Zeznanie PIT-28 jest przeznaczone dla podatników, którzy w 2021 r. wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów (przychodów) uzyskanych:

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

PROCEDURA: Zakres opodatkowania ryczałtem według stawek 8,5% i 12,5% >

Termin rozliczenia PIT-28

Zeznanie PIT-28 oraz PIT-28S (składane przez przedsiębiorstwo w spadku), składa się w terminie od 15 lutego do 28 lutego 2022 r.

- Zeznania PIT-28 za 2021 r. złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone 15 lutego 2022 r. Kwotę należnego ryczałtu za grudzień (lub ostatni kwartał) 2021 r. należy wpłacić przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania PIT-28, tj. do 28 lutego 2022 r. – przypomina Ministerstwo Finansów.

 

Ulgi i odliczenia w PIT-28

Po spełnieniu warunków określonych w przepisach ustawowych w zeznaniu PIT-28 za 2021 rok, można skorzystać z następujących ulg i odliczeń:

 •    składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;
 •    składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;
 •    straty z działalności gospodarczej;
 •    darowizn przekazanych m.in. na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa (krew i jej składniki), przeciwdziałania COVID-19;
 •    ulgi rehabilitacyjnej;
 •    ulgi na Internet;
 •    ulgi termomodernizacyjnej;
 •    ulgi z tytułu wpłaty na IKZE;
 •    ulgi abolicyjnej;
 •    ulg mieszkaniowych na prawach nabytych, np. ulgi odsetkowej.

Zobacz również: Likwidacja konta IKZE podlega opodatkowaniu >>

1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego

W PIT-28 można także przekazać 1 proc. podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). Wystarczy w zeznaniu wskazać organizację, której chcemy pomóc. Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT mają w rozliczeniu PIT-28 przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) automatycznie podany nr KRS tej OPP, którą wskazali w zeznaniu za 2020 r. (o ile nadal figuruje ona w Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku).

 

Stanisław Bogucki, Arkadiusz Cudak, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka

Sprawdź  
POLECAMY

PIT-28 w usłudze Twój e-PIT

MF przypomina, że podatnicy rozliczający przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych lub zwierzęcych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą złożyć PIT-28 poprzez usługę Twój e-PIT.

Czytaj: Możliwe formy opodatkowana i ich konsekwencje dla prawnika w związku z Polskim Ładem >

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl

Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT należy wybrać zeznanie PIT-28, a następnie uzupełnić je m.in. o kwoty przychodów objętych ryczałtem oraz kwoty należnego ryczałtu za poszczególne miesiące/kwartały, a także dodać dane o przysługujących ulgach i odliczeniach.

Można także wybrać lub zmienić:

 • organizację Pożytku Publicznego (OPP), na rzecz której podatnik chce przekazać 1 proc. podatku,
 • rachunek bankowy, który będzie właściwy do zwrotu w przypadku, gdy z zeznania wynika nadpłata,
 • dane adresowe,
 • urząd skarbowy, do którego składane jest zeznanie.

Sprawdź: Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, osiągająca przychody z najmu prywatnego, może zrezygnować z opodatkowania tych dochodów zryczałtowanym podatkiem i wybrać w 2022 opodatkowanie dochodów z najmu prywatnego na zasadach ogólnych wg skali podatkowej?

Ważne, aby zweryfikować prawidłowość wpłaconego ryczałtu w trakcie roku podatkowego. Należy sprawdzić, czy wpłaty dokonane w trakcie roku podatkowego (bez odsetek) odpowiadają wysokości wpłat za każdy miesiąc, za który wpłata podatku była należna.

Rozliczenie roczne PIT-28 nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 28 lutego 2022 r. Należy pamiętać, aby sprawdzić zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Sprawdź: Czy po powrocie na podatek liniowy z ryczałtu, spis z natury na 1 stycznia może zostać dokonany w lutym? >

 

PIT-28 przez e-Deklaracje lub w wersji papierowej

Osoby rozliczające na formularzu PIT-28 dochody z działalności gospodarczej mogą złożyć zeznanie w formie elektronicznej przez system e-Deklaracje www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/.

Jeden z naszych Czytelników zgłosił problem, że formularza nie da się jednak wypełnić online. Poprosiliśmy o komentarz resort finansów. MF odpowiedział, że do tej pory użytkownicy korzystający z przeglądarek Mozilla Firefox i Google Chrome nie mogli otwierać formularzy. Natomiast ostatnia aktualizacja przeglądarki Firefox od wersji 93.0 otwiera już formularze interaktywne z możliwością częściowego wypełnienia, jednak bez możliwości wysłania.

- Aby wypełnić druk, dany interaktywny formularz PDF pobrać na lokalny dysk użytkownika celem otwarcia do edycji w Adobe Acrobat Reader (a nie jego bezpośrednie otwarcia za pomocą wbudowanej funkcjonalności obsługi PDF bezpośrednio przez przeglądarkę internetową) - radzi MF.

Zeznanie w formie papierowej należy złożyć w swoim urzędzie skarbowym lub przesłać pocztą pamiętając, aby zostało nadane w placówce pocztowej przed upływem 28 lutego 2022 r.

Czytaj: Ewidencje oraz dokumentacja w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych >

Zwrot nadpłaty podatku

Termin zwrotu nadpłaconego podatku z PIT-28 zależy od daty oraz sposobu jego złożenia:

 • w przypadku zeznań złożonych w formie papierowej – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania,
 • w przypadku zeznań złożonych w formie elektronicznej – nadpłata zwracana jest w terminie do 45 dni od dnia złożenia zeznania.