Senacka poprawka do ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. przewidująca wykreślnie przepisu mówiącego o uznaniowym przyznawaniu dodatku lub nagrody spisowej została zaakceptowana przez Sejm wraz z innymi uwagami Senatu.

W czwartek 1 kwietnia ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw

Okres, którego ma dotyczyć nowy harmonogram rozpowszechniania audycji popularyzujących spis powszechny będzie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia zakończenia spisu powszechnego, ma też być zapewniona ciągłość rozpowszechniania tych audycji pomiędzy zasadniczym terminem wejścia w życie nowelizacji, a 1 maja 2021 r.

 

Wydłużenie czasu trwania spisu

Zmiany mają umożliwić efektywne przeprowadzenie spisu powszechnego w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19. Spis powszechny rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. Wywiad będzie odbywał się w drodze telefonicznej i internetowej, a gdy pozwolą na to warunki epidemiczne – także bezpośredniej.

Zgodnie z nowelizacją o trzy miesiące wydłużony zostanie czas trwania spisu powszechnego – będzie on trwał do 30 września 2021 r., a nie – jak pierwotnie planowano – do 30 czerwca 2021 r. Odpowiednio przesunięty zostanie okres, w którym przeprowadzane będą badania kontrolne i badania uzupełniające.

Zobacz też: Spis to nie przelewki – za kłamstwo nawet 2 lata więzienia>>

Wynagrodzenie za spis

Uchwalona przez Sejm ustawa przewiduje ujednolicenie stawek wynagrodzenia albo dodatku spisowego dla rachmistrzów spisowych, bez względu na metodę zbierania przez nich danych w ramach spisu powszechnego. Dopuszczone metody to wywiad bezpośredni albo wywiad telefoniczny.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu modyfikującego regulację upoważniającą do wydania rozporządzenia określającego zasady rozpowszechniania audycji popularyzujących znaczenie spisu powszechnego, który ma wejść w życie z dniem 1 maja 2021 r.

Narodowy spis powszechny to jedyne badanie na terenie Polski, realizowane co 10 lat, które dostarcza administracji publicznej, instytucjom naukowym i badawczym, ośrodkom analitycznym, szkołom wyższym, mediom, a także osobom prywatnym – pełnych informacji o stanie i strukturze demograficzno-społecznej oraz ekonomicznej kraju.

Obowiązek przeprowadzenia spisu powszechnego wynika również z międzynarodowych zobowiązań Polski. Na całym świecie spisy ludności i mieszkań są podstawą gromadzenia informacji o sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej kraju, a także o jego zasobach mieszkaniowych.

Sejm uchwalił ustawę 25 lutego, Senat zgłosił poprawki 25 marca. Wcześniej Rada Ministrów przyjęła 2 lutego projekt tej ustawy przedłożony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.