stanowią schematy podatkowe transgraniczne (jest to mniejsza część złożonych informacji o schematach podatkowych).

Biorąc pod uwagę, że obowiązkiem raportowania objęte będą również schematy transgraniczne przekazane dotychczas do Szefa KAS, zaproponowano wprowadzenie uproszczonych zasad przekazywania tych informacji. W takim przypadku (gdy więcej niż jeden podmiot będzie obowiązany do wykonania powyższego obowiązku) obowiązek ten powinien wykonać podmiot, który uprzednio przekazał tę informację do Szefa KAS.

Konieczność nałożenia tego obowiązku wynika w szczególności ze specyficznych wymogów wynikających z określonego przez Komisję Europejską standardu wykorzystywanego do wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE (tzw. unijnej schemy). Na etapie tworzenia schemy stosowanej w Polsce do raportowania schematów podatkowych (tj. w końcu 2018 roku) informacja o szczegółowym zakresie danych wymaganych przez unijną schemę nie była dostępna. Nie sposób zatem przypisać MF „błędu”, jaki został wskazany w wypowiedzi zawartej w artykule.

… i błędów w uchwalonych przepisach

W artykule zarzucono też MF popełnienie błędu podczas procedowania nowelizacji art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych. Ministerstwo zidentyfikowało ten błąd i z tego powodu wydało interpretację ogólną w tym zakresie.  A od 19 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ww. przepisu jednoznacznie rozstrzygająca wątpliwości na korzyść podatników. Sprawa zatem została wyjaśniona.