Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich trzeba pamiętać o środkach ostrożności: zachowaniu 2-metrowego dystansu oraz obowiązku zakrycia ust i nosa.

Zakrycie ust i nosa konieczne

Przed udaniem się do lokalu wyborczego wyborca powinien pamiętać, że ma obowiązek zakrycia ust i nosa. Może to zrobić przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku wyborcy, który nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia.

Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest jednak wymagane. Rekomenduje się natomiast zachowanie wówczas jak największej odległości od innych osób przebywających w lokalu wyborczym, nie mniejszej niż 2 m.

 

Płyn do dezynfekcji i specjalna osoba

Przy wejściu do lokalu zostaną umieszczone w widocznym miejscu płyny do dezynfekcji rąk. Zalecane jest, by wyborcy z nich korzystali. Jeśli wyborca nie zamierza z nich korzystać, rekomenduje się, aby zaopatrzył się w rękawiczki jednorazowe. Powinien założyć je przed wejściem do lokalu wyborczego, a po wyjściu zdjąć je i wyrzucić do kosza na śmieci postawionego przed lokalem wyborczym.

Dopuszczalne jest delegowanie osoby, która będzie stała przy dyspenserze ze środkiem do dezynfekcji i zalecała każdemu wyborcy możliwość skorzystania z dezynfekcji. Rekomenduje się zapewnienie środka do dezynfekcji przeznaczonego szczególnie do dezynfekcji przedmiotów używanych podczas głosowania takich jak np. długopisy, ścianka urny z wpustem.

Odstęp od innych osób

Podczas przebywania w lokalu wyborczym wszyscy wyborcy powinni zachować 2-metrowy odstęp od innych osób przebywających w lokalu. W lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych).

Na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej należy odsłonić twarz, by można było zidentyfikować wyborcę.>>

Otwarte drzwi, własne pióra

Zaleca się, aby drzwi do sali, gdzie odbywa się głosowanie oraz inne drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się wyborcy, były otwarte w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich dotykać. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki, uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane, powinny być regularnie dezynfekowane - nie częściej, niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania. Nie przerywa to głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.

Dopuszcza się korzystanie przez wyborcę z własnego długopisu.

Czytaj też: Gminy przygotowują się na organizację wyborów w reżimie sanitarnym

Członkowie komisji wyborczych specjalnie wyposażeni

Członkowie obwodowych komisji wyborczych będą wyposażani w: jednorazowe rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki medyczne oraz przyłbice. Stanowiska pracy członków komisji wyborczej powinny być tak zorganizowane, by pozwoliły na zachowanie między poszczególnymi członkami co najmniej 1,5 m odstępu.

Stoły w lokalach wyborczych nie powinny być pokryte suknem, ani żadnym innym materiałem. W każdym lokalu wyborczym należy zapewnić wymianę powietrza poprzez wietrzenie przestrzeni przed przystąpieniem do pracy obwodowej komisji wyborczej i co najmniej raz na godzinę, przez co najmniej 10 minut (wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej).

W obwodach głosowania utworzonych za granicą nie będzie obowiązku stosowania środków ochrony osobistej oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa w rozporządzeniu, jeżeli ze względu na stan epidemiczny, przepisy tego państwa nie nakładają takiego obowiązku i zasad w przestrzeniach zamkniętych. Należy stosować się do zaleceń obowiązujących w danym państwie.