Firma zdecydowała się kupić dla swoich pracowników pakiety medyczne i karty sportowe. Z tych świadczeń mogli korzystać także członkowie rodzin pracowników oraz partnerzy. Pracodawca miał jednak wątpliwości, czy wydatki poniesione na karnety będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 22 lipca 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.227.2019.1.AT, potwierdził, że tak.

Koszty pracownicze mają związek z przychodem

Organ podatkowy zaznaczył, że zapewnienie możliwości korzystania z karnetów sportowych oraz z pakietów medycznych pozwoli pracodawcy na pozyskanie najlepszych fachowców. Będzie to zatem narzędzie mające na celu zachęcenie specjalistów do aplikowania do spółki. Wysoko wykwalifikowana kadra stanowi istotny element budowania przewagi konkurencyjnej, co w konsekwencji może wpływać na wysokość osiąganych przychodów.

 

Pakiety to częsty profit od pracowników

Beata Rawa, starszy konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych zwraca uwagę, że darmowa prywatna opieka medyczna oraz dopłaty do zajęć sportowych należą obecnie do najczęściej - zarówno oferowanych, jak i oczekiwanych - benefitów. Pozapłacowe świadczenia stanowią ważny element systemu motywacyjnego pracowników. Bez wykwalifikowanych zasobów ludzkich przedsiębiorstwo nie jest w stanie w pełni wykorzystać swoich możliwości. Inwestowanie w kapitał ludzki może przyczynić się do zatrzymania najlepszych pracowników w firmie i zapewnienia im warunków do podnoszenia kompetencji, co może bezpośrednio przełożyć się na sukces finansowy przedsiębiorstwa. Pracownicy, zadowoleni z warunków na jakich są zatrudnieni, stają się bardziej zaangażowani i lojalni, co ma przełożenie na wysoką jakość i efektywność pracy, a co za tym idzie - na rozwój firmy. Zdaniem ekspertki, zapewnienie pracownikom opieki zdrowotnej, a także ułatwienie dostępu do specjalistycznego leczenia, z pewności wpłynie na obniżenie poziomu absencji pracowników z powodu chorób, co zmniejszy związany z tym koszt.

Zobacz również: Przepisy o zwolnieniu młodych z PIT pełne rozbieżności >>

W przyszłym roku kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe będą wyższe >>

Wątpliwości przy rozliczaniu kosztów

- Rozstrzygnięcie nie jest zaskoczeniem i stanowi kontynuację utrwalonej już, korzystnej dla podatników linii interpretacyjnej. W przypadku, gdy tego typu dodatkowe świadczenia pozapłacowe finansowane są ze środków operacyjnych pracodawcy, zgodnie przyjmuje się, że mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – zauważa Wojciech Jasiński, konsultant podatkowy w ATA Finance. Podkreśla jednak, że mimo iż możemy dziś już mówić o powszechności podobnych benefitów, wśród opłacających je firm wciąż można zaobserwować wątpliwości związane ze skutkami podatkowymi ich nabywania. Dotyczą one zwłaszcza sytuacji, w której z karnetu sportowego lub pakietu medycznego, poza pracownikiem, mogą korzystać także jego bliscy. O ile karta i polisa dla pracownika stały się nieodłącznym elementem pojawiających się ogłoszeń o pracę, a podatnicy pewnie zaliczają je w koszty, o tyle będące przedmiotem wniosku poszerzone świadczenia rzadziej są finansowane przez pracodawców - mniej jest więc zapytań w tym zakresie. Część ekspertów wskazuje również na pewne ryzyko. - Moim zdaniem jednak w przypadku możliwości dołączenia osoby bliskiej do swojego pakietu takie ryzyko nie występuje. Interpretacja stanowi tego najlepsze potwierdzenie i powinna pomóc rozwiać pozostające wątpliwości. Jasno wskazuje, że dobre zdrowie rodziny lub partnera przekłada się na rzadsze absencje zatrudnionego oraz poprawę wizerunku pracodawcy, który dba o samopoczucie nie tylko swojego zespołu, ale również bliskich pracowników. To wszystko z kolei ma związek z osiąganym przez niego przychodem – tłumaczy Jasiński.

 


Szczególna uwaga w specjalnych strefach ekonomicznych

Jego zdaniem, szczególną uwagę na rozliczenie kosztów powinny zwrócić uwagę firmy działające na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Dla pracodawcy działającego na podstawie zezwolenia, wydatki na benefity pozapłacowe stanowią koszt działalności zwolnionej na analogicznych zasadach jak pozostałe składniki wynagrodzenia. Jeżeli jednak spółka zatrudnia również pracowników, których koszty wynagrodzeń związane są z działalnością opodatkowaną (pozastrefową), wówczas również koszt finansowania tych świadczeń będzie zaliczany do kosztów działalności opodatkowanej.

Świadczenie może być przychodem

Beata Rawa zwraca na koniec uwagę na jeszcze jedną kwestię. Podkreśla, że organy podatkowe wielokrotnie wskazywały, że w sytuacji, w której świadczeniem objęty jest również członek rodziny pracownika, wartość tego świadczenia stanowi także przychód ze stosunku pracy. Jest to bowiem świadczenie związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą.