Określony w obecnie obowiązujących przepisach termin dla dokonania tej czynności - 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym planowane jest rozpoczęcie innowacji – skutkuje powstawaniem problemów w szczególności w sytuacji uczestniczenia przez szkołę w realizacji programów innowacyjnych opracowywanych i wdrażanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Udział w tego typu innowacyjnych programach wymaga od szkół elastyczności jeżeli chodzi o termin przystąpienia szkoły do wdrożenia takiego programu.

Rezygnacja ze sztywnego terminu spowoduje, że szkoły będą mogły rozpoczynać realizację innowacji w terminie ustalonym w uchwale rady pedagogicznej i nie będą ograniczone określonym w rozporządzeniu terminem przekazania tej uchwały organowi prowadzącemu szkołę i kuratorowi oświaty.

Stosowny projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, MEN przekazało do uzgodnień międzyresortowych, partnerów społecznych oraz związków zawodowych.


Na podstawie: www.men.gov.pl, stan z dnia 25 lipca 2011 r.