Jak tłumaczy Ministerstwo finansów, autor przyjętego we wtorek projektu, obecnie w przypadku importu towarów prowadzone jest postępowanie celne i podatkowe. W wyniku tych postępowań – w zależności od rodzaju towaru – wydawanych jest nawet kilka decyzji. Dotyczą one należności celnych i podatkowych oraz opłat: emisyjnej – płaconej przez firmy, które wprowadzają na polski rynek paliwa silnikowe oraz paliwowej – płaconej m.in. przez producentów paliw silnikowych).

Jedno postępowanie dla wszystkich opłat i należności

Po zmianach, prowadzone będzie tylko jedno postępowanie dla wszystkich należności i opłat oraz zostanie wydana tylko jedna decyzja obejmująca cło, podatki i opłaty.

Zdaniem MF, rozwiązanie to ograniczy koszty po stronie przedsiębiorcy i urzędu celno-skarbowego oraz ułatwi i usprawni działalność importową. Dodatkowo, dzięki zmianom importerzy będą mogli sprawnie załatwiać sprawy związane z należnościami celnymi i podatkowymi. Jak tłumaczy MF, zmniejszą się także koszty prowadzonego postępowania przez ograniczenie nadmiernej wysyłki korespondencji, a sam proces wymiaru należności stanie się prostszy. Rozwiązanie to było postulowane przez podmioty zaangażowane w obrót towarowy z zagranicą oraz Krajową Administrację Skarbową.

 

Identyfikacja podatników na podstawie PESEL

Z projektu wynika, że cudzoziemcy zatrudniani w naszym kraju będą mogli uzyskać numer PESEL. Ułatwi to ich identyfikację do celów podatkowych, co będzie korzystne nie tylko dla nich samych, ale i dla płatników ich zatrudniających oraz organów podatkowych (przyczyni się to do prawidłowego rozliczenia podatków).

Zobacz również: Rozliczanie dochodów z Malty po nowemu >>

Opłata paliwowa i opłata emisyjna

Projekt przewiduje też zwrot opłaty paliwowej. Będzie ona zwracana w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu.

Opłata paliwowa będzie zwracana ze środków wcześniej wpłaconych do funduszy: Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (od 2022 r.).

Informacje o opłacie emisyjnej (w przypadku importu paliw silnikowych) będzie przyjmował naczelnik urzędu celno-skarbowego (dotychczas było to zadanie naczelnika urzędu skarbowego).

 


Rozwiązania dotyczące gier hazardowych

Podmioty organizujące gry hazardowe będą przekazywać wymagane prawem informacje (zgłoszenia) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jak tłumaczy MF, oznacza to uproszczenie i przyspieszenie prowadzenia spraw dotyczących gier hazardowych.