Wiesława Moczydłowska: Do polskiego systemu prawnego weszła z początkiem roku nowa instytucja zwana porozumieniem inwestycyjnym. Na czym ona polega?

Przemysław Szymczyk: Porozumienie inwestycyjne, nazywane również Interpretacją 590, stanowi nowatorski instrument o charakterze proinwestycyjnym umożliwiający największym podmiotom zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz określenie skutków fiskalnych inwestycji. To przejaw wdrażania strategii polegającej na budowaniu konkurencyjnego sytemu podatkowego dla kluczowych przedsiębiorców. Porozumienie jest umową inwestora z Ministrem Finansów, co potwierdza jego konsensualny charakter.

 

Czemu ma służyć taka umowa?

Celem porozumienia inwestycyjnego ma być stworzenie odpowiednich warunków inwestycyjnych, tak aby podatnik mógł zabezpieczyć swoją sytuację fiskalną w ramach jednego dokumentu. Dzięki niemu potencjalny inwestor uzyska maksymalnie kompleksowe podsumowanie konsekwencji podatkowych planowanej inwestycji, nazywane „zasadą niepodzielności” porozumienia. Inwestor nie będzie więc musiał występować o kilka interpretacji, a niezbędne opinie i stanowiska otrzyma w jednym pakiecie.

Zobacz również: Interpretacja 590 ułatwieniem dla inwestorów już od stycznia 2022 roku >>

Czy porozumienie będzie obejmowało skutki zdarzeń przyszłych, tak jak np. w przypadku interpretacji indywidualnych?

Porozumienie inwestycyjne obejmuje skutki podatkowe rozpoczętej lub dopiero planowanej inwestycji, której wartość wynosi co najmniej 100 mln zł, a począwszy od 2025 r. – nie mniej niż 50 mln zł. Inwestorem może być każdy podmiot, który planuje lub rozpoczął na terytorium RP przedsięwzięcie o wskazanej wyżej wartości. Nie ma zatem znaczenia czy jest podmiotem prawa polskiego albo obcego, czy posiada już status podatnika w rozumieniu polskiego prawa podatkowego czy dopiero się nim stanie. Jedyne kryterium to wolumen planowanej inwestycji.

 

Jak wygląda procedura uzyskania Interpretacji 590?

Porozumienie inwestycyjne zawierane jest po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania, odznaczającego się w części elementami wspólnymi z postępowaniem podatkowym. Ma ono jednak maksymalnie odformalizowany charakter i opiera się o zasady partnerstwa, dialogu, transparentności oraz wzajemnego zaufania, przy zachowaniu wiodącej zasady legalizmu.

Porozumienie może zostać zawarte na czas określony (nie dłuższy niż 5 lat) z możliwością przedłużenia albo skrócenia tego okresu.

W ramach porozumienia inwestycyjnego został skumulowany szeroki zakres rozstrzygnięć w postaci takich ekwiwalentów, jak wiążąca informacja stawkowa (WIS), wiążąca informacja akcyzowa (WIA), uprzednie porozumienie cenowe (APA), opinia zabezpieczająca (OZ) i interpretacja indywidualna.

Porozumienie ma charakter wiążący zarówno dla inwestora jak i dla organów podatkowych za okresy rozliczeniowe nim objęte. Ma to zapewnić gwarancję dla inwestora co do pewności wykładni przepisów prawa podatkowego. Nawet po upływie okresu obowiązywania porozumienia inwestor będzie objęty wynikającą z niego ochroną. Wiążący charakter Interpretacji 590 oznacza, że porozumienie jako jeden akt administracyjny, w którego współtworzenie zaangażowany jest inwestor, wywołuje sumę skutków, jakie nastąpiłyby poprzez odrębne uzyskanie wskazanych wyżej aktów w oddzielnych postępowaniach.

 


Z jakimi opłatami wiąże się uzyskanie Interpretacji 590?

Opłata wstępna od wniosku o zawarcie porozumienia wynosi 50 tys. zł, a główna – w zależności od skomplikowania wniosku od 100 tys. do 500 tys. zł. Należy podkreślić, że porozumienie inwestycyjne może dotyczyć dowolnej liczby zdarzeń. W przypadku wniosku wspólnego opłata główna nie jest naliczana od każdego inwestora (obowiązuje odpowiedzialność solidarna wnioskodawców).

Na wypadek odmowy zawarcia porozumienia lub braku zgody co do jego zmiany opłata wstępna jest zwracana inwestorowi w pełnej wysokości. Ponadto modyfikacja porozumienia wynikająca ze zmiany przepisów nie podlega opłatom jako niezależna od inwestora.

 

Co uznawane jest za nową inwestycję, która może być przedmiotem porozumienia?

Przez nową inwestycję należy rozumieć termin zawarty w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Zgodnie z art. 2 pkt 1 tej ustawy, nowa inwestycja oznacza: inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Przepisy o porozumieniu inwestycyjnym mają mieć zastosowanie względem nowych inwestycji rozumianych jako zdarzenie przyszłe bądź jako zespół czynności lub zdarzeń.

 

Czy jest możliwa zmiana lub wypowiedzenie porozumienia?

Zarówno inwestor, jak i Minister Finansów mogą w każdej chwili złożyć wniosek o zmianę porozumienia.

Dodatkowo, przedsiębiorca ma prawo w każdym momencie wypowiedzieć umowę i nie musi przy tym uzasadniać swojej decyzji. W takim przypadku rozwiązanie porozumienia następuje od pierwszego dnia następnego roku podatkowego. Z kolei Minister Finansów może wypowiedzieć porozumienie inwestycyjne tylko w określonych ustawowo sytuacjach, co ma dodatkowo zabezpieczać interesy inwestora.

 

Pojawiła się też nowa instytucja w postaci Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora. Jak będzie ono funkcjonować?

Centrum (tzw. Investor desk) stanowi uzupełnienie Interpretacji 590. Umożliwi ono szybką i sprawną obsługę dużych inwestorów w „jednym okienku”.

Istotnym czynnikiem wpływającym na lokalizację danej inwestycji jest szybka informacja o tym, w jaki sposób płynące z niej zyski będą opodatkowane. Niestety teraz uzyskanie wiedzy o fiskalnych konsekwencjach inwestycji to często proces długi i dość skomplikowany. Wymaga zdobycia kilku rodzajów opinii w ramach różnych, odrębnych procedur. Dlatego właśnie podjęliśmy w resorcie finansów decyzję o stworzeniu pakietu pewnych działań, które mają zapewnić kompleksową pomoc dla strategicznych podmiotów.

Investor desk to przysłowiowe jedno okienko dla wielkich podatników zarówno tych zza zagranicy, jak i z Polski. Ma ono dbać o profesjonalną i całościową obsługę największych firm. Nie tylko bezpośrednio na etapie wydawania Interpretacji 590, ale także wcześniej – poprzez popularyzację korzystnych rozwiązań fiskalnych i opiekę nad potencjalnym inwestorem, jak również później (już po wydaniu Interpretacji) – w ramach bieżącej wsparcia podatnika, który zdecydował się wybrać Polskę. Dzięki temu kluczowe inwestycje będą obsługiwane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z zasadą – jedno okienko, jedna decyzja, jeden negocjator i szybka informacja o podatku. To właśnie będziemy oferować.

 

Czy nie jest to częściowe wyręczanie doradców?

Zmiana filozofii podejścia do kluczowych partnerów jest równie istotna co rozwiązania o charakterze prawnym, czyli uproszczenia i ulgi podatkowe. Jeżeli zestaw preferencji fiskalnych dla strategicznego inwestora będzie interesujący, to decyzję o rozwijaniu biznesu w Polsce lub innym kraju podejmie on w oparciu o ocenę opłacalności takiej decyzji. Dziś, aby ją oszacować inwestor najczęściej potrzebuje wynająć doradcę lub grupę doradców, która na jego zlecenie dowiaduje się jakie konsekwencje podatkowe będą go czekały w związku z danym przedsięwzięciem. Doradcy sporządzają wniosek o interpretację indywidualną w kilku obszarach, w tym stawkową, taryfową czy akcyzową i wysyłają do właściwego Urzędu Skarbowego. Jeżeli inwestor wspólnie ze swoimi doradcami nie zostanie obsłużony szybko i kompleksowo, to oczywiste jest, że poszuka innego rynku na swój projekt. Nie jest to zatem zastąpienie doradców, lecz wyjście im naprzeciw i uzupełnienie ich działań po to, aby wspólnymi siłami wzmacniać klimat inwestycyjny i promować Polskę jako dobre miejsce do lokowania inwestycji.