Reformując system oświaty, postawiono na prostotę w kwestii podejmowania działań innowacyjnych - zmiany obowiązują od września 2017 r. Jednak według MEN efekty tych zmian są niezadowalające.

Innowacje w szkołach nie będą ograniczone terminem>>

 

Decyzja bez zbędnych formalności

Przed 1 września 2017 r., aby podjąć działalność innowacyjną w szkole, potrzebna więc była uchwała rady pedagogicznej podjęta po uzyskaniu:

  • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
  • opinii rady szkoły,
  • w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane – pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego na jej prowadzenie w szkole.

Czytaj w LEX: Rola i zadania rady pedagogicznej w szkole i przedszkolu >

Po wejściu w życie Prawa Oświatowego, o podjęciu działań innowacyjnych nie trzeba powiadamiać ani kuratora oświaty, ani organu prowadzącego. Decyzję o wprowadzeniu innowacji podejmuje dyrektor szkoły w drodze zarządzenia. Nie ma żadnych dodatkowych regulacji w tej materii – dyrektor ma pełną autonomię. Najprościej zatem określić w zarządzeniu całą procedurę zgłaszania działań innowacyjnych, np.:

  • jakie warunki muszą spełnić, by zostać za takie uznane,
  • jakie są kryteria dopuszczenia takich działań,
  • jakie dokumenty należy złożyć po zakończeniu innowacji.

Odpowiednie zapisy można również wprowadzić do statutu szkoły – pozwala na to art. 98 pr. ośw., zawierający katalog otwarty postanowień statutowych.

 

 

Minister zadba o promocję innowacji

Według MEN działań innowacyjnych w szkołach było za mało - z przeprowadzonej w 2019 r. pierwszej tury monitorowania działalności innowacyjnej w szkołach i placówkach wynika, że w drugiej połowie roku szkolnego 2018/2019 realizowano w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ponad 6 tysięcy innowacji pedagogicznych (6212). Ponad 83 tysiące nauczycieli brało udział w prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, szkoleniach z zakresu prowadzenia działalności innowacyjnej i rozwijania kompetencji proinnowacyjnych uczniów. W projekty innowacyjne było zaangażowanych ponad 300 tysięcy uczniów.

Sprawdź w LEX: Jaka powinna być podstawa prawna zarządzenia dyrektora szkoły wprowadzającego innowację pedagogiczną z danego przedmiotu w szkole? >

Nowela umożliwi ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania prowadzenie działań promujących w szkołach dobre praktyki w zakresie działalności innowacyjnej. Możliwość organizacji konkursów, w których będą nagradzane najciekawsze i najbardziej efektywne, z punktu widzenia procesu edukacyjnego, innowacje pedagogiczne. Jak też umożliwienie badania możliwości rozciągnięcia rozwiązań innowacyjnych realizowanych w pojedynczych szkołach na skalę rozwiązań systemowych.

  

Działalnością innowacyjną zajmie się uczelnia

Minister zyska możliwość zlecania instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytutom badawczym, międzynarodowym instytutom naukowym, Polskiej Akademii Umiejętności, innym podmiotom prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, a także stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzącym statutową działalność oświatową lub naukową.

Jeżeli zlecane zadanie dotyczy nauczania lub kształcenia kadr naukowych przez uczelnie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zawiadamia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego oraz zasięga opinii senatu uczelni. W przypadku uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni medycznej oraz uczelni morskiej, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić ww. zadanie po zasięgnięciu opinii ministra nadzorującego właściwą uczelnię.