Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku. Jest to nowa ulga, obowiązująca od stycznia 2019 r. i często jest przedmiotem interpretacji indywidualnych.
W tym przypadku podatnik w lipcu 2018 r. dokonał zakupu usługi montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z materiałem. Zakup został w całości sfinansowany przez bank w systemie ratalnym na 50 miesięcznych rat. W sierpniu 2018 r. podatnik dokonał zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej. Powstała wątpliwość czy może on skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i z takim pytaniem zwrócił się do organów skarbowych. Zapytał, czy przysługuje mu prawo odliczenia od podstawy opodatkowania za 2019 r. spłaconych rat kredytu na zakup tej usługi montażu instalacji fotowoltaicznej tj. rat spłaconych w 2019 r.

Zobacz również:
Wymiana dachu i okien w ramach ulgi termomodernizacyjnej >>

Ulga termomodernizacyjna do rozliczenia w rocznym PIT >>
 

Zdaniem podatnika, skoro zakupu usługi dokonał on przed okresem ogłoszenia nowelizacji ustawy o podatku dochodowym w związku z tzw. ulgą termomodernizacyjną, która obowiązuje od 2019 r., ale zakup został sfinansowany przez umowę o kredyt, a faktyczne koszty poniósł w 2019 r. spłacając część rat zaciągniętego kredytu i ustawa nie wskazuje czasu modernizacji, został tylko określony czas zakończenia inwestycji - na trzy lata, to ma on możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania za 2019 r. jak również w kolejnych latach tj. przez sześć kolejnych lat.

Organy skarbowe uznały jednak stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

Zobacz procedurę w LEX: Ulga termomodernizacyjna – warunki >

Fotowoltaika w katalogu wydatków

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przypomniał, że art. 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne jako przedsięwzięcie w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wśród nich wymienia się m. in. wydatki na nabycie ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem, a także montaż instalacji fotowoltaicznej. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej niż przez sześć lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zobacz procedurę w LEX: Ulga termomodernizacyjna – wydatki podlegające odliczeniu >

 

Inwestycja rozpoczęta przed 2019 r. a prawo do ulgi

Dyrektor KIS stwierdził, że odliczenie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej stosuje się również do przedsięwzięcia rozpoczętego przed 1 stycznia 2019 r., które zostanie zakończone po 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W takim przypadku odliczeniu podlegają wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego od 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upływa okres trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Dyrektor KIS uznał jednak, że z analizy wniosku wynika, że w przedmiotowej sprawie z taką sytuacją nie mamy do czynienia. Podatnik poniósł wydatek w lipcu 2018 r. na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które zostało sfinansowane kredytem. W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik chciałby odliczać spłaty kredytu ponoszone od 2019 r.

Zobacz procedurę w LEX: Ulga termomodernizacyjna – odliczanie i zwrot >

Zdaniem organów skarbowych, jeżeli poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostaną sfinansowane kredytem bankowym, to w ramach ulgi termomodernizacyjnej można je odliczyć. Źródło finansowania tych wydatków (kredyt, pożyczka) nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi, jeżeli to podatnik ostatecznie ponosi wydatek (czy to bezpośrednio ze swoich dochodów czy też zaciągając kredyt). Zatem, jeżeli wydatki są sfinansowane kredytem/pożyczką, których spłata obciąża podatnika, wówczas są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu.

 


Jednak w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione po 1 stycznia 2019 r. Zatem skoro podatnik poniósł wydatek na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w lipcu 2018 r. to nie przysługuje mu możliwość odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatków poniesionych na spłatę w 2019 r. rat kredytu, z którego został sfinansowany zakup oraz montaż.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 maja 2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.166.2020.1.ŁS