Ustawy te dostosowują przepisy do sytuacji epidemii koronawirusa.

W przypadku ustawy o statystyce publicznej chodzi o dostosowanie Prawa telekomunikacyjnego w celu przekazywania przez operatorów telekomunikacyjnych „lepszej jakości” danych adresowych. Chodzi o zwiększenie dostępu statystyki publicznej do tych danych, żeby bardziej efektywnie prowadzić badania statystyczne w warunkach epidemii, bez kontaktu, czyli metodą telefoniczną - tłumaczył prezes Rozkrut. Jak podkreślał, taka możliwość istnieje już dziś, ale wymaga doprecyzowania, aby podnieść jakość badań.

Spis telefoniczny

Proponowane przepisy są zgodne z regulacjami europejskimi, które wyłączają systemy statystyczne z wielu ograniczeń RODO. Jak wskazał, administratorem zdobywanych w ten sposób danych osobowych będzie Prezes GUS.

Zmiany w ustawach spisowych - jak wskazał prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut - wprowadzają elastyczność, czyli w razie pogorszenia sytuacji epidemicznej rachmistrze spisowi będą mogli zbierać dane również drogą telefoniczną.

Środki dla rachmistrzów

Komisja poparła równocześnie szereg drobnych poprawek redakcyjnych i legislacyjnych, zgłaszanych przez Biuro Legislacyjne Sejmu. Projekt zmienia ustawy o statystyce publicznej, o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Projekt przewiduje również możliwość odpowiednich przesunięć pieniędzy na wynagrodzenia rachmistrzów w związku z ewentualną zmianą formy ich pracy - z bezpośrednich wywiadów na wywiady zdalne.

Cel spisu rolnego

Powszechne spisy rolne dostarczają wielu podstawowych informacji o rolnictwie, w tym o gospodarstwach rolnych i ich użytkownikach, danych o powierzchni użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów i pogłowiu zwierząt gospodarskich, a także dodatkowych danych, m.in.: o środkach produkcji, budynkach gospodarskich, nakładach pracy w rolnictwie, źródłach dochodów gospodarstw domowych, działalności innej niż rolnicza prowadzonej w gospodarstwie, a także informacji wspomagających charakterystykę obszarów wiejskich czy ocenę wpływu rolnictwa na środowisko.

Poprzedni spis rolny przeprowadzono w 2010 r. Od tego czasu w rolnictwie polskim zaszło wiele zmian związanych w dużej mierze z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (dalej: „WPR”). Planowany na 2020 r. spis rolny umożliwi uchwycenie kierunków tych zmian i ich analizę, pozwoli ocenić zastosowane w rolnictwie rozwiązania, jak i wspomóc kształtowanie nowych narzędzi WPR. Istotne jest, że dane spisowe są oficjalnymi danymi statystycznymi wykorzystywanymi w negocjacjach w UE w zakresie wielkości dotacji dla rolnictwa