Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe w sprawie nowych preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Celem było rozwianie wątpliwości na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przepisy o uldze pełne wątpliwości

Pojawiły się one wraz z wejściem w życie 1 stycznia 2019 r. przepisów, które wprowadziły nowe zwolnienie podatkowe oraz tzw. ulgę termomodernizacyjną. Chodzi o art. 26h i art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT, a w  ustawie o ryczałcie ‒ o art. 11. Jak podkreśla MF w objaśnieniach z 9 września 2019 r., obie te preferencje mają na celu wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

 

Zasady ulgi termomodernizacyjnej

Zgodnie z przepisami, w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczenia dokonywane mają być od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy PIT, a w przypadku ryczałtu ‒ od przychodów wymienionych w art. 6 ust. 1, 1a i 1d ustawy o ryczałcie. Oznacza to, że z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19 proc. stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Co ważne, ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Chodzi o budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Co istotne, musi on stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku. Jak podkreśla MF, podatnik będzie miał prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jeśli budynek, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, będzie miał status budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgodnego z powyższą definicją, najpóźniej na dzień dokonania odliczenia.

Zobacz również:
Będzie ulga podatkowa na termomodernizację domu >>

Jak remontować, by skorzystać z ulgi w 2019 roku >>
 

Niejasności wokół limitu ulgi

‒ Od początku obowiązywania ulgi były wątpliwości związane z limitem. Teraz już wiadomo, że owe 53 tys. zł to limit na jednego podatnika i dotyczy wszystkich jego przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem. Tym samym, w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim, limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł ‒ podkreśla Grzegorz Grochowina, starszy menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce. Przypomina, że warunkiem odliczenia wydatków jest zakończenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

Ulga tak, ale dla jakiego budynku?

Przepis art. 26h ust. 1 ustawy o PIT mówi o prawie podatnika  będącego  właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego w tym budynku. I tyle.

Tymczasem Ministerstwo Finansów w wydanych objaśnieniach podkreśliło, że „z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych”. ‒ Ulga została zaprojektowana jako zachęta do wymiany instalacji w budynkach już istniejących, czyli ich ulepszenia ‒ zaznacza Grochowina. Dlatego odliczenie dotyczy tylko budynków już wybudowanych.
 

Czytaj w LEX: Ulga termomodernizacyjna na przykładach >


Z taką interpretacją przepisów nie zgadza się jednak Przemysław Hinc, doradca podatkowy ze spółki PJH Doradztwo Gospodarcze. ‒ To, że z ulgi nie można korzystać w trakcie budowy budynku mieszkalnego jest tylko i wyłącznie interpretacją Ministerstwa Finansów. Z przepisu art. 26h ustawy nie wynika, że ulga termomodernizacyjna ma dotyczyć wyłącznie już istniejących i już użytkowanych budynków mieszkalnych ‒ podkreśla. Podobnie zresztą, jak nie wiadomo, czy mają to być budynki mieszkalne zamieszkiwane. 

Wątpliwości te zdaje się wzmacniać brzmienie przewidzianego w art. 21 ust 1 pkt 129a zwolnienia podatkowego. Ustawodawca powiedział w nim wyraźnie, że dotyczy świadczeń, w szczególności dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek, otrzymanych  ze  środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub  wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie    dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub w  budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym  nowo  budowanym,  który  nie został  przekazany  lub  zgłoszony  do  użytkowania.

Faktura uprawnia do odliczenia

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej został określony w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Lista obejmuje m.in.: materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem, a także przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej, materiały budowlane wchodzące w skład instalacji: ogrzewczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania elektrycznego oraz pompa ciepła, kolektor słoneczny i  ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem czy stolarka okienna i drzwiowa.

Co do zasady, podstawą odliczenia wydatków jest faktura wystawiona na podatnika ‒ przypomina Grzegorz Grochowina.

Odrębną kwestią jest zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust 1 pkt 129a ustawy o PIT. Na jego podstawie wolne od podatku są świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania – w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w ramach np. programu „Czyste Powietrze”.

Sprawdź w LEX:

Czy zakup pompy ciepła podlega rozliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej? >

Czy ulga termomodernizacyjna obowiązuje także przy domach wykorzystywanych w działalności gospodarczej? >

Czy wydatki sfinansowane z pożyczki udzielonej podatnikowi przez WFOŚiGW mogą być odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej? >