Pomimo maksymalnej stawki podatkowej na poziomie 45,78 proc. (włączając tzw. ‘surcharge tax’ na poziomie 9 proc.) system podatkowy Luksemburga wydaje się być przyjaznym podatnikowi zarówno dzięki rozdrobnieniu progów i stawek podatkowych jak również licznym odliczeniom głównie od dochodu.

Skala podatkowa

W Luksemburgu skala podatkowa składa się z aż 23 progów podatkowych (patrz tabela). Dla rozliczających się indywidualnie (tzw. klasa podatkowa 1) stawki podatkowe w poszczególnych progach rosną średnio co 2 tys. euro do osiągnięcia stawki 38 proc. Dopiero powyżej 45 897 euro progi podatkowe rosną o około 50 tys. euro, aż do osiągnięcia najwyższej stawki podatkowej na poziomie 42 proc. dla dochodów powyżej 200 tys. euro. Rozdrobnienie progów i stawek podatkowych daje większe poczucie sprawiedliwości w nakładaniu obciążeń podatkowych, szczególnie w odniesieniu do osób słabo i średnio zarabiających. Dla przypomnienia w Polsce obowiązują dwa progi podatkowe 17 proc. dla dochodów nie przekraczających 85 528 zł i 32 proc. powyżej tej kwoty. W Luksemburgu stawka 32 proc. znajduje zastosowanie dopiero do dochodów przekraczających ok. 169 000 zł (pow. 38 121 euro). Dodatkowo, w przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem (tzw. klasa podatkowa 2) progi podatkowe ulegają podwojeniu, co oznacza, że stawka 32 proc. znajduje wówczas zastosowanie do dochodów przekraczających około 338 000 zł (pow. 76 242 euro).

 

Kwota wolna od podatku

Skala podatkowa w Luksemburgu rozpoczyna się od stawki 8 proc. dla dochodu przekraczającego około 50 tys. zł (11 265 euro). Dochody nieprzekraczające tej kwoty nie są zatem opodatkowane. Ponadto dla osób rozliczających się wspólnie kwota wolna od podatku jest dwukrotnie wyższa tj. około 100 tys. zł (22 530 euro). Dla porównania w Polsce kwota wolna od podatku uzależniona jest od wysokości dochodu. Podatnik nie zapłaci podatku, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 8 tys. zł, zaś powyżej 127 tys. zł kwota wolna nie znajdzie zastosowania co oznacza, że podatnik jest opodatkowany już od pierwszej zarobionej złotówki.

Roczne zobowiązanie podatkowe - rozliczenie roczne

Spróbujmy porównać obciążenia publicznoprawne w Polsce i Luksemburgu. Poniższy przykład przedstawia rozliczenie podatkowe w obu państwach za rok 2020 przy uwzględnieniu wyłącznie podstawowych odliczeń takich jak koszty uzyskania przychodu, obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz odliczenia ryczałtowe, których podatnik nie musi dokumentować.

Dla porównania przyjęto rozliczenie wspólne z małżonkiem, gdzie tylko jeden z małżonków osiąga wynagrodzenie - 180 tys. brutto rocznie (drugi małżonek nie osiąga żadnego przychodu).

 

1 EUR = 4,45 PLN

POLSKA

 

LUKSEMBURG

Wynagrodzenie brutto

180 000

Przychód

180 000

Wynagrodzenie brutto

Ryczałt (pracownik dojeżdżający) - brak obowiązku dokumentacyjnego

3 600

Koszty uzyskania przychodu

11 454

Dla dojeżdżających pracowników koszty obliczane są wg. ustawowej formuły z maksymalnym limitem EUR 2 574 rocznie

2 403

Ryczałt EUR 540* - brak obowiązku dokumentacyjnego.

 

176 400

Dochód

166 143

 

 

Odliczenia od dochodu

Stawka 11,26 proc. Limitowana do 156 810,00 zł rocznie

17 657

Ubezpieczenie społeczne i rentowe

14 400

 Stawka 8 proc. Roczna podstawa wymiaru limitowana do ok. 571 913 zł (128 519,64 EUR) rocznie

Odliczane częściowo od podatku

-

Ubezpieczenie zdrowotne

5 490 

Stawka 3,05 proc. Roczna podstawa wymiaru ograniczona do ok. 571 913 zł (128 519,64 EUR) rocznie

Ubezpieczenie chorobowe. Stawka 2,45 proc. nielimitowana

4 410

 

2 136

Ryczałt EUR 480** - brak obowiązku dokumentacyjnego

 

154 333

Dochód po odliczeniach

144 117

 

 

Obliczenie podatku

Dochód podzielony na pół

77 167

Podstawa opodatkowania

144 117

Progi podatkowe dwukrotnie wyższe

Dla podstawy opodatkowania mniejszej niż 85 528 zł

3 091

Kwota wolna od podatku

100 259

EUR 22 530 dla rozliczenia wspólnie z małżonkiem

Efektywna stawka podatku 16,31 proc.

25 186

Podatek

4 185

Efektywna stawka podatku 2,90 proc.

Składka zdrowotna nieodliczalna od podatku (1,25 proc.)

1 974

 Quasi podatek

 2 120

Składka na fundusz pracy (‘dependency contribution’)

 

Odliczenia od podatku

Składka zdrowotna odliczalna od podatku (7,75 proc.)

12 240

Ubezpieczenie zdrowotne

2 639

Kredyt podatkowy dla osób zatrudnionych uzależniony od wysokości przychodu (max. 600 EUR)

 

Podatek do zapłaty / Wynagrodzenie netto

 

12 946

Podatek do zapłaty

3 666

 

 

130 773

Wynagrodzenie netto

156 444

 

* Ryczałt ulega podwojeniu, jeżeli oboje małżonkowie byli zatrudnieni. Pracownik może zastosować faktycznie poniesione koszty (odrębnie od kosztów przejazdu), które związane są z uzyskaniem przychodu np. koszty szkoleń związanych z wykonywanym zawodem, jeżeli są wyższe od ryczałtu.

** Ryczałt ulega podwojeniu, jeżeli oboje małżonkowie byli zatrudnieni.

 

Jak łatwo zauważyć, przy tych samych zarobkach na poziomie 180 tys. zł brutto rocznie podatnik zapłaciłby w Luksemburgu trzy i pół razy niższy podatek niż w Polsce, zaś wynagrodzenie netto byłoby ponad 25,5 tys. zł wyższe. Różnica ta zmniejsza się jednak na korzyść Polski wraz ze wzrostem wynagrodzenia. Dzieje się to głównie za sprawą wyższych nominalnie stawek podatkowych w Luksemburgu dla osób bardzo dobrze zarabiających, wysokiemu - w porównaniu do Polski – rocznemu limitowi poboru składek na ubezpieczenia społeczne oraz utracie ‘kredytu podatkowego’. Dla powyżej przedstawionego przykładu wynagrodzenie netto pozostałoby na podobnym poziomie w Polsce i Luksemburgu dla przychodu brutto na poziomie około 515 tys. zł rocznie (w przypadku rozliczenia indywidualnego około 370 tys. zł rocznie). Powyżej tej kwoty rozliczenie w Polsce skutkowałoby niższymi obciążeniami publicznoprawnymi i w konsekwencji wyższym wynagrodzeniem netto (bez stosowania dodatkowych ulg i odliczeń od dochodu i podatku).  

Wysokie zarobki to jednak pojęcie względne. W Luksemburgu płaca minimalna w 2021 roku to 2 202 euro miesięcznie, czyli prawie 10 tys. zł. Z drugiej strony Luksemburg to jedno z najdroższych do życia państw europejskich. Wydaje się jednak, iż dla osób zarabiających na średnim luksemburskim poziomie system podatkowy oferuje dobry balans pomiędzy obciążeniami podatkowymi a zarobkami.

 


Tabela – skala podatkowa w Luksemburgu – klasa podatkowa 1 (2020 rok)

Podstawa opodatkowania

 

od (EUR)

do (EUR)

Stawka proc.

-

11 265 

0

11 266 

13 173 

8

13 137 

15 009 

9

15 009 

16 881 

10

16 881 

18 753 

11

18 753 

20 625 

12

20 625 

22 569 

14

22 569 

24 513 

16

24 513 

26 457 

18

26 457 

28 401 

20

28 401 

30 345 

22

30 345 

32 289 

24

32 289 

34 233 

26

34 233 

36 177 

28

36 177 

38 121 

30

38 121 

40 065 

32

40 065 

42 009 

34

42 009 

43 953 

36

43 953 

45 897 

38

45 897 

100 002 

39

100 002 

150 000 

40

150 000 

200 004 

41

200 004 

 

42

Marcin Retka, International Mobility Tax Specialist w ArcelorMittal Luksemburg

Zobacz również: Rozliczenie dochodów zagranicznych w rocznym PIT