Chodzi o nowelizację ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

Nowelizacja zmienia przepisy dotyczące podatku od nieruchomości (z dniem 29 czerwca). Zmiana polega na przedłużeniu możliwości stosowania przez gminy rozwiązań dla wskazanych grup przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z koronawirusem. Chodzi tu m.in. o stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielnie socjalne.

Zobacz w LEX: Działalność organów jednostek samorządu terytorialnego w świetle specustawy koronawirusowej i jej nowelizacji - szkolenie online >

Zobacz również: W pomocy firmom rząd wysługuje się samorządami >>

Dzięki temu, do końca 2021 r., rady gmin uchwałami mogą:

  • wprowadzać zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • przedłużać maksymalnie do 31 grudnia 2021 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach 2021 r.

Czytaj w LEX: Zwolnienie z podatku od nieruchomości w uchwałach rady gminy - wnioski po kontrolach RIO >