W okresie składania zeznań podatkowych warto przypomnieć o obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. regulacjach IP Box i możliwości preferencyjnego opodatkowania. W tej sprawie organy skarbowe wypowiedziały się korzystnie dla podatników.

Podatnik pytający fiskusa prowadzi działalność związaną z wytwarzaniem oprogramowania. Zawarł on ze spółką X umowę, na mocy której świadczy dla niej usługi programistyczne. Spółka zajmuje się tworzeniem systemów dla szpitali automatyzujących komunikację pomiędzy szpitalem i pacjentem. Usługi świadczone są na rzecz spółki przez podatnika polegają na tworzeniu oprogramowania będącego częścią ww. systemów, w tym na implementacji nowych funkcjonalności. W ramach projektów pracuje wiele osób, z których każda realizuje określone części systemów, które później składają się w całość. Oprogramowanie jest tworzone, rozwijane i ulepszane przez podatnika. Podatnik otrzymuje od spółki specyfikacje, na podstawie których w ramach świadczonych usług badawczo-rozwojowych tworzy i implementuje nowe, autorskie funkcjonalności systemów. Programuje głównie w językach Ruby i Javascript.

Zobacz procedurę w LEX: Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej >

5 proc. podatku w ramach IP Box

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. regulacjami IP Box, podatnik chciałby skorzystać z przepisów art. 30ca i art. 30cb ustawy o PIT, które umożliwiają zastosowanie 5 proc. stawki opodatkowania odnośnie do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego. Podatnik zamierza w zeznaniu rocznym za 2019 r. rozliczyć dochód uzyskany z autorskich praw do programu komputerowego w ramach współpracy ze spółką z uwzględnieniem 5 proc. stawki podatku dochodowego.

 

Podatnik zapytał fiskusa, czy będzie mógł zastosować stawkę 5 proc. podatku od dochodu uzyskiwanego z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych do tworzonego i rozwijanego przez niego oprogramowania? Jego zdaniem, spełnia on wymagania do jej zastosowania.

Czytaj w LEX: Innovation Box – domknięcie łańcucha zachęt fiskalnych na działalność rozwojową >

Działalność badawczo-rozwojowa a rozliczenie podatku

Organy skarbowe stwierdziły, że zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5 proc. podstawy opodatkowania. Z kolei zgodnie z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Zobacz również: Umorzony kredyt bez podatku dochodowego >>

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT działalność badawczo - rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Z kolei badania naukowe oraz prace rozwojowe winny być rozumiane zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zobacz procedurę w LEX: Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej >

Z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji. Organy stwierdziły, że w świetle obowiązującego stanu prawnego i faktycznego stanowisko podatnika jest prawidłowe.

 


Autorskie prawo do programu komputerowe a prawo o ulgi na innowacje

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 tej ustawy, ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie – definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów – podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Uzyskany zatem przez podatnika dochód z tytułu odpłatnego przenoszenia na spółkę praw autorskich do wytwarzanego, ulepszanego i rozwijanego oprogramowania, które stanowi utwór prawnie chroniony i zostało wytworzone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP w rozumieniu art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT. Podatnik może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania według stawki 5 proc.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 marca 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.137.2019.2.KK