W świetle ostatnio prezentowanego przez dyrektora KIS stanowiska, IP Box znajduje szerokie zastosowanie wśród przedstawicieli spółek produkujących gry komputerowe. Co ciekawe, fiskus pozwala na skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania nie tylko do dochodów uzyskanych z własnych autorskich produkcji, ale również do gier, które zostały wytworzone np. w koprodukcji.

Wirtualne produkty, realne oszczędności

Wyliczenie kwalifikowanych IP zawarte w  art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT i  art. 24d ust. 2 ustawy o CIT ma charakter zamknięty. W sposób odmienny polski system traktuje jedno z tych praw. W ramach autorskiego prawa do programu komputerowego nie sposób wskazać ani definicji programu komputerowego, ani choćby jego przykładowego katalogu. Powyższy stan rzeczy pozostawia zatem szeroką swobodę interpretacyjną organom podatkowym. Przejawem czego jest odejście od wąskiego traktowania terminu „program komputerowy”, co pomimo krótkiego okresu obowiązywania ulgi zostało poparte licznymi interpretacjami (zob. interpretacja indywidualna z 9 kwietnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.42.2020.2.APO; interpretacja indywidualna z 6 marca 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.491.2019.2.IZ; interpretacja indywidualna z 4 marca 2020 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.498.2019.1.JS).

Zgodnie z prezentowanym obecnie stanowiskiem dyrektora KIS autorskie prawo majątkowe do gry powstałe w wyniku działalności badawczo-rozwojowej uznawane jest za kwalifikowane prawo własności intelektualnej - podobnie jak autorskie prawo do programu komputerowego (zob. interpretacja indywidualna z 6 lutego 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.532.2019.2.BK).

Dodatkowo, funkcjonalna wykładnia przedstawiona przez dyrektora KIS umożliwia traktowanie gry całościowo jako jednego utworu objętego kwalifikowanym prawem własności intelektualnej tj. bez wydzielenia z niej poszczególnych części składowych np. interfejsu, obiektów graficznych czy dźwiękowych (zob. Interpretacja indywidualna z 24 stycznia 2020 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.480.2019.2.JS). W praktyce oznacza to, że producenci działający w branży gier, chcąc zastosować IP Box w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z produkcji gier, będą mogli to zrobić bez potrzeby wydzielenia elementów, które samodzielnie nie stanowią programu komputerowego.

Zobacz również: Tylko umowa pisemna da preferencje podatkowe w IP Box >>

Gdy organ w wydawanych interpretacjach potwierdził już, że dochód z gry (włączając również jej pozostałe części składowe) może być objęty preferencją IP Box, pojawiły się kolejne pytania. Przykładem tego typu wątpliwości są sytuacje, w których sposób produkcji gry różni się od standardowego modelu polegającego m.in. na stworzeniu od początku fabuły, silnika gry, elementów graficznych i dźwiękowych.

Portowanie produktu a prawo do ulgi

Jednym z przykładów alternatywnego sposobu wytworzenia gry jest dokonanie portowania istniejącego produktu. Portowanie określa się jako proces implementacji wersji programu komputerowego na inną platformę niż pierwotna. W interpretacji podatkowej wydanej 16 czerwca 2020 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.70.2020.2.SG), podatnik zwrócił się z pytaniem czy przychody z gry powstałej w wyniku wykonanej usługi portowania mogą podlegać preferencji IP Box. W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że jest wydawcą gier wideo, a w ramach prowadzonej działalności wykonuje m.in. portowania gier. Świadczona przez niego usługa portowania oznacza w praktyce zmianę kodu, który umożliwia dopasowanie danego programu komputerowego do sprzętu o dużo niższych możliwościach sprzętowych. Dodatkowo podatnik zaznaczył, iż kod źródłowy portowanego programu komputerowego jest nowy, tj. nie stanowi skopiowania bądź odwzorowania istniejącego produktu.

 

Organ uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Zdaniem dyrektora KIS, portowanie zawiera w sobie element twórczy (własny), gdyż jego wynikiem jest powstanie nowych kodów źródłowych, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie programu komputerowego na innej platformie niż pierwotna. Zatem, pomimo na pozór technicznego charakteru działań w tym zakresie, stopień ich skomplikowania wymusza na podatniku podjęcie czynności niestandardowych i nowatorskich. Gra wytworzona w wyniku portowania stanowi formę programu komputerowego stworzonego w procesie programowania, a zatem podlega ochronie prawnej wynikającej z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udzielając odpowiedzi organ zauważa również, że celem portowania nie jest wyłącznie wprowadzenie rutynowych lub okresowych zmian do oprogramowania. Zdaniem organu to wszystko przemawia za uznaniem, że gra powstała w wyniku przeniesienia jej na inną platformę zawiera się w katalogu kwalifikowanych IP, co w konsekwencji daje przedstawicielom branży gier prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki 5 proc. w stosunku do produkcji powstałych w wyniku portowania.

 

Nowość
Nowość

Paweł Małecki, Małgorzata Mazurkiewicz

Sprawdź  

Remake a prawo do rozliczenia ulgi

Kolejnym interesującym zagadnieniem z branży gier poruszonym w interpretacjach Dyrektora KIS jest kwestia zastosowania preferencji IP Box w stosunku do remake’u gry. Remake gry to w rzeczywistości gra stworzona od podstaw, która jednak w istotnym stopniu i samej koncepcji bazuje na oryginalnej produkcji. W interpretacji z 17 czerwca 2020 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.71.2020.3.BK) wnioskodawca działający w branży gier powziął wątpliwość, czy stworzony przez niego remake gry stanowi autorskie prawo do programu komputerowego. W stanie faktycznym podatnik wskazał, że wynikiem prowadzonych przez niego remake’ów jest powstanie nowatorskiego oprogramowania (gry), pomimo tego, że sama wizja gry jest historyczna. Remake tworzony jest za pomocą nowych kodów źródłowych gry na bazie jej dotychczasowej fabuły, przy czym finalny produkt opracowany jest, z wykorzystaniem nowych koncepcji i narzędzi informatycznych.

W omawianej interpretacji organ uznał, że również w takim przypadku podatnik ma możliwość skorzystania z preferencji IP Box. Argumentem przemawiającym za uznaniem wytworzonej w ten sposób gry za nowe kwalifikowane prawo własności intelektualnej jest fakt, że remake zawiera w sobie element innowacyjny polegający na stworzeniu nowych kodów źródłowych (które nie stanowią wyłącznie kopii, bądź odwzorowania istniejącego produktu). Zatem, gra będąca wynikiem tych działań stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Przyjęte przez organ stanowisko w praktyce umożliwia niższe opodatkowanie dochodów podmiotów zajmujących się tego typu produkcjami.

Koprodukcja a prawo do ulgi IP Box

Podatnicy pytają także czy gry wytworzone w ramach koprodukcji stanowić będą kwalifikowane prawo własności intelektualnej, umożliwiające zastosowanie IP Box. W stanie faktycznym Interpretacji indywidualnej z 17 czerwca 2020r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.67.2020.2.ŚS) wnioskodawca wskazał, że jest wiodącym wydawcą gier wideo, a w ramach prowadzonej działalności nie prowadzi jedynie produkcji własnych, lecz współpracuje także w tworzeniu gier z wyspecjalizowanymi w tym zakresie podmiotami. W przypadku zawierania przez podatnika umów współprodukcji koproducent, co do zasady, zrzeka się na jego rzecz przysługujących mu praw autorskich do autorskiego programu komputerowego, co oznacza , że to wnioskodawca czerpie całość dochodów z tytułu sprzedaży gry.

Odpowiadając na pytanie podatnika, dyrektor KIS stwierdził, że wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z 5 proc. stawki podatku jedynie w części gry wytworzonej przez niego samodzielnie. Zgodnie z argumentacją organu, w prawdzie współproducent co do zasady zrzekł się praw autorskich do programu, które przypadają na jego część, co nie oznacza jednak, że to wnioskodawca w tej części wytworzył grę komputerową, podlegającą ochronie prawnej, w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, tylko otrzymał już to prawo wytworzone w tej części przez współtwórcę. Tym samym zdaniem organu nie został spełniony warunek wytworzenia przez wnioskodawcę całego oprogramowania w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Zatem, w opisanym powyżej przykładzie, autorskie prawo do programu komputerowego będzie stanowić kwalifikowane IP wyłącznie w tej części, którą podatnik samodzielnie wytworzył w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, natomiast w pozostałej części nie będzie dla niego kwalifikowanym IP. Natomiast w sytuacji, w której zakupione IP podatnik rozwinie we własnym zakresie, będzie on uprawniony do zastosowania 5 proc. stawki opodatkowania przychodów związanych z tym IP.

Praktyczną konsekwencją powyższego może być ograniczenie popularnego modelu współpracy spółek z sektora gier z twórcami indywidualnymi. By skorzystać z preferencyjnego opodatkowania w stosunku do całości dochodów spółki mogą chętniej opierać się na produkcji własnej lub opracują nowe modele współpracy.

Pozytywny trend w ciągłej grze z organami podatkowymi

Stanowisko dyrektora KIS w wydawanych interpretacjach oznacza, że nie tylko samo pojęcie gry komputerowej rozumiane jest szeroko i funkcjonalnie, ale również sposób wytworzenia finalnego produktu nie ogranicza możliwości objęcia IP Box alternatywnych modeli biznesowych tak jak w przypadku portowania czy remake’u. Takie podejście organu należy ocenić jako pozytywny sygnał dla sektora cyfrowego. Atrakcyjność zastosowania preferencji może wzrosnąć, gdyż wraz z kolejnym rozstrzygnięciami w sprawach podatników zwiększa się również zakres działalności spółek w stosunku do którego podatnicy mogą skorzystać z preferencyjnej 5 proc.

Z drugiej strony należy zauważyć jednak, że fiskus może odmówić prawa do preferencji w niektórych przypadkach jak np. w stosunku do części dochodu wygenerowanego w ramach koprodukcji. Dodatkowo, należy mieć na uwadze stosunkowo krótki okres obowiązywania przepisów IP Box oraz brak utrwalonej linii interpretacyjnej w odniesieniu do samej preferencji. Wszystko to wciąż kreuje wiele niejasności dla przedstawicieli branży tworzącej gry. Mając powyższe na uwadze, producentom gier w przypadku zamiaru skorzystania z preferencji IP Box zaleca się szczegółową analizę konkretnego stanu faktycznego oraz uzyskanie stosownej ochrony podatkowej poprzez wystąpienie o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora KIS w celu potwierdzenia możliwości zastosowania ulgi w konkretnej sytuacji.

Grzegorz Wójcik, menadżer w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce

Bartłomiej Soboszek, ekspert w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce