- Doceniamy dotychczasową pomoc dla przedsiębiorców, którą rząd uruchomił w ramach tarczy antykryzysowej. Jednak jest ona w dalszym ciągu niewystarczająca. Wiele firm oczekuje zmian w prawie podatkowym, które pozwolą im się dostosować do nowej rzeczywistości. Nasze firmy walczą o przetrwanie i oczekują przemyślanych oraz szybkich decyzji rządu. Czekają na wsparcie. Proponujemy zmiany w podatkach, które pomogą firmom przetrwać kryzys i uratować tysiące miejsc pracy – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert podatkowy Konfederacji Lewiatan.

Potrzeba więcej rozwiązań korzystnych dla podatników

Postulaty Lewiatana dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia rozwiązań systemowych. Chodzi o:

  • wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaliczek i zadatków utraconych w związku z COVID-19,
  • odstąpienie od pobierania zaliczek uproszczonych w podatkach dochodowych,
  • przekazanie do swobodnego dysponowania przez przedsiębiorcę środków zablokowanych na kontach VAT,
  • skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego,
  • odroczenie do 1 stycznia 2021 r. wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT,
  • wstrzymanie poboru tzw. podatku minimalnego z tytułu własności środka trwałego,
  • wyłączenie negatywnych skutków podatkowych w przypadku zmiany umowyleasingu w związku z COVID-19.
     

Ograniczony katalog rozwiązań podatkowych

Tymczasem, jak twierdzą eksperci, rozwiązania zawarte w tarczy 4 zawierają bardzo ograniczony katalog rozwiązań podatkowych wspierających polskich przedsiębiorców. Pomimo wprowadzenia m.in.: dopłat do oprocentowania do kredytów czy ulepszonej ulgi na złe długi w podatkach dochodowych, ponownie zabrakło niektórych oczekiwanych przez firmy rozwiązań. Brakuje m.in. obowiązujących w innych państwach instrumentów podatkowych polegających na ustawowym odroczeniu terminów płatności podatków lub odroczeniu płatności podatków na wniosek, który jedynie uprawdopodabnia trudną sytuację przedsiębiorstwa spowodowaną CODIV-19.

 

Będą dopłaty do kredytów

W tarczy 4 znalazły się m.in. rozwiązania, które pozwolą przedsiębiorcom, których płynność jest zagrożona w związku z pandemią COVID-19, uzyskać dodatkowe źródła wsparcia finansowego w postaci dopłat do oprocentowania do kredytów, które zostały zaciągnięte po 31 grudnia 2019 roku. W przypadku mikroprzedsiębiorców dopłaty mają wynosić 2 punkty procentowe, a  w przypadku pozostałych podmiotów 1 punkt procentowy. Dopłaty mogą być udzielane na okres do 12 miesięcy. Doprecyzowano, że dopłaty nie będą zaliczane do przychodów. Z przepisów wynika wprost, że dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

 


Ulga na złe długi nie dla VAT

W tarczy 4 znalazł się też zapis ułatwiający wierzycielom skorzystanie z ulgi na złe długi w ramach podatków dochodowych. Istotą tych zmian jest umożliwienie wierzycielowi odliczenia niezapłaconej wierzytelności od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Sprawdź również procedury:

Zmiana umowy z powodu okoliczności związanych z epidemią COVID-19 >>

Badanie w celu ustalenia, czy zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych >>

Zmiana umowy o podwykonawstwo z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 >>

Odstąpienie od naliczenia kar umownych z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 >>

 

Warto zaznaczyć, że taką możliwość odliczenia niezapłaconej wierzytelności będą mieli również podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, którzy będą z kolei pomniejszać zaliczkę należną za miesiąc, w którym upłynął 30-dniowy termin odpowiednio o 9 proc. (mali podatnicy) albo 19 proc. (pozostali podatnicy) niezapłaconej wierzytelności.

Trzeba jednak podkreślić, że ulga na złe długi ma funkcjonować wyłącznie po stronie wierzyciela i tylko w 2020 roku.

Identycznego ułatwienia brakuje jednak w podatku VAT, który dla przedsiębiorców stanowi największe wyzwanie płynnościowe. W czasach spadających przychodów, modyfikacja ulgi na złe długi dla wierzycieli jedynie w podatkach dochodowych może mieć ograniczone znaczenie.

Zobacz również: Podatnicy mogą być zmuszeni ponownie raportować te same schematy podatkowe >>

Czy tarcza antykryzysowa zawiesiła terminy przedawnienia podatków? >>

Za mało zwolnień podatkowych w tarczach antykryzysowych >>

Jak podkreśla Katarzyna Nosal-Gorzeń, w przypadku nadpłaconych zaliczek, firmy mogą jedynie próbować korzystać z art. 77a ordynacji podatkowej i wystąpić o zwrot nadwyżki zaliczek zapłaconych w ciągu roku. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku dłużników w upadłości, wierzyciel nie ma prawa skorzystać z ulgi na złe długi w podatku VAT, co w obecnej sytuacji rynkowej staje się dla wierzycieli realnym ryzykiem – z tego względu konieczne jest skrócenie okresu upływu 90 dni do 30 dni od terminu płatności dla celów skorzystania z ulgi na złe długi również w przepisach VAT.

Kary umowne i odszkodowania w kosztach w trakcie epidemii

Tarcza 4 przewiduje też złagodzenie reżimu podatkowego dla kar umownych i odszkodowań. Podatnicy nie będą już zobowiązani do wyłączenia z kosztów podatkowych zapłaconych kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

- Złagodzenie podejścia do możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych kar umownych i odszkodowań będzie miało zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przyczyna wadliwych dostaw powstanie w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonym z powodu COVID-19 – zaznacza Wojciech Kotłowski, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce. Oznacza to, że podatnicy będą musieli nie tylko wykazać i udokumentować związek pomiędzy powstaniem kary umownej oraz stanem epidemii, ale także udowodnić spełnienie ogólnych przesłanek związku kosztów wynikających z kar umownych z osiągnięciem przychodów, ewentualnie z zachowaniem lub zabezpieczeniem ich źródła.

 

Ulga w PIT na darowizny

Tarcza 4 umożliwi dodatkowo odliczenie przez podatników podatku PIT, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19-proc. stawki podatku), darowizn rzeczowych w formie laptopów i tabletów przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. wskazanym w przepisie podmiotom. Chodzi m.in. o organy prowadzące placówki oświatowe. Warunkiem odliczenia będzie udokumentowanie przekazanej darowizny dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Senat zaproponował doprecyzowanie, że chodzi o komputery wyprodukowane nie wcześniej niż trzy lata przed dniem ich przekazania.

Nowe przepisy umożliwią też zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny np. na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 podmiotom wykonującym działalność leczniczą, albo np. przekaże tablet placówce oświatowej. Dodawany przepis znajdzie zastosowanie, jeżeli darowizna zostanie dokonana w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.  Możliwe będzie też odliczenie od podstawy obliczenia podatku (również przy obliczeniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy) darowizn przekazanych na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodka wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej.

Z poprawek Senatu wynika, że odliczenie będzie również przysługiwało, gdy przekazanie darowizny nastąpi przy udziale organizacji pożytku publicznego, jeżeli: 1) przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez tę organizację podmiotowi, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja w 2020 r. oraz  2) organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane.

Senackie poprawki przewidują również zwolnienie z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu ustalone za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.