Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z podpisaniem jeszcze w zeszłym roku porozumienia pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej oraz stroną społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy oraz pracowników pełniących służbę/pracujących w Krajowej Administracji Skarbowej. W porozumieniu określono m.in. kwotę podwyżek wynagrodzeń i uposażeń w 2019 r. w wysokości 655 zł brutto miesięcznie dla każdego zatrudnionego i pełniącego służbę. Kwota ta ma obejmować wszystkie składniki wynagrodzeń i uposażeń, w tym również – skutki wzrostu wypłat o charakterze rocznym, w tym – nagrody rocznej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Na podstawie rozporządzenia, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej otrzymają od 1 stycznia 2019 r. w miesięcznej wysokości podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Jak wynika z uzasadnienia, kwota ta odpowiada wzrostowi wielokrotności kwoty bazowej o 0,29, co spowoduje jej wzrost z 3,10 do 3,39.

Zobacz również: Pracownicy skarbówki dostaną podwyżki >>