Wątpliwości, które były przedmiotem rozważań organów skarbowych, dotyczyły świadczenia małżeńskiego, otrzymywanego z USA. Podatniczka zamieszkująca na stałe w Polsce otrzymuje świadczenie małżeńskie w wysokości 335 dolarów (USA) miesięcznie. Wypłacane jest ono z Zarządu Ubezpieczeń Społecznych Stanów Zjednoczonych Ameryki (Social Security Administration). Świadczenie zostało przyznane dzięki temu, że jej były mąż, był zatrudniony w USA, gdzie razem mieszkali i wypracował sobie tam rentę. Podatniczce jako małżonce, przyznano owo świadczenie.

Od wypłacanego świadczenia w USA nie jest potrącany podatek, w związku z tym, że oprócz polskiego, posiada ona również obywatelstwo amerykańskie, co automatycznie powoduje zwolnienie z opodatkowania w tym przypadku. Świadczenie nie jest też objęte żadnymi składkami. Nie jest to ani renta, ani emerytura, bank polski nie potrąca zaliczki na podatek dochodowy, nie wystawia PIT-11 i nie potrąca składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podatniczka powzięła wątpliwość, czy powinna owo świadczenie wykazywać w zeznaniu rocznym. Zapytała organy skarbowe czy istnieje możliwość zwolnienia z opodatkowania świadczenia małżeńskiego, tak aby nie była ona zobowiązana do wykazywania go w zeznaniu rocznym PIT, ani płacenia z tego tytułu podatku?

Odpowiednik polskiego świadczenia rodzinnego

Jej zdaniem, świadczenie małżeńskie, które otrzymuje z USA nie powinno podlegać opodatkowaniu, ponieważ świadczenie to jest klasyfikowane jako dochód, który jest odpowiednikiem polskich świadczeń rodzinnych, otrzymanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uważała, że otrzymywane świadczenie nie powinno być traktowane jako dochód, wykazywany w rocznym zeznaniu PIT – nie powinno się go wykazywać, ani płacić z tego tytułu podatku.

 

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatniczki za prawidłowe. Wskazał, że w kwestii opodatkowania uzyskiwanych za granicą dochodów istotne znaczenie mają zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z krajem, z którego są one uzyskiwane. Stwierdził, że w opisanej sytuacji zastosowanie znajduje Umowa między Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 8 października 1974 r.

Umowa ta w zakresie podatków od dochodu nie zawiera odrębnego artykułu dotyczącego opodatkowania świadczeń przysługujących małżonkowi osoby uprawnionej do emerytury, wypłacanych z systemu ubezpieczeń socjalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki (art. 19 ww. umowy zawiera jedynie uregulowania dotyczące m.in. emerytur i rent lub podobnych dochodów, wypłacanych z funduszy publicznych z tytułu pracy lub osobiście świadczonych usług w związku z pełnionymi funkcjami rządowymi).

Oznacza to, że tego rodzaju dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie może być opodatkowana przez drugie umawiające się państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł z tego drugiego umawiającego się państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w tej umowie.

 

Postanowienia umowy nie będą w żaden sposób stwarzały ograniczenia wobec wyłączeń, zwolnień, zmniejszeń, zaliczeń lub innych przywilejów, przyznanych obecnie lub w przyszłości przez: prawo jednego z umawiających się państw przy określeniu podatków pobieranych przez to umawiające się państwo lub przez każdą inną umowę zawartą pomiędzy umawiającymi się państwami.

Umawiające się państwo może opodatkować obywatela tego umawiającego się państwa lub osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym umawiającym się państwie, tak jakby umowa nie weszła w życie.

Zobacz również:
Fotowoltanika sfinansowana kredytem z ulgą w PIT >>
Rekompensata od pracodawcy bez zwolnienia z PIT >>
Bezkarne rozliczenie rocznego PIT do 1 czerwca >>

Dochód zwolniony z podatku

Zdaniem dyrektora KIS, Polska ma prawo opodatkować dochód uzyskany z tytułu świadczenia małżeńskiego wypłacanego ze Stanów Zjednoczonych osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Prawo to wynika z zapisu art. 5 ust. 3 powołanej umowy, zgodnie z którym państwu rezydencji przysługuje pełne prawo do opodatkowania dochodów, w tym m.in. świadczenia małżeńskiego, osobie mającej na jego terytorium miejsce zamieszkania.

Natomiast, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Dyrektor KIS uznał, że podatniczka ma zatem obowiązek rozliczania się w Polsce ze wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, ponieważ jako osoba mająca dla celów podatkowych miejsce zamieszkania w Polsce posiada w tym kraju nieograniczony obowiązek podatkowy. Jeżeli jednak uzyskiwane dochody w postaci świadczenia małżeńskiego stanowią świadczenia rodzinne przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki – to jest ono zwolnione od podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

W konsekwencji, na podatniczce nie będzie ciążył obowiązek wykazywania tego dochodu w zeznaniu podatkowym i odprowadzenia podatku dochodowego.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2020 r. 0113-KDIPT2-3.4011.261.2020.1.AC