Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, jeżeli termin na złożenie zeznania podatkowego upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w święto, zostaje on przesunięty na najbliższy dzień roboczy. Taka sytuacja będzie miała miejsce w obecnym roku, ponieważ 30 kwietnia wypada w sobotę. W związku z powyższym, termin na złożenie zeznania za 2022 rok upływa w poniedziałek 2 maja.

PROCEDURA w LEX: Naliczanie odsetek za zwłokę >

Za brak deklaracji – mandat lub grzywna

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy zeznanie podatkowe nie zostanie jednak złożone w terminie, podatnikowi grożą sankcje wynikające z przepisów kodeksu karnego skarbowego, tj. mandat lub grzywna. W przypadku gdy z zeznania podatkowego wynika podatek do zapłaty, zobowiązanie podatkowe powiększy się dodatkowo o odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.

Obecnie, dzięki wprowadzonemu w 2019 r., systemowi Twój e-PIT problem nieterminowego składania deklaracji do urzędów skarbowych znacznie zmalał. System ten generuje zeznanie podatkowe automatycznie na podstawie danych przesyłanych przez polskich płatników do organów podatkowych. Jeżeli podatnik nie podejmie jakichkolwiek czynności i nie zmieni takiego zeznania podatkowego lub go nie zaakceptuje, to z upływem terminu na jego złożenie i tak zostanie ono oznaczone w systemie jako wysłane. Należy pamiętać, że w przypadku osób, które poza przychodem z PIT-11 w danym roku podatkowym uzyskały dodatkowy przychód innego źródła i nie dopisały go do przygotowanej przez system deklaracji, pierwotne zeznanie zostało złożone z zachowaniem terminu i możliwe jest złożenie korekty zeznania.

Należy pamiętać, że system Twój e-PIT generuje deklaracje podatkowe jedynie na podstawie informacji wykazywanych w PIT-11 lub PIT-8C. W przypadku przychodów, których nie wykazuje się na takim formularzu, tj. przychodów z zagranicznej umowy o pracę, system Twój e-PIT nie wygeneruje samodzielnie zeznania dla podatnika i tym samym nie prześle go do urzędu skarbowego w odpowiednim terminie.

Zobacz również:
Zmiany w PIT dla rodziców dobre, ale niewystarczające >>
Dwie umowy o pracę u tego samego pracodawcy to wyższe koszty uzyskania przychodu >>

Czytaj w LEX: Instytucja czynnego żalu na przykładach >

Czynny żal pomoże uniknąć kary

Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której podatnik nie złożył deklaracji PIT, a termin na jej złożenie już upłynął, przed ewentualnymi sankcjami z tego tytułu podatnika może ochronić tzw. instytucja czynnego żalu (art. 16 par. 1 kodeksu karnego skarbowego). Przepisy podatkowe nie narzucają formy tego zawiadomienia, natomiast w takim dokumencie konieczne jest wskazanie do jakiego czynu zabronionego doszło. Warto jest również wskazać obiektywną przesłankę dlaczego termin nie mógł zostać dochowany. Dodatkowo, warunkiem który trzeba spełnić jest wynikające z art. 16 par. 2 KKS uiszczenie całości należności podatkowej. Podatnik powinien więc wpłacić na swój mikrorachunek podatkowy należność główną wraz z odsetkami obliczonymi na dzień dokonania wpłaty i dołączyć potwierdzenie płatności do swojego zawiadomienia.

Czytaj też: Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań PIT na przykładach >

Należy pamiętać, że urząd skarbowy nie zawsze jest związany czynnym żalem. W przypadku, gdy powziął informacje o zabronionym czynie i podjął już czynności zmierzające do ukarania podatnika czynny żal może okazać się nieskuteczny.

Anna Lewandowska, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce