Krajowy System e-Faktur (KSeF) zacznie działać w styczniu 2022 roku, a nie, jak wcześniej planował resort finansów, już w październiku tego roku. Na początek korzystanie z niego będzie dobrowolne, ale MF chce objąć obowiązkiem elektronicznego fakturowania wszystkie podmioty. W założeniu ma to uprościć dokumentowanie sprzedaży i rozliczanie VAT. Pisaliśmy o tym w artykule pt. Zmiany w zasadach wystawiania faktur nieco później. >>

 

Testy bezpieczeństwa KSeF

Pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa danych przechowywanych w KSeF. Zwrócili na nie uwagę posłowie w interpelacji nr 24922.

Sprawdź w LEX: Czy nadal można wystawiać fakturę VAT ręcznie? >

Ministerstwo Finansów odpowiedziało, że podmioty publiczne zobowiązane są do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, gwarantującego wysoki standard zapewnienia bezpieczeństwa danych. Chodzi tu m.in. o minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii i ochronie przed błędami, utratę czy nieuprawnioną modyfikacją. MF zapewnia, że system do wystawiania faktur będzie przechodził szczegółowe testy bezpieczeństwa. Gromadzone dane mają być multiplikowane oraz zapisywane w kopiach zapasowych, aby zabezpieczyć się przed ich utratą (także w mało prawdopodobnych, nadzwyczajnych sytuacjach awarii sprzętowej). Zarówno dane, jak i komunikacja będą szyfrowane. Autoryzacja w systemie będzie zabezpieczona na najwyższych dostępnych poziomach. W celu uwierzytelnienia zakłada się bowiem bezpieczeństwo systemu certyfikatów kwalifikowanych, profilu zaufanego oraz dodatkowych mechanizmach kryptografii opartej o klucze symetryczne i asymetryczne.

Zobacz w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. >

 

Dostęp do danych nie dla każdego

Dostęp do danych szczegółowych będzie możliwy w ściśle określonych sytuacjach – tj. w toku czynności kontrolnych, sprawdzających, w trakcie postępowania podatkowego oraz w celu prowadzenia działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), jak również dla efektywniejszej analizy ryzyka, do których KAS zobowiązana jest ustawowo. MF zaznacza, że dostęp do danych KSeF będzie reglamentowany i każdorazowo poprzedzony koniecznością złożenia wniosku o nadanie określonych uprawnień w systemie dla wskazanego pracownika KAS. Wniosek o dostęp do tego rodzaju danych będzie podpisywany przez kierownika jednostki wnioskującej i warunkowany realizacją określonych zadań służbowych przez pracownika. Każdorazowy wgląd do danej faktury przez uprawnionego pracownika będzie na bieżąco monitorowany w systemie, opatrzony dodatkowo wyraźnymi zgodami przełożonych – po uprzednim uzasadnieniu celu poboru danych oraz będzie cyklicznie audytowany.

Czytaj w LEX:  Wpływ utworzenia Systemu Informacji Finansowej (SInF) na zwiększenie nadzoru nad podatnikami >

Takie zasady już zresztą obowiązują. Na podstawie przepisów działu VII ordynacji podatkowej, pracownicy organów KAS są obowiązani do zachowania tajemnicy skarbowej. Obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia. Dodatkowo do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązane są odpowiednio inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis prawa. Za ujawnienie informacje objętych tajemnicą skarbową przewidziana jest kara pozbawiania wolności do lat pięciu, a gdy sprawca czynu działania nieumyślnie – do lat dwóch.

Zobacz LEX News: Korekta faktur po wszczęciu kontroli podatkowej - wyrok TSUE z 18.03.2021r., C-48/20 >