Projekt Polskiego Ładu przewiduje możliwość wyboru przez podatnika szczególnych zasad opodatkowania dedykowanych przychodom zagranicznym. Z opcji tej mogą skorzystać wyłącznie podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy przeniosą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową) do Polski. Po wyborze nowych zasad opodatkowania, podatnik zobowiązany będzie do zapłaty zryczałtowanej kwoty podatku od przychodów uzyskanych ze źródeł położnych za granicą, bez konieczności wykazywania w zeznaniu źródeł tych przychodów, wysokości przychodu oraz państwa jego uzyskania.

 

Ryczałt prawem podatnika, nie obowiązkiem

Ministerstwo Finansów chce, by wybór pomiędzy preferencyjnym sposobem opodatkowania a ogólnymi zasadami opodatkowania został pozostawiony podatnikowi. Wysokość podatku została określona jako stała kwota płacona rocznie. Zakres podmiotowy preferencji został ograniczony do osób nieposiadających polskiej rezydencji podatkowej w określonym przedziale czasowym. Preferencyjny sposób opodatkowania ograniczono tylko do przychodów osiąganych poza granicami Polski, czyli przychodów, których Polska nie miałaby prawa opodatkować, gdyby podatnik nie przeniósł miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Proponowane rozwiązanie wprowadzono poprzez dodanie nowego rozdziału 6b w ustawie PIT w zakresie ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Konieczne warunki do spełnienia

W myśl proponowanych przepisów podatnik, który planuje wybrać opodatkowanie na nowych zasadach powinien spełniać łącznie następujące warunki:

  • przenieść miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową) na terytorium Polski. Skutkiem przeniesienia rezydencji podatkowej do Polski będzie podleganie przez podatnika opodatkowaniu na zasadach nieograniczonego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy PIT;
  • do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym przeniósł rezydencję podatkową do Polski złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem według ustalonego wzoru;
  • w okresie poprzedzającym rok podatkowy, w którym podatnik przeniósł rezydencję podatkową do Polski, nie pozostawać polskim rezydentem podatkowym przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych;
  • ponosić wydatki na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej, w sposób określony w odrębnym rozporządzeniu, w łącznej kwocie co najmniej 100 000 zł rocznie. 

 

Zobacz również: Korzyści podatkowe za powrót do Polski wymagają poprawy >>

- W założeniu ma to być zachęta dla najbogatszych Polaków do zmiany rezydencji podatkowej osób fizycznych na polską. Preferencje mają dotyczyć wyłącznie przychodów zagranicznych. Jednocześnie, wymogiem było udokumentowanie braku posiadania rezydencji podatkowej w Polsce przez wskazany pięcioletni okres przy pomocy zagranicznego certyfikatu rezydencji, który w samej swojej konstrukcji zdawał się być nietrafiony - komentował Mateusz Pietranek, doradca podatkowy w GWW. Jego zdaniem, ustawodawca powinien uwzględnić, że nie wszyscy podatnicy zagraniczni występowali w przeszłości o wydanie certyfikatów rezydencji, a część zagranicznych administracji podatkowych (przykładowo: Hiszpania czy RPA) wydaje wyłącznie certyfikaty z obecną datą. Tak ustalony warunek automatycznie więc wykluczał część osób fizycznych z zastosowania ryczałtu.

Pisaliśmy o tym w tekście pt. Ryczałt od przychodów osób zagranicznych nie taki prosty >>

 

Certyfikat albo inny dokument wystarczy

Po naszej publikacji resort finansów postanowił złagodzić tę zasadę. Z przyjętej wersji projektu ustawy wynika, że wyboru opodatkowania ryczałtem podatnik dokonuje poprzez jednorazowe złożenie oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. Do oświadczenia podatnik dołącza certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w wymaganym okresie poprzedzającym rok podatkowy, w którym podatnik przeniósł rezydencję podatkową do Polski. W związku z tym, na mocy złożonego oświadczenia podatnik stosuje opodatkowanie ryczałtem przez cały okres 10 kolejnych lat podatkowych, chyba że nastąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do korzystania z tej formy opodatkowania.

Dodatkowo będzie można stosować kopie certyfikatów rezydencji. Z uzasadnienia do ustawy wynika, że mając na uwadze, że obecnie w związku ze stanem epidemii umożliwione jest posługiwanie się kopiami certyfikatów rezydencji, bez ograniczenia do tzw. usług niematerialnych i ograniczenia kwotowego, planowane jest uczynienie z tego zasady ogólnej. Tak jak obecnie, spełniony musiałby być warunek, by informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.