Informację o planowanych na przyszły rok działaniach Inspekcji Pracy przedstawił w Sejmie, na posiedzeniu działającej przy Sejmie Rady Ochrony Pracy,  Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

Priorytety na 2020 rok - określone

Z przekazanych informacji wynika, że w przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić 72 tys. kontroli. W  zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia kontrole mają koncentrować się na przedsiębiorstwach o najwyższej wypadkowości i najwyższym poziomie zagrożeń zawodowych, a także na eliminowaniu bezpośrednich zagrożeń wypadkowych oraz ograniczaniu wpływu niebezpiecznych lub szkodliwych czynników środowiska pracy dla pracowników (tj. eliminowaniu niebezpiecznych metod pracy i jej niewłaściwej organizacji oraz poprawa ergonomii). Ale nie tylko. Bo w 2020 r. przewidziane są również kontrole w innych sektorach i branżach charakteryzujących się występowaniem wielu czynników niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia.

Czytaj w LEX: Pierwsza kontrola mikro, małych i średnich pracodawców przez PIP >

Przestrzeganie przepisów BHP będzie sprawdzane w zakładach gospodarki komunalnej. Sprawdzane będą też oczyszczalnie ścieków i zakłady termicznego unieszkodliwiania odpadów. W polu zainteresowania PIP pozostanie również ograniczanie zagrożeń w zakładach rolnych, a zwłaszcza legalność zatrudnienia w nich. Kontrolowane będą warunki wykonywania określonych prac związanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą.

Czytaj w LEX: Monitoring wizyjny w zakresie bhp oraz możliwości kontroli PIP >

 


Z kolei w zakresie prawnej ochrony pracy priorytetem PIP w 2020 r. ma być ograniczenie naruszeń przepisów o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. A także zmniejszenie skali nadużyć w  zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy (PIP planuje przeprowadzenie 8 tys. kontroli) i kontrola wypłacania wynagrodzenia w  wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej osobom świadczącym pracę na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług.

Czytaj również: Niektóre firmy wciąż próbują obchodzić przepisy o minimalnej stawce godzinowej

Według PIP, przepisy o czasie pracy nieustannie należą do najczęściej naruszanych przez pracodawców uregulowań z zakresu prawa pracy, co wynika z dotychczasowych wyników kontroli, jak również wysokiego, ponad 40-proc. odsetka zgłaszanych naruszeń z obszaru wynagrodzeń i czasu pracy w  skargach poszkodowanych pracowników. Poza tym kontrole zostaną ukierunkowane na sprawdzenie przestrzegania przepisów o czasie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji państwowej, a także w podmiotach o charakterze korporacyjnym.  

Kontrolowane będzie też przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w  warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. Inspektorzy będą więc oceniać warunki świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, a także umów zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Sprawdź w LEX: Czy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy podczas kontroli PIP może uczestniczyć we wszystkich czynnościach, które prowadzi inspektor pracy? >

Długofalowe działania i kompleksowe

W ramach długofalowego planu działania inspekcja pracy ma podjąć działania mające na celu m.in. ograniczanie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy. W trakcie kontroli w firmach inspektorzy będą więc oceniać skuteczność zarządzania obszarem bhp pod kątem zapobiegania urazom, którym ulegają pracownicy. Zweryfikowane zostaną: poprawność ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, uwzględnianie powypadkowych wniosków profilaktycznych w  ocenie ryzyka zawodowego oraz skuteczność zastosowanych środków prewencyjnych zmniejszających ryzyko wypadku w  przyszłości. Szczególną uwagę zwrócą na ocenę ryzyka zawodowego w odniesieniu do prac, podczas których doszło do wypadków, oraz na spójność środków profilaktycznych wynikających z tej oceny ze środkami ustalonymi w  postępowaniu powypadkowym.

 


Co ważne, w ramach prewencji inspektorzy mają motywować pracodawców do większego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. W powtarzających się zaś przypadkach rażących naruszeń przepisów bhp będą kierować wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe na najbliższy rok składkowy.

Kontynuowane mają być też kontrole kompleksowe – m.in. podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w  tym oferujących szpitalne i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, górnictwa (20 planowanych kontroli), a także legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców, agencji zatrudnienia i przestrzegania prawa wobec pracowników tymczasowych czy prawidłowości delegowania pracowników.

Sprawdź w LEX: Czy inspektor PIP ma prawo przebywać na terenie zakładu pracy pod nieobecność jego właściciela? >

Inspektorzy pracy sprawdzać będą też przestrzeganie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych (400 planowanych kontroli), wypłaty wynagrodzenia osobom posiadającym zobowiązania alimentacyjne oraz na przestrzeganiu przepisów prawa pracy w publicznych placówkach oświatowych. Aż 2 tys. kontroli ma odbyć się w budownictwie (prace budowlane i rozbiórkowe).