Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 stycznia br., nr 0111-KDIB3-2.4018.15.2019.1.ASZ, potwierdził, że podatnicy nie mają obowiązku zgłaszania do naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu aktualizującym NIP-8 informacji o numerach rachunków technicznych.

Rachunek techniczny nie jest rozliczeniowy

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o jej wydanie wynikało, że spółka posiadała w banku szereg rachunków technicznych. W zależności od banku zakładała subkonta, które służyły jedynie do ewidencjonowania na nich środków pieniężnych bez możliwości dokonywania jakichkolwiek operacji. Co do zasady, rachunki techniczne służyły wyłącznie poprawnemu funkcjonowaniu podstawowych rachunków bankowych, dla których zostały utworzone.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił uwagę, że w praktyce gospodarczej zdarza się, że podmioty wykorzystują usługę rachunków technicznych stosowanych w celu zautomatyzowania rozliczeń. Podkreślił, że rachunki techniczne połączone są z bankowymi rachunki rozliczeniowymi, na których prowadzone są operacje bankowe. Rachunek techniczny stosowany jest w celu zautomatyzowania rozliczeń, którego użycie powoduje, że system bankowy sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i automatycznie księguje wpłaty na rachunek główny prowadzony na rzecz sprzedawcy.

 


Zdaniem dyrektora KIS, rachunki techniczne nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe. Podatnik nie ma więc obowiązku ich zgłaszania naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Organ podatkowy podkreślił jednocześnie, że takie rachunki nie będą tym samym uwidaczniane w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy o VAT przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi tu o tzw. białą listę podatników.

- Jak widać, kwestie praktyczne związane z białą listą podatników ciągle wymagają doprecyzowania i dopracowania – zauważa Radosław Maćkowski, doradca podatkowy i współtwórca MVP TAX. Przypomina również, że Ministerstwo Finansów już w zasadzie pośrednio poruszało tą kwestię w grudniu 2019 r. w objaśnieniach podatkowych. - Powyższa interpretacja „domyka” temat rachunków technicznych od strony braku obowiązku ich zgłaszania do urzędu skarbowego, a objaśnienia od strony potencjalnych konsekwencji podatkowych zapłaty za zobowiązanie na taki rachunek - podkreśla Maćkowski.

Rachunków technicznych i wirtualnych nie ma liście

Cofnijmy się zatem do grudnia. Resort finansów zwrócił wtedy uwagę, że podatnicy dostarczający usługi i towary na masową skalę, jak operatorzy sieci komórkowych, czy dostawcy mediów w postaci prądu i gazu często stosują tzw. rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych usług. Potwierdził także, że rachunki te nie będą uwidaczniane w wykazie podatników, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, jak również nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego.

 

Wpłata na rachunek wirtualny bez konsekwencji

Ministerstwo Finansów podkreśliło dodatkowo, że w przypadku dokonania płatności na rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym uwidocznionym w wykazie, podatnik nie poniesie konsekwencji podatkowych przewidzianych w podatkach dochodowych oraz nie będzie ciążyła na nim odpowiedzialność solidarna w VAT. - Fakt, że tzw. rachunki wirtualne nie są uwidaczniane w wykazie nie oznacza, że podatnik dokonując płatności na te rachunki narażony będzie na konsekwencje przewidziane z tytułu dokonania płatności na rachunek spoza wykazu. Podatnik będzie mógł sprawdzić w wykazie, czy dokonując zapłaty na konkretny rachunek wirtualny, spełni kryteria ustawowe uprawniające do zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych. Mianowicie, poprzez weryfikację numeru rachunku wirtualnego w wykazie podatnik otrzyma informację, czy jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu. Wpłaty na rachunki wirtualne będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, z którym dany rachunek wirtualny jest powiązany. Jeżeli więc rachunek rozliczeniowy podatnika znajduje się w wykazie, wówczas płatność dokonywana na rachunek wirtualny, powiązany z tym rachunkiem rozliczeniowym, będzie równoznaczna z wykonaniem przez płacącego obowiązku zapłaty na rachunek z wykazu – potwierdziło Ministerstwo Finansów.

Zobacz również: Przez brak numeru rachunku na białej liście firmy wstrzymują płatności >>