Terminy realizacji obowiązków informacyjnych w zakresie MDR nie biegną od 31 marca 2020 r. Te, które odnoszą się do raportowania schematów krajowych są przedłużone, na mocy przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej, do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Przedłużone raportowanie schematów transgranicznych

Z kolei terminy raportowania schematów transgranicznych zostały przedłużone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z 30 czerwca 2020 r. Regulacje w tym zakresie są dużo bardziej skomplikowane niż te odnoszące się do raportowania krajowego. Wynika to z jednej strony z kazuistycznego podejścia prawodawcy unijnego w tym zakresie (dyrektywa 2020/876), a z drugiej z faktu, że w odniesieniu do schematów transgranicznych, co do których pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano przed 1 lipca 2020 r., polski ustawodawca przewidział obowiązek ich „ponownego” raportowania w określonych terminach. Powinno ono nastąpić przez funkcjonującą obecnie tzw. schemę nawet jeśli skutecznie dokonano tego już w oparciu o schemę obowiązującą do lipca 2020 r. Terminy te także wymagały przedłużenia.

 

Mimo przedłużenia terminu, raportować można

To, że terminy realizacji obowiązków w zakresie MDR są przedłużone nie oznacza oczywiście, że raportować nie można. Przepisy wskazują wprost, że czynności dokonywane w okresie zawieszenia biegu terminów są skuteczne. Bieżące realizowanie obowiązków informacyjnych może okazać się dla zobowiązanych korzystne co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze tzw. pamięć instytucjonalna ulega osłabieniu, a zatem prawidłowe raportowanie może okazać się po pewnym czasie utrudnione albo wręcz niemożliwe (np. z uwagi na zaistniałe w spółce zmiany personalne). Po drugie, jeżeli dany schemat podatkowy zostanie zgłoszony wcześniej, zaistnieje szansa, że Szef KAS szybciej nada mu NSP (numer schematu podatkowego).

Zobacz również:
Zmiany w podatku u źródła kolejny raz później >>

OECD: Niektóre przepisy o wymianie informacji finansowych do poprawy >>
 

Raportowanie schematów transgranicznych

Terminy raportowania schematów transgranicznych w 2021 r. zaczną generalnie biec na “dotychczasowych” zasadach.

Jak wskazano wyżej, bieg “przedłużonych” terminów związanych z raportowaniem tych schematów określają szczegółowo przepisy rozporządzenia Ministra Finansów W tym zakresie, jeżeli zdarzenie powodujące obowiązek informacyjny nastąpi do 31 grudnia 2020 r. terminy raportowania będą biegły, co do zasady, od 1 stycznia 2021 r. W przypadku informacji dotyczących korzyści podatkowych (MDR-3) i udostępnienia schematów standaryzowanych (MDR-4) termin na ich przekazanie Szefowi KAS upłynie 30 kwietnia 2021 r.

 


Należy jednak pamiętać, że w przypadku schematów transgranicznych co do których pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano do 30 czerwca 2020 r. (czyli tych objętych obowiązkiem “ponownego” raportowania) powinny one zostać zaraportowane już do 31 grudnia 2020 r. przez promotorów, z kolei  do 31 stycznia 2021 r. przez korzystających i do 28 lutego 2021 r. przez wspomagających (w zależności od tego, który podmiot zaraportował dany schemat pierwotnie).

Nie zawsze wiadomo, kiedy i gdzie raportować

Wskazane wyżej przepisy budzą pewne wątpliwości interpretacyjnych.

W pierwszej kolejności, nie wyjaśniają one w sposób jednoznaczny, czy schemat podatkowy dotyczący kilku jurysdykcji (w tym Polski) zawsze może zostać skutecznie zgłoszony w Polsce (z wykorzystaniem funkcjonującej już w Polsce infrastruktury) w sytuacji gdy brak stosownej infrastruktury w innym państwie uniemożliwia dokonanie zgłoszenia (w niektórych państwach tzw. bramki MDR rozpoczną działanie dopiero w 2021 r.). Dotyczy to w sposób szczególny przypadków, gdy z przepisów Ordynacji podatkowej wynika pierwszeństwo zgłoszenia w innym kraju.

Podobnie, w praktyce raportowania może budzić wątpliwości, czy obowiązek specyficznego dla Polski, “ponownego” zgłoszenia schematu podatkowego może zostać wypełniony poprzez dokonanie go w innym państwie członkowskim UE. Z tym zagadnieniem wiążą się istotne różnice w terminach zgłoszeń obowiązujących w poszczególnych jurysdykcjach. Przykładowo, w Polsce obowiązek ponownego zgłoszenia schematu przez promotora powinien zostać wypełniony do końca grudnia 2020 r., podczas gdy w innych jurysdykcjach termin na zgłoszenie tego schematu może upływać dopiero w 2021 r.

 

W praktyce mogą powstawać także pewne wątpliwości co do tego, czy obowiązek ponownego zgłoszenia schematu podatkowego może zostać wykonany przez podmiot inny niż zgłaszający schemat (w świetle przepisów podlega on wykonaniu przez podmiot, który uprzednio przekazał informację Szefowi KAS). Nie jest także w pełni jasne, czy brak wykonania tego obowiązku przez podmiot, który pierwotnie dokonał zgłoszenia skutkuje “przeniesieniem” go na inne podmioty będące uczestnikami uzgodnienia (co byłoby zgodnie z logiką wpisaną w ogólne zasady zgłaszania schematów podatkowych ujęte w Ordynacji podatkowej).

Często zadawane są także pytania o wpływ zmiany terminów oraz obowiązku ponownego zgłaszania schematów podatkowych na tzw. obowiązki akcesoryjne MDR (np. informowanie innych uczestników uzgodnienia o schemacie podatkowym, przekazywanie danych dotyczących schematu, potwierdzenia nadania numeru schematu podatkowego itp.).

Konrad Kurpiewski

Autorzy: Konrad Kurpiewski, ekspert ds. MDR i polityki podatkowej w PwC Polska, radca prawny i doradca podatkowy. Przez blisko dwa lata pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie kierował pracami Wydziału Informacji o Schematach Podatkowych, współkształtując funkcjonowanie polskiego systemu MDR.

Maciej Przychodzeń

Maciej Przychodzeń, menedżer Zespołu MDR w PwC Polska, team leader wewnętrznego zespołu MDR w PwC Polska, menedżer w zespole świadczącym profesjonalne usługi z zakresu MDR dla klientów PwC. Współautor licznych procedur i polityk z zakresu przepisów o przekazywaniu informacji o schematach podatkowych.