Pod nazwą pakiet MŚP kryje się ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244). Wprowadza ona wiele istotnych zmian w prawie podatkowym, prawie pracy, ale także w Kodeksie spółek handlowych. Zmiany w Kodeksie zawiera art. 18, który jednak ma trzy miesięczne vacatio legis. Zacznie więc obowiązywać 1 marca 2019 r., a nie od 1 stycznia jak większość przepisów pakietu.

Czytaj więcej:
Niebezpieczne odwołanie zgromadzenia wspólników
Można już potwierdzać czynności fałszywego organu spółki >>

 

 Kontrowersyjne zmiany dotyczące członków zarządów

Jedna z ważniejszych zmian dotyczy art. 202 oraz art. 369 Kodeksu spółek handlowych, czyli rezygnacji zarządu. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – autor projektu - postanowiło jednak doprecyzować obecne zasady, i dodało par. 6 do art. 202 i par. 51 i 52 do art. 369. Zgodnie z nimi jedyny członek zarządu składa rezygnację wspólnikom (radzie nadzorczej), zwołując jednocześnie ich zgromadzenie.  Oświadczenie to - ma być elementem zaproszenia na zgromadzenie - będzie skuteczne następnego dnia po terminie, w którym ma się odbyć. -  O ile zasadnym jest oczekiwanie, że ostatni rezygnujący członek zarządu podejmie starania, by możliwe stało się powołanie jego następcy, to faktyczne zmuszenie go do dalszego pełnienia funkcji wydaje się być niecelowe -  zauważa Maciej Szewczyk, radca prawny z kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zgodnie bowiem z art. 238 Ksh zgromadzenie zwołuje się co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem,  listem poleconym lub e-mail, o ile wspólnik wyraził na to zgodę. To oznacza zaś, że po nowelizacji członek zarządu nie będzie mógł zrezygnować z dnia na dzień. Inne zdanie ma Mariusz Haładyj, wiceminister przedsiębiorczości. -  Okres bezkrólewia powinien być maksymalnie krótki. Zwołanie zgromadzenia to naturalny obowiązek członka zarządu. Dwa tygodnie to nie jest długo, a termin ten zabezpiecza przecież interes spółki, wspólników i jej innych interesariuszy - uważa wiceminister.

Czytaj również: Zmiany w prawie w 2019 roku >>

 

 


 

Jakie inne zmiany wprowadzi nowela?

 1. Spółki osobowe:
 • członkiem zarządu w spółce partnerskiej musi być co najmniej jeden partner, w skład zarządu spółki partnerskiej mogą wchodzić, oprócz partnerów, także osoby trzecie,
 • wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki jest zawsze dopuszczalne, nawet jeżeli statut milczy w tej sprawie,
 1. Spółki kapitałowe:
 • za wyjątkiem spółek zawiązywanych za pomocą wzorca umowy, zmiana umowy spółki z o.o. przed jej rejestracją wymaga jednomyślności wszystkich wspólników,
 • jeżeli w uchwale wspólników nie wskazano dnia dywidendy, za taki uważa się dzień powzięcia uchwały. W braku określenia dnia wypłaty dywidendy wypłata ma nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy,
 • w sytuacji gdy spółka z o.o. osiągnęła zysk niższy niż przewidywano, wspólnik ma obowiązek zwrócić różnicę między zyskiem przypadającym mu za dany rok a wysokością otrzymanej zaliczki,
 • jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie jest obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom (radzie nadzorczej w przypadku spółki akcyjnej), zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie). Zaproszenie na zgromadzenie wspólników (ogłoszenie o walnym zgromadzeniu) zawiera także jego oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja ta jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie). Te zmiany dotyczą art. 202 k.s.h oraz 369 k.s.h)
 • uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego, podziału zysku albo pokrycia straty, udzielenia absolutorium mogą być podejmowane w trybie obiegowym (poza zgromadzeniem) - dzięki wykreśleniu par. 4 z art. 231 k.s.h
 • prawo odwołania zgromadzenia wspólników ma zwołujący, za wyjątkiem przypadku, gdy zostało ono zwołane na żądanie wspólnika lub wspólników - wówczas tylko oni mogą je odwołać. Zapobiegnie to odwoływaniu przez zarząd zgromadzeń zwoływanych przez wspólników mniejszościowych,
 • sposób reprezentacji spółki w likwidacji określa się w umowie spółki (statucie spółki), uchwale wspólników (walnego zgromadzenia) albo orzeczeniu sądu,
 • sukcesja spółki przy podziale przez wydzielenie obejmuje następstwo procesowe w toczącym się postępowaniu. Zapewni to spółce wydzielonej możliwość wykonywania praw procesowych wobec należącego do niej składnika majątkowego, bez konieczności uzyskiwania zgody przeciwnika procesowego,
 • za zobowiązania przypisane w planie podziału spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej spółka dzielona oraz pozostałe spółki, na które został przeniesiony majątek spółki dzielonej, odpowiadają solidarnie,
 • przekształcenie spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę kapitałową wymaga by za przekształceniem wypowiedzieli się wszyscy komplementariusze oraz komandytariusze bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej dwie trzecie sum komandytowych.

 

Czytaj więcej w SIP LEX: