Ulga B+R polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (czyli dochodu) wymienionych w ustawach PIT i CIT kosztów poniesionych w związku działalnością B+R (tzw. koszty kwalifikowane). Obecnie w przypadku poniesienia straty lub uzyskania zbyt niskiego dochodu podatnik może odliczyć koszty kwalifikowane w ciągu kolejnych sześciu lat oczywiście pod warunkiem uzyskania odpowiedniego dochodu w tych latach. W innym wypadku możliwość odliczenia przepada, chyba że jest się małym podatnikiem lub podmiotem rozpoczynającym działalność, którzy to podatnicy mogą ubiegać się o zwrot gotówkowy.

Czytaj w LEX: Ulga na działalność badawczo-rozwojową w praktyce >

 

Rozliczenie kosztów kwalifikowanych po nowemu

Projekt wprowadza dodatkową możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych. Mianowicie podatnik będący płatnikiem PIT będzie mógł odliczyć od zaliczek na PIT, potrącanych z wynagrodzeń osób fizycznych zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, koszty kwalifikowane, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R np. z powodu poniesienia straty. Powyższa możliwość będzie dotyczyła kosztów osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i osób wykonujących czynności na podstawie umowy cywilno-prawnej, które co najmniej 50 proc. czasu pracy/świadczenia poświęcą na realizację działalności B+R.

Odliczenie będzie możliwe od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył roczne zeznanie CIT lub PIT, do końca roku podatkowego, w którym zeznanie zostało złożone.

Czytaj w LEX: Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu >

UWAGA: Projekt zakłada ograniczenia w tym zakresie, zgodnie z którymi np. w przypadku podatników CIT wysokość odliczenia odpowiadać ma iloczynowi kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

Zobacz również: Polski Ład to także cały pakiet ulg inwestycyjnych >>

 

Będzie specjalna ulga na prototyp

Projekt przewiduje wprowadzenie możliwości odliczenia od dochodu kosztów produkcji próbnej nowego produktu. Takie odliczenie potocznie jest określane jako ulga na prototyp.

Sprawdź w LEX: Czy przygotowanie i wdrożenie oprogramowania uprawnia do ulgi B+R? >

Odliczenie skierowane jest do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi osiągającymi przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz osobami prawnymi. Jednakże w tym drugim przypadku ulga nie będzie miała zastosowania u podatników osiągających wyłącznie przychody z zysków kapitałowych, bowiem ma być ona rozliczana tylko w ramach przychodów z innych źródeł (tzw. przychodów operacyjnych).

 

UWAGA: Projekt zakłada, że wsparciem będzie objęte tylko wytworzenie nowych produktów z wyłączeniem świadczenia usług.

Zgodnie z projektem przez produkcję próbną nowego produktu rozumie się etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac B+R, przy czym etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu.

Czytaj w LEX: Polski Ład - zmiany w cenach transferowych >

 

Koszty produkcji próbnej do rozliczenia

Jako koszty produkcji próbnej odliczeniu będą podlegały wydatki poniesione na:

  • nabycie lub wytworzenie fabrycznie nowego środka trwałego zaliczonego do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, niezbędnego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
  • ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego, zaliczonego do grupy 3–6 i 8 powyższej Klasyfikacji, do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
  • na nabycie materiałów i surowców przeznaczonych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Zgodnie z projektem wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30 proc. poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10 proc. dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku podatników PIT) i 10 proc. dochodu z przychodów operacyjnych (w przypadku podatników CIT).

Mając na uwadze proponowane przepisy dotyczące kosztów prototypów pojawia się pytanie, czy rzeczywiście będą one korzystne dla podatników. Należy zaznaczyć, że choć ulga na prototyp nie funkcjonuje odrębnie w ramach obecnie obowiązujących ustaw PIT i CIT, to kwestia rozliczania kosztów testowania i opracowywania prototypów była już przedmiotowo rozstrzygana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej [dalej: DKIS] w wydanych przez niego indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego.

 


Mianowicie w tychże interpretacjach (np. interpretacja z 13 lipca 2021 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.150.2021.2.MR i interpretacja z 21 maja 2021 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.65.2021.2.JS) DKIS już na bazie obecnych przepisów potwierdzał prawidłowość odliczenia przez podatnika poniesionych kosztów z tytułu opracowywania prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracji, testowania i walidacji nowych produktów. Oznacza to, że podatnicy już obecnie mogą (zgodnie ze stanowiskiem DKIS) odliczać od dochodu koszty opracowywania prototypów i to w 100, a nie w 30 proc., jak zakłada projekt.

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem DKIS wyrażonym między innymi w powyższych interpretacjach odliczeniem objęte są również koszty wymienione w art. 26e ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy PIT i art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy CIT, czyli wynagrodzenia wypłacane pracownikom oraz osobom wykonującym czynności na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło wraz z opłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne. Natomiast koszty powyższych wynagrodzeń nie zostały uwzględnione w Projekcie w katalogu kosztów produkcji próbnej.

Mając na uwadze powyższe można odnieść wrażenie, iż przewidziane w projekcie rozwiązania mogą być mniej korzystne dla podatników niż obecne podejście do przedmiotowej kwestii prezentowane przez jeden z organów podatkowych, jakim jest DKIS.

 

Powiązanie IP Box z ulgą B+R

Przewidywane przez projekt rozwiązanie ma umożliwiać korzystanie w sposób symultaniczny z obecnie obowiązującej ulgi na działalność B+R przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest reżimem IP Box.

Zobacz procedurę w LEX: Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej >

Choć obecnie skorzystanie z ulgi B+R nie wyklucza jednoznacznie możliwości zastosowania IP Box, to podatnik zasadniczo nie jest uprawniony do uwzględnienia kosztów kwalifikowanych w kalkulacji dochodu w ramach IP Box. Natomiast projekt przewiduje możliwość odliczania przez podatnika poniesionych kosztów kwalifikowanych od takiego dochodu.

W konsekwencji, koszty kwalifikowane będą mogły mieć też wpływ na wysokość dochodu osiąganego w ramach IP Box.

Tomasz Klatkiewicz, doradca podatkowy w kancelarii Paczuski Taudul