Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom i współwłaścicielom budynku jednorodzinnego. Jednak nie zawsze ustalenie prawa do ulgi jest proste. Wątpliwości miał podatnik, który zakupił lokal mieszkalny w budynku wybudowanym w 1994 r. spełniającym definicję budynku jednorodzinnego. W budynku po zakończonej budowie wyodrębniono trzy lokale mieszkalne, pozostała część nieruchomości (części wspólne) przynależą w 1/3 do właścicieli mieszkań. Mieszkania zostały wydzielone po ukończeniu budowy budynku w 1994 r.

Sprawdź więcej: Ulga termomodernizacyjna – warunki - PROCEDURA >>

Z uwagi na fakt, że stolarka okienna ma już 27 lat i wymaga wymiany, podatnik wymienił część okien i rozważa skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. W dacie zakończenia budowy domu oraz wydzielenia mieszkań nie obowiązywała jeszcze ustawa prawo budowlane (która weszła w życie dopiero 1 stycznia 1995 r.).
Podatnik powziął wątpliwość, czy w opisanej sytuacji ma on prawo do ulgi termomodernizacyjnej. Zapytał organy skarbowe, czy mieszkanie stanowiące odrębną nieruchomość w budynku złożonym łącznie z trzech wydzielonych mieszkań (każde posiada odrębną księgę wieczystą, części wspólne nieruchomości przynależą do każdego z mieszkań w 1/3 udziału) umożliwia skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej przewidzianej dla domów jednorodzinnych.
Jego zdaniem, ma on takie prawo, ponieważ budynek spełnia definicję budynku jednorodzinnego.

Czytaj więcej: Ulga termomodernizacyjna na przykładach >

Dom jednorodzinny tylko z dwoma lokalami

W interpretacji z 9 marca 2022 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0115-KDIT3.4011.78.2022.1.JS) uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.
Przypomniał, że podatnik będący właścicielem lub właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

 

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
Dyrektor KIS podkreślił, że należy wyjaśnić, co oznacza pojęcie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, które zostało użyte w art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Definicję budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o którym mowa w tym przepisie zawiera art. 5a pkt 18b cytowanej ustawy.
W myśl tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - oznacza to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

Stosownie natomiast do art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

Dyrektor KIS stwierdził, że prawo do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej obejmuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, czyli wskazanym we wspomnianym wcześniej art. 3 pkt 2a ustawy – Prawo budowlane.

Czytaj też: Jak skorzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych? >

Organ podkreślił, że status budynku należy badać na dzień dokonania odliczenia. Tym samym pozostaje bez znaczenia, że na dzień dokonania zakupu nieruchomości budynek, w którym znajdowało się mieszkanie podatnika - jak on sam twierdzi - spełniał definicję budynku jednorodzinnego. Istotne jest, że na dzień dokonania odliczenia nie posiada statusu budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zdaniem fiskusa, podatnik nie jest uprawniony do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, ponieważ jest on właścicielem jednego z lokali mieszkalnych w budynku, w którym wyodrębnione zostały trzy takie lokale, co oznacza, że nie jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane.

 

Eksperci: Trzeba weryfikować prawo do odliczenia

Definicja budynku jednorodzinnego podlegała zmianom. Podatnicy mogą mieć więc problem. - Zgodnie ze stanowiskiem dyrektora KIS, status budynku jako budynku mieszkalnego jednorodzinnego uprawniającego do skorzystania z ulgi, należy zweryfikować na dzień dokonania odliczenia, a nie na moment zakończenia budowy. W praktyce oznacza to, że budynki, których budowę zakończono przed wprowadzeniem regulacji prawa budowlanego, i które na dzień oddania stanowiły jednorodzinne budynki mieszkalne, nie zawsze będą mogły skorzystać z odliczenia – podkreśla Katarzyna Zadroga, doradca podatkowy w ALTO Tax Sp. z o.o.

Ekspertka wyjaśnia, że brak możliwości skorzystania z ulgi powstanie m.in. w sytuacji, gdy dany budynek będzie składał się z więcej niż dwóch lokali mieszkalnych, a więc nie będzie spełniał obecnej definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego zawartej w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Sprawdź też: Ulga termomodernizacyjna – wydatki podlegające odliczeniu >

- Warto podkreślić, że definicja ta uległa zmianie na przestrzeni lat, a ograniczenie do dwóch liczby wydzielonych lokali w budynku jednorodzinnym zostało wprowadzone w 2003 r. Tak więc w przypadku chęci skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej właściciele budynków posiadających, zgodnie z posiadaną dokumentacją, status budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a wybudowanych przed tą datą będą musieli dodatkowo zweryfikować swoje prawo do odliczenia – stwierdza Katarzyna Zadroga.

Kolejny ekspert również podkreśla, że w tym przypadku organ udzielił prawidłowej odpowiedzi. - Interpretacja w zakresie zastosowania ulgi termomodernizacyjnej jest zgodna z przepisami prawa podatkowego oraz prawa budowlanego. Ustawodawca ograniczył zastosowanie ulgi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych i zgodzić się należy z organem, że status budynku należy badać na dzień odliczenia, a nie dzień nabycia czy wybudowania budynku – stwierdza radca prawny Stefan Kowalski, partner w Kowalski & Wisła Attorneys.
Jego zdaniem, domniemując racjonalność ustawodawcy, nie budzi żadnych wątpliwości, że ulga ta ma zastosowanie wyłącznie do budynków mieszkalnych jednorodzinnych i nie można dokonać wykładni rozszerzającej odnośnie tej ulgi.