Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę, 12 lipca. W tym roku głosowanie odbywa się hybrydowo, czyli osobiście w lokalach wyborczych lub korespondencyjnie. Przewiduje to specustawa wyborcza czyli ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego z 2 czerwca

Zgodnie z ustawą, osoby, które zawnioskowały o pakiet wyborczy, po jego otrzymaniu muszą go wypełnić zgodnie z instrukcją.

 

Skład pakietu wyborczego

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, otrzymuje z urzędu gminy, nie później niż 5 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy. Pakiet wyborczy otrzymuje do skrzynki pocztowej. To duża szara koperta, w której znajduje się koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.  

Jak wypełnić pakiet wyborczy?

Należy postawić znak X na karcie do głosowania, a potem, żeby głos został uwzględniony, po oddaniu głosu należy włożyć kartę do koperty na kartę do głosowania i zakleić ją. Całość powinna następnie znaleźć się w kopercie zwrotnej. Trzeba upewnić się, że na oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu są poprawne dane – imię, nazwisko, numer PESEL.

Trzeba je podpisać i włożyć do koperty zwrotnej razem z kopertą z kartą do głosowania. Kopertę zwrotną z adresem i numerem właściwej komisji wyborczej należy wrzucić do skrzynki pocztowej albo dostarczyć do urzędu gminy. Termin w drugiej turze to 10 lipca. Kopertę zwrotną można także zanieść do lokalu wyborczego w dniu głosowania. Można to zrobić osobiście lub przez inną osobę.

Szefowa KBW Magdalena Pietrzak przestrzega, by wyborcy nie wrzucali samodzielnie kopert zwrotnych do urny wyborczej, bo koperta musi trafić do członków komisji wyborczej. Komisja ją otworzy, sprawdzi, czy jest w niej zaklejona koperta na kartę do głosowania i wypełnione oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Następnie komisja sprawdzi, czy wyborca znajduje się w spisie wyborców, czy już nie zagłosował osobiście. Następnie zaklejona koperta z kartą do głosowania zostanie wrzucona do urny wyborczej. Tak samo obwodowa komisja wyborcza będzie postępowała z kopertami zwrotnymi dostarczonymi przez Pocztę Polską.(

Czytaj też: Nie ma pakietu, będzie skarga lub protest wyborczy 

Wyłączenia z głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie nie można w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, akademikach, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz na statkach morskich. Nie zagłosuje korespondencyjnie osoba, która udzieliła pełnomocnictwa do głosowania, albo otrzymała zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 10 lipca 2020 r. ma nastąpić wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy.

10 lipca mija też termin na dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą.

Inne zasady dla osób w kwarantannie lub izolacji

Wyborca podlegający w dniu głosowania w drugiej turze obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po dniu 7 lipca 2020 r., może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych głosowania korespondencyjnego może dokonanć zgłoszenia ustnie, w tym telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie po 7 lipca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do dnia 10 lipca 2020 r.

Wyborcy podlegającemu obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.