Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Celem nowelizacji były zmiany w zakresie zasad udzielania wsparcia na termomodernizację i remonty oraz ich wpływu na poprawę stanu technicznego budynków w okresie ostatnich 10 lat.

 

Wsparcie inwestorów i samorządów

Ustawa przewiduje wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego wsparcia dla inwestorów dokonujących wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym wzmocnienia warstw fakturowych w budynkach wybudowanych w technologii wielkopłytowej. Zaproponowano, aby na prace te możliwe było uzyskanie wsparcia w wysokości 50 proc. W ustawie wskazano katalog czynności, które składają się na wykonanie takiego połączenia: wykonanie dokumentacji technicznej, nabycie materiałów oraz przeprowadzenie robót.

Zwiększona zostanie intensywność wsparcia samorządów gminnych realizujących przedsięwzięcia remontowe, ze szczególnym uwzględnieniem budynków zabytkowych.

OZE będzie premiowane

Nowela przewiduje promowanie kompleksowych inwestycji obejmujących obok termomodernizacji również montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii. W ustawie zaproponowano, aby w przypadku, gdy inwestor w ramach termomodernizacji zdecyduje się na zamontowanie mikroinstalacji OZE, premia termomodernizacyjna wzrastała do 21 proc. kosztów inwestycji.

Czytaj też: Ulga termomodernizacyjna do rozliczenia w rocznym PIT

 

Określono jednocześnie minimalną moc zainstalowanej instalacji. W ten sposób ma zostać osiągnięty cel polegający na wsparciu tych inwestorów, którzy faktycznie będą pokrywać przynajmniej część zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i tym samym zmniejszą zapotrzebowanie na energię pierwotną ze źródeł nieodnawialnych.

Ułatwienia biurokratyczne

Zmieniona ustawa wprowadza uproszczenie zasad ubiegania się o premię termomodernizacyjną i umożliwienie wykorzystania w większym stopniu środków własnych inwestorów. Zwiększa też dostępność premii kompensacyjnej.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 ustawy, do wniosków o premię termomodernizacyjną, premię remontową lub premię kompensacyjną złożonych przed dniem jej wejścia w życie zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.