Jak można było przeczytać w uzasadnieniu do uchwalonej przez Sejm 9 sierpnia 2019 r. ustawy, zasadniczym celem zmiany jest poszerzenie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów marynarzy (obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich. 

Aktualnie z podatku dochodowego zwolnione są dochody marynarzy uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres przekraczający 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej. Ustawa rozszerzy tę zasadę na statki morskie o przynależności państw członkowskich UE oraz EOG.  Ma to zapobiec dyskryminacji tych państw. Takie rozwiązanie stosowane jest również w innych krajach członkowskich.

Ustawa zmienia także minimalny okres pracy na statkach morskich, warunkujący prawo do nabycia zwolnienia poprzez zastąpienie terminu „przez okres przekraczający 183 dni” sformułowaniem „przez okres co najmniej 183 dni” (zwolnienie przysługiwać ma marynarzom pod warunkiem przepracowania na morzu przynajmniej połowy roku kalendarzowego, czyli co najmniej 183 dni). 

Zwolnienie od podatku dochodów marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich będzie stosowane do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wyda pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym i ma obowiązywać w okresie obowiązywania tej decyzji.

Ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r.

Czytaj: Ważne zmiany w VAT już od 1 września 2019 roku >