Przygotowanie informacji o strategii może stwarzać w praktyce pewne trudności. Prawidłowe wykonanie tego zadania wymaga analizy stosowanego podejścia do podatków oraz oceny procesów podatkowych funkcjonujących w organizacji. Pracę nad informacją o strategii utrudnia fakt, że przepisy wprowadzające obowiązek jej publikacji są w wielu miejscach niejasne i nieprecyzyjne. Przykładowo, nie definiują pojęcia „strategii podatkowej”. Podatnicy opracowując informację o strategii muszą zatem w dużym stopniu samodzielnie ocenić, jakie dane należy przedstawić w dokumencie oraz jaki powinien być ich poziom szczegółowości.

Sprawdź PROCEDURĘ: Obowiązki podatników obowiązanych do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej >

Część podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, publikację pierwszej informacji o strategii nadal ma przed sobą. Termin wywiązania się z tego obowiązku mija w ich przypadku z końcem dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu przyjętego roku podatkowego. Termin ten został potwierdzony przez Ministerstwo Finansów i dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (przykładowo interpretacja z 26 maja 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.64.2021.2.MK).

Zobacz również:
Firmy pokażą publicznie strategie podatkowe >>

Trzeba poinformować o realizowanej strategii podatkowej  >>

 

Podatnicy z „przesuniętym” rokiem podatkowym są jednak w o tyle lepszej sytuacji niż podatnicy ze „standardowym” rokiem podatkowym, że jako przykład podejścia do sposobu prezentacji danych w informacji o strategii mogą im posłużyć dokumenty opublikowane pod koniec ubiegłego roku. Przeanalizowaliśmy te przykłady i oto kilka naszych wniosków.

 

Warto skorzystać z wytycznych

Po pierwsze,  punktem wyjścia dla większości podatników, którzy opublikowali już informacje o strategii pod koniec ubiegłego roku, były elementy strategii podatkowej określone w „Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego”. W sporządzonych przez nich dokumentach odnoszono się więc do takich obszarów, jak podejście do ryzyka podatkowego, stopień zaangażowania zarządu przy planowaniu podatkowym oraz podział zadań podatkowych. Podatnicy z „przesuniętym” rokiem podatkowym mogą to potraktować jako istotną wskazówkę co do treści informacji o strategii, zważywszy na to, że przepisy o strategii nie zawierają zamkniętego katalogu elementów, które powinny się w niej znaleźć.

Kubiesa Patrycja: Obowiązek informowania o strategii podatkowej - PORADNIK >

Informacja o strategii jako element budowania wizerunku firmy

Ponadto, analizując treść opublikowanych strategii można dojść do wniosku, że podatnicy potraktowali obowiązek publikacji tego dokumentu jako okazję do zaprezentowania się opinii publicznej w jak najlepszym świetle. Z informacji wyłania się obraz podatników posiadających należycie zorganizowane procesy podatkowe, gwarantujące prawidłową realizację obowiązków podatkowych we wszystkich istotnych obszarach podatkowych, dla których prawidłowe rozliczanie podatków jest celem równoważnym z realizacją celów biznesowych. Takie podejście wydaje się o tyle uzasadnione, że informacja o strategii ma być z założenia elementem kształtującym wizerunek firmy w oczach świadomych społecznie konsumentów. Należy jednak pamiętać, że organy podatkowe są w posiadaniu większości danych przedstawianych w informacji o strategii, w tym konkretnych dokumentów, deklaracji, a zatem prezentowane w informacji dane podatkowe muszą być prawdziwe i spójne z wcześniej przekazanymi danymi i informacjami.

 

Zróżnicowane podejście do szczegółowości danych

Przegląd opublikowanych informacji pozwala zauważyć także, że podejście podatników do obszerności dokumentu, rodzaju i szczegółowości przedstawianych w nim danych, jest różne. Nie wypracowano jednego modelu, który zostałoby szerzej przyjęty w praktyce. Niektórzy podatnicy ograniczyli się wyłącznie do zaprezentowania niezbędnego minimum informacji wymaganych wprost w przepisach. Inni przyjęli ostrożne nastawienie i wyszli z założenia, że w razie wątpliwości interpretacyjnych należy pokazać więcej, a nie mniej, tak aby nie narazić się na zarzut niekompletności przedstawionych danych. Znaczna część podatników postanowiła także „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu” i zaprezentować się nie tylko jako rzetelny podatnik, ale też podmiot kładący duży nacisk na kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu, dbający o środowisko, pracowników i swoich klientów. W świetle treści komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 15 grudnia 2021 r., w którym wskazano, że ewentualne błędy w opublikowanej informacji o strategii nie będą penalizowane, wszystkie powyższe opcje powinny być uznane za jednakowo dopuszczalne.

Czytaj też: Konkurencyjność podatkowa gminy w kontekście posiadania lokalnej strategii podatkowej >

 


Z perspektywy podatników mierzących się z zadaniem opracowania informacji o strategii, szczególnie pomocne mogą okazać się również przykłady podejścia odnośnie do interpretacji wymogów dotyczących przedstawienia transakcji z podmiotami powiązanymi oraz transakcji restrukturyzacyjnych. Kwestie te wzbudziły bowiem największe wątpliwości w praktyce.

 

 

Podsumowanie

Podatnicy z „przesuniętym” rokiem podatkowym opracowując swoje podejście do zakresu i szczegółowości danych ujawnianych w informacji o strategii mogą skorzystać z doświadczenia podatników, którzy byli zobowiązani wypracować takie podejście już w ubiegłym roku. Należy mieć jednak na uwadze, że informacje o strategii nie powinny być przez nich traktowane jako wzór, ale bardziej jako przykład. Informacja o strategii powinna bowiem uwzględniać specyfikę działalności i organizacji podatnika. Opis realizowanej strategii podatkowej przedstawiony przez jednego podatnika może być nieadekwatny do konkretnej sytuacji innego podatnika. Z czasem zapewne wykształci się praktyka organów podatkowych w zakresie oceny prawidłowości publikowanych informacji o strategii, która dostarczy podatnikom istotnych wskazówek co do jej treści. Do tego czasu podatnicy powinni jednak samodzielnie wyważyć jakie podejście będzie dla nich najrozsądniejsze z perspektywy ochrony wizerunku i tajemnicy przedsiębiorstwa oraz najbezpieczniejsze pod kątem należytego wypełnienia wymogów ustawy.

Monika Kaleta, doradca podatkowy, adwokat, associate w Enodo Advisors. Zajmuje się doradztwem podatkowym w zakresie podatków CIT i VAT