Chodzi o ustawę z 12 grudnia 2019 r., która wprowadza zmiany w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.

Celem ustawy jest rozszerzenie zakresu stosowania rozwiązań określanych mianem Małego ZUS-u. Był on adresowany do przedsiębiorców, których roczne przychody nie przekraczały 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- Wprowadzone zmiany stwarzają podstawy prawne do odprowadzania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców, którzy osiągnęli w roku kalendarzowym przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wyższy niż 120 tys. zł – podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Czytaj również: Przedsiębiorcy chcą waloryzacji kwoty uprawniającej do "Małego ZUS plus"
 

W odniesieniu do przedsiębiorców spełniających wskazane kryterium przychodowe podstawa wymiaru składek będzie uzależniona od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawa wymiaru składek nie będzie mogła przekroczyć 60 proc.  prognozowanego wynagrodzenia ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na dany rok kalendarzowy i nie będzie mogła być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Ustawa statuuje również szereg obowiązków o charakterze informacyjnym, a także wprowadza zmiany w zakresie sposobu opłacania składek.

  


Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej dotyczą zakresu danych, jakie Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest zobowiązany przekazywać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W związku z koniecznością weryfikacji uprawnień do korzystania przez ubezpieczonego z Małego ZUS na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nałożono obowiązek przekazywania informacji na temat kwoty rocznego przychodu i rocznego dochodu z działalności gospodarczej, a także informacji o zmianie formy opodatkowania lub zmianie kwot rocznego przychodu i dochodu.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2020 r.