Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 14 lipca br., nr 0115-KDIT2.4011.334.2021.1.MM, zwrócił uwagę, że zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. oraz zakres, formę i tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników tego spisu regulują przepisy ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

 

Spis organizuje GUS, ale gmina pomaga

Z art. 10 ustawy wynika, że do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:

  1. przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego;
  2. opracowanie wyników spisu powszechnego oraz udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych.

Artykuł 24 ust. 1 pkt 1 ustawy wskazuje natomiast, że zadania gmin w ramach prac spisowych z zakresu administracji rządowej obejmują weryfikację, aktualizację i uzupełnienie wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Sprawdź w LEX: Czy od dodatków spisowych dla pracowników urzędu gminy za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkaniowych należy potrącić składki ZUS? >

 

Prace spisowe są finansowane z budżetu państwa.

Środki na wykonanie zadań Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazuje gminie za pośrednictwem dyrektora urzędu statystycznego właściwego ze względu na miejsce położenia gminy w terminach umożliwiających wykonanie prac spisowych.

Sprawdź w LEX: Czy pracownik samorządowy ma prawo do dodatku spisowego, jeżeli obowiązki związane ze spisem realizuje wyłącznie po godzinach pracy? >

W ramach wydatków osobowych mogą być finansowane:

  1. wynagrodzenia pracowników jednostek służb statystyki publicznej wykonujących prace spisowe,
  2. dodatki za wykonywanie prac spisowych (dodatki spisowe) lub jednorazowa nagroda za wykonywanie prac spisowych (nagroda spisowa) dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz zastępców komisarzy spisowych,
  3. nagroda spisowa dla komisarzy spisowych.

Zobacz również: Spis powszechny wydłużony; dodatki i nagrody będą obligatoryjne >>

 

Stosunek pracy czy świadczenie wykonywane osobiście?

Z interpretacji wynika, że świadczenia wypłacane pracownikom gminy, które pracują przy spisie, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy dla pracowników zatrudnianych w urzędzie gminy. Świadczenia te zostały bowiem wypłacone osobom, które burmistrz (jako organ jednostki samorządu terytorialnego) wyznaczył do wykonania czynności – wynikających art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Chodziło tu o weryfikację, aktualizację i uzupełnienie wykazu adresowo-mieszkaniowego. Dlatego też przychody z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów wskazanych w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Podmiot dokonujący wypłaty będzie w tym przypadku płatnikiem PIT. Musi więc pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Sprawdź w LEX: Czy dodatek spisowy podlega wliczeniu do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego? >