Zakończył się proces legislacyjny i już wkrótce wejdą w życie zmiany zawarte w tzw. pakiecie e-commerce związane z implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektyw unijnych, a także objęte rozporządzeniem unijnym stosowanym bezpośrednio. Pakiet wprowadza rewolucję m.in. w zasadach opodatkowania i rozliczania VAT w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (WSTO), sprzedaży towarów importowanych na odległość (SOTI) czy dostaw dokonywanych za pośrednictwem tzw. operatorów interfejsów elektronicznych (np. za pośrednictwem popularnych platform sprzedażowych jak Allegro, Aliexpress, eBay).

Czytaj: Sejm nie chce późniejszego wejścia w życie pakietu VAT e-commerce>>

Pakiet e-commerce nie pozostanie obojętny także dla podmiotów świadczących usługi na rzecz konsumentów (sprzedaż B2C), których obejmie możliwość skorzystania z pewnych uproszczeń w rozliczeniach VAT.

Zobacz w LEX: Pakiet e-commerce w VAT – szkolenie online >

Kiedy można skorzystać z uproszczeń dla usług B2C i na czym one polegają?

Zgodnie z ogólną zasadą miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem (tj.  na rzecz konsumenta) jest miejsce, w którym usługodawca posiada: siedzibę działalności gospodarczej / stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej / stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Niemniej jednak od reguły tej wprowadzone zostały pewne wyjątki, które przenoszą miejsce świadczenia, a w konsekwencji opodatkowania do kraju, w którym zostały one faktycznie „skonsumowane”.

Sprawdź w LEX: Czy pakiet e-commerce VAT, który wchodzi w życie 1 lipca, dotyczy sprzedaży przez e-bay oraz we własnym sklepie internetowym towarów do konsumentów w Wielkiej Brytanii? >

 


Dotychczas jedynie podatnicy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze i świadczone drogą elektroniczną (B2C), które powinny być opodatkowane w państwie konsumpcji, mogli korzystać z uproszczania w ramach rejestracji do małego punktu kompleksowej obsługi MOSS (Mini One Stop Shop). Dzięki dokonaniu takiego zgłoszenia nie byli zobowiązani do rejestracji i rozliczania VAT w poszczególnych państwach konsumpcji, lecz w jednym państwie identyfikacji. Teraz tego typu uproszczenie zostanie rozszerzone również na pozostałe usługi B2C, których miejsce świadczenia znajduje się w miejscu konsumpcji tych usług (o ile nie jest to państwo siedziby usługodawcy).

Dotyczy to przykładowo:

 • usług restauracyjnych i cateringowych;
 • wyceny majątku ruchomego i prac na tym majątku;
 • usług związanych z nieruchomościami;
 • usług wynajmu środków transportu;
 • usług transportowych.

Usługi te zostaną objęte punktem kompleksowej obsługi OSS (One Stop Shop), co oznacza, iż podatnik będzie mógł dokonać zgłoszenia w jednym z państw członkowskich UE i rozliczać VAT z tytułu tych usług w ramach jednej deklaracji składanej w jednym kraju – państwie członkowskim identyfikacji.

Zobacz w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. >

Aby korzystać z OSS, podatnik będzie zobowiązany do zarejestrowania się w procedurze unijnej lub nieunijnej (która znajdzie odpowiednie zastosowanie w zależności od siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika).

Przykład

Podatnik posiadający siedzibę w Polsce wynajmuje konsumentom samochody, które udostępniane są na terenie Niemiec, Francji i Czech. Okres wynajmu nie przekracza 30 dni. Miejscem świadczenia tych usług (tj. usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu) jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy, a więc w tym przykładzie: Niemcy, Francja i Czechy. Obecnie taki podatnik musi zarejestrować się do celów VAT i rozliczyć ten podatek w każdym z wymienionych krajów z osobna. Niedługo podatnik świadczący takie usługi będzie mógł korzystać z procedury szczególnej, dzięki czemu będzie rozliczał VAT w ramach jednej deklaracji składanej w jednym kraju – państwie członkowskim identyfikacji. W tym przykładzie będzie to Polska jako państwo siedziby usługodawcy.

Ważne!

Należy mieć na uwadze, że nowe regulacje nie wprowadzają zmian w odniesieniu do zasad ustalania miejsca świadczenia ww. usług. Do usług tych nie ma także zastosowania próg 10 000 EUR, do przekroczenia którego miejscem świadczenia jest państwo członkowskie, w którym usługodawca ma swoją siedzibę – próg ten obejmuje bowiem wyłącznie transgraniczne świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i świadczonych drogą elektroniczną oraz wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość.

Sprawdź w LEX: Na jakich warunkach spółka będzie mogła korzystać z procedury OSS? >

Skorzystanie z uproszczenia (w ramach punktu kompleksowej obsługi OSS) będzie fakultatywne. Podatnik będzie mógł skorzystać z takiej procedury albo rozliczać VAT w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), w których są one konsumowane. Jednocześnie, należy pamiętać, że podatnik, który postanowił zarejestrować się na potrzeby procedury szczególnej powinien deklarować swoje wszystkie transakcje wchodzące w zakres tej procedury w ramach punktu kompleksowej obsługi (tj. nie tylko świadczenie usług, o którym mowa powyżej, ale także inne dostawy, do których można stosować daną procedurę). Po podjęciu decyzji o skorzystaniu z danej procedury ma ona zastosowanie do wszystkich transakcji na rzecz konsumentów we wszystkich państwach członkowskich UE.

Sprawdź w LEX: Czy podatnik, który prowadzi sprzedaż wysyłkową do Niemiec może skorzystać z procedury OSS, jeśli jest zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech? >

Jakie obowiązki wiążą się z korzystaniem z procedur specjalnych?

Korzystanie z procedury unijnej lub nieunijnej w ramach OSS niewątpliwie może być znacznym uproszczeniem dla podatników. Nie można jednak zapominać o obowiązkach, jakie będą spoczywać na podatnikach w związku z korzystaniem z takiej procedury. Należą do nich w szczególności:

 • naliczenie kwoty VAT do wynagrodzenia należnego od usługobiorcy zgodnie ze stawką VAT właściwą dla kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia usługi i pobranie tego VAT od konsumenta;
 • przedstawienie dla punktu kompleksowej obsługi w państwie członkowskim identyfikacji deklaracji kwartalnej, uwzględniającej wszystkie kwalifikujące się do rozliczenia w VAT-OSS dostawy (tj. zarówno usług, jak i towarów), por. uwagi powyżej;
 • dokonywanie kwartalnych płatności VAT zgłoszonego w deklaracji dla punktu kompleksowej obsługi w państwie członkowskim identyfikacji;
 • prowadzenie ewidencji wszystkich dostaw (usług/towarów) i przechowywanie takich danych przez 10 lat na potrzeby możliwych audytów prowadzonych przez organy podatkowe państw członkowskich.

Zobacz w LEX: Pakiet VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów >

Wstępnym obowiązkiem, aby w ogóle móc skorzystać z procedury szczególnej jest oczywiście rejestracja. Złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do wszystkich procedur szczególnych można dokonać już od 1 kwietnia 2021 roku, ale zakończenie procesu rejestracji będzie możliwe dopiero po:

 • wejściu w życie nowelizacji ustawy o VAT;
 • po weryfikacji przez organ podatkowy, czy podatnik spełnia warunki określone w tej ustawie.

Zgłoszenie należy złożyć elektronicznie na portalu podatki.gov.pl.

Autorzy: Justyna Pułka - doradca podatkowy w kancelarii Paczuski Taudul; Teresa Gorczyczyńska - starszy konsultant w kancelarii Paczuski Taudul.