Jak ustaliło Prawo.pl, w najbliższą środę, 11 grudnia 2019 r., Sejmowe Komisje Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny mają rozpocząć prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk sejmowy nr 41). Co więcej, porządek najbliższego, rozpoczynającego się 12 grudnia posiedzenia Sejmu może zostać uzupełniony o sprawozdanie komisji.

Czytaj: Rząd przyjął projekt ws. "Małego ZUS plus">>
 

Chodzi o przepisy, które od 1 stycznia 2020 r. mają rozszerzyć możliwość płacenia obniżonych składek na ZUS na kolejne grupy przedsiębiorców, które spełnią określone w przepisach warunki (tzw. Mały ZUS plus). Mianowicie prawo do skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne będą miały osoby, których przychód (a nie jak dotąd – dochód) z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż 120 tys. zł, jeżeli działalność była prowadzona przez cały rok, lub odpowiednio skorygowany względem liczby dni prowadzenia działalności.

Przedsiębiorcy skorzystają

Rząd szacuje, że projektowana zmiana może objąć ok. 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Do tej liczby zaliczają się zarówno przedsiębiorcy korzystający dotychczas z tzw. Małego ZUS-u (w ich przypadku nastąpi dalsze zmniejszenie wysokości składek ze względu na przyjęcie kryterium dochodu przy ich wyliczaniu), jak i przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie kwalifikowali się do ulgi. W szacunkach nie zostali uwzględnieni przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start oraz preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne.

 


- Osoby o relatywnie niskich rocznych przychodach (do 120 tys. zł) i dochodach będą w ten sposób mogły zaoszczędzić znaczące środki finansowe, które następnie będzie można przeznaczyć na konsumpcję, inwestycje lub rozwój własnej firmy – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Sprawdź w LEX: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym i niezarejestrowana do VAT może skorzystać z tzw. małego ZUS? >

Sceptycznie do tego podchodzą jednak sami zainteresowani. - Ta propozycja to kolejny wyłom w systemie ubezpieczeń społecznych, ale oczywiście popieramy ją, bo może być korzystna dla części przedsiębiorców. Obawiamy się jednak, że ten mechanizm w tak zaproponowanym kształcie nie będzie w stanie wychwycić firm znajdujących się w naprawdę trudnej sytuacji i w efekcie nie rozwiąże problemów tych najbardziej potrzebujących – powiedziała nam Elżbieta Lutow, dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości Związku Rzemiosła Polskiego. I dodała, że nie rozumie, czym różni się przedsiębiorca uzyskujący 2,5 tys. zł dochodów od tego, który ma 5 tys. zł. - Czy to oznacza, że ten drugi jest już krezusem? Nie, a ten pierwszy będzie miał możliwość opłacenia składek o połowę niższych, drugi w dotychczasowej wysokości - stwierdziła. I poinformowała, że do Związku Rzemiosła Polskiego docierają opinie, że w takich właśnie sytuacjach, kiedy przedsiębiorcy będą w podobnej sytuacji ekonomicznej, możliwość skorzystania z ulg przez jednego spowoduje, że  stanie się on nierówną konkurencją dla  innych.

 

Limit nie dla wszystkich małych firm

- Uważamy, że ustawowe ustalenie stałej kwoty przychodów nie jest dobrym rozwiązaniem. Każda decyzja o jej zmianie (w górę czy w dół) powodować będzie konieczność uruchomienia pełnej procedury legislacyjnej. Według naszej oceny powinna być tu zastosowana delegacja wskazująca właściwego ministra, który mógłby zmieniać stawkę kwotową w drodze rozporządzenia, w zależności od sytuacji finansowej przedsiębiorców, w tym stały mechanizm jej waloryzacji.  Z pewnością takie zmiany będą postulowane, gdyż już dziś wielu małych przedsiębiorców ocenia, że proponowany limit 120 tys. zł jest za niski – mówi Elżbieta Lutow. 

Czytaj w LEX: Korekta składek ZUS, a podatek dochodowy od osób fizycznych >

Według niej, nowa propozycja, niestety, nie rozwiązuje także problemu szeregu wyłączeń uniemożliwiających skorzystanie z preferencyjnych rozwiązań.  A wręcz przeciwnie - utrzymuje wyłączenia analogiczne jak przypadku Małego ZUS-u. W tym przede wszystkim chodzi nam o zniesienie ograniczenia dla rozliczających się podatkowo w formie  karty podatkowej z jednoczesnym korzystaniem ze zwolnienia z VAT, tak aby przedsiębiorcy ci mieli także możliwość opłacania składek w preferencyjnej wysokości. - Przecież opłacający kartę podatkową, chociaż nie są podatnikami  VAT  prowadzą także odpowiednie ewidencje dokumentujące ich przychody, np. dla potrzeb zwolnienia z VAT, czy korzystają z  kas rejestrujących i mogą  udokumentować uzyskiwane faktycznie przychody. Zależy nam na tym, bo wiele zawodów rzemieślniczych korzysta z tej uproszczonej formy opodatkowania i niekoniecznie są podatnikami VAT – podkreśla dyrektor Lutow.    

 

Sprawdź również książkę: MERITUM Prawo pracy 2020 >>


ZRP już w swoim stanowisku do projektu postulował wydłużenie możliwości płacenia obniżonych składek co najmniej przez 5 lat, a nie jak jest proponowane - maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności. Wśród postulatów Związku pozostaje kwestia podwyższenia limitu przychodów uprawniającego do skorzystania z tej ulgi, bo – jak mówi Elżbieta Lutow - nie są rzadkością sytuacje, kiedy przy przychodzie np. 12 tys. zł, dochód małej firmy to 1000-2000 zł – przy wysokim obrocie i niskiej marży. W takich przypadkach, jak tłumaczy, mimo małego dochodu wiele małych firm nie będzie mogło skorzystać z projektowanych preferencji ze względu na przekroczony przychód. - Dlatego, w naszej ocenie, proponowana zmiana w ograniczonym zakresie przyczyni się do wzrostu przeżywalności firm o takiej specyfice. W jeszcze gorszej sytuacji będą firmy, które sprzedają produkty, a nie usługi – dodaje Elżbieta Lutow. 

Zobacz procedurę w LEX: Kontrola zawyżania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne >

Propozycje odrzucone przez rząd wrócą w Sejmie?

Jak udało się nam ustalić, Związek Rzemiosła Polskiego nie wyklucza wystąpienia w tej sprawie do sejmowych komisji.

Prace nad projektem ustawy zamierza też śledzić Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. - Mały ZUS+ to jeden z priorytetowych tematów dla Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Będziemy wnikliwie obserwować proces legislacyjny oraz starać się o wprowadzenie zmian korzystnych dla przedsiębiorców – poinformowało nas Biuro Prasowego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zobacz również: Rząd przygotuje projekt budżetu bez zniesienia 30-krotności>>