Możliwość odliczenia od dochodu wydatków w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej istnieje dopiero od 1 stycznia 2019 r., co oznacza, że pierwszy raz w zeznaniu składanym w bieżącym roku.

W myśl art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19 proc. stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zobacz procedurę w LEX: Ulga termomodernizacyjna – warunki >

 


Faktura na małżonków – jak rozliczyć ulgę?

Podatniczka poniosła wydatki, udokumentowane fakturą VAT na wymianę pokrycia dachowego, w których mieści się wymiana blachy, koszt zakupu i wymiany dwóch okien dachowych wraz z systemem montażowym, nabicie dodatkowych łat i kontrłat oraz ułożenie membrany. Ponadto, podatniczka planuje dalsze wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne dachu w postaci wypełnienia go wełną mineralną, zabezpieczeniu folią oraz montażu pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych.

Sprawdź w LEX: Czy moment nabycia własności nieruchomości ma znaczenie przy rozliczeniu ulgi termomodernizacyjnej? >

Okazało się, że bez uprzedniej wymiany blachy (konieczność wykonania tej czynności ujawniła się dopiero podczas przystąpienia do prac związanych z termomodernizacją dachu, bowiem planowano dotychczasową blachę oczyścić i pomalować i ponownie ułożyć), niemożliwym byłoby ułożenie wełny, w celu ocieplenia poddasza. Dopiero po zmianie pokrycia dachowego racjonalne stało się przeprowadzenie dalszej termomodernizacji dachu - ocieplenie dachu wełną, zabezpieczenie folią oraz montaż pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych.

Sprawdź w LEX: Jakie elementy, związane z wymianą kotła, można rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?  >

Ponadto, podatniczka uważała, że w sytuacji, gdy faktury VAT, będą wystawione na nią i jej męża, przysługuje jej prawo odliczenia, w ustalonych przez nich częściach, wydatków w ramach ulgi termomodemizacyjnej.

Zwróciła się do organów skarbowych z pytaniem, czy jej stanowisko jest prawidłowe.

Zobacz również:
Ulga termomodernizacyjna do rozliczenia w rocznym PIT >>

Jak remontować, by skorzystać z ulgi w 2019 roku >>
 

50 proc. poniesionych wydatków do odliczenia

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko należało uznać za prawidłowe w części dotyczącej możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej i udokumentowania poniesionych wydatków oraz za nieprawidłowe w części dotyczącej proporcji odliczenia wydatków w ramach tej ulgi.

Sprawdź w LEX: Jak liczyć terminy 3 letnie przy uldze termomodernizacyjnej?  >

Dyrektor KIS uznał, że podatniczce przysługuje prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2019 r. w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatków wynikających z faktury VAT na „wymianę pokrycia dachowego”, w których mieści się wymiana blachy, koszt zakupu i wymiany dwóch okien dachowych wraz z systemem montażowym, nabicie dodatkowych łat i kontrłat oraz ułożenie membrany. Ponadto, w zeznaniu składanym za rok podatkowy 2020 podatniczka będzie mogła również w ramach ww. ulgi odliczyć dalsze wydatki, jakie zostaną poniesione w tym roku na przedsięwzięcie termomodernizacyjne dachu w postaci wypełnienia powierzchni dachu wełną mineralną, zabezpieczeniu folią oraz montażu pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych.

Sprawdź w LEX: W jaki sposób udowodnić, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zakończone? >

Wysokość poniesionych wydatków należy ustalić na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Natomiast w sytuacji, gdy faktura VAT była i będzie wystawiona na oboje małżonków, to podatniczce przysługuje prawo odliczenia 50 proc. poniesionych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia przez podatniczkę w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może jednak przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Sprawdź w LEX: Czy ulgę termomodernizacyjną można rozdzielać na poszczególne lata w dowolny sposób?  >

 


Katalog wydatków w rozporządzeniu

Dyrektor KIS przypomniał, że katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).

Stwierdził, że załącznik do przedmiotowego rozporządzenia nie zawiera szczegółowego wykazu konkretnych materiałów budowlanych, a jedynie wskazuje, ogólnie na materiały budowlane wykorzystane do ściśle określonego w rozporządzeniu celu. Tym celem jest modernizacja istniejącego budynku polegająca na wykonaniu docieplenia i modernizacji systemu grzewczego. Na to wskazują wymienione w rozporządzeniu materiały i urządzenia oraz usługi wchodzące w zakres omawianej ulgi.

Sprawdź w LEX: Czy może skorzystać z ulgi termoizolacyjnej na zakup i instalację fotowoltaiki oraz klimatyzacji i stolarki okiennej małżeństwo, w której jest wspólność majątkowa, będą rozliczać się wspólnie w PIT-36, jeśli dom należy tylko do małżonki, a faktury na zakupowe wystawione są na męża? >

Stosownie do treści tego rozporządzenia odliczeniu od podstawy obliczenia podatku podlegają między innymi wydatki poniesione na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w tym okien, okien połaciowych wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych oraz odliczeniem objęte są również wydatki między innymi na usługę: wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych.

Sprawdź w LEX: Jak rozliczyć wydatki poniesione w 2019 r. na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej przez podatnika na ryczałcie, jeżeli w 2020 r. wpłyną mu środki z dotacji od NFOŚIGW? >

Dyrektor KIS przypomniał jednak, że interpretacja indywidualna wydawana jest jedynie w oparciu o przedstawiony we wniosku stan fatyczny/ zdarzenie przyszłe. Ewentualną weryfikację czy zakres przeprowadzonych prac i użytych materiałów budowlanych odpowiadał zakresowi wskazanemu w przepisach będą przeprowadzały inne organy.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 kwietnia 2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.44.2020.3.ŁS