Według wytycznych Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego, odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład, stanowią odpady komunalne. Należy jednak z nimi postępować zachowując szczególne środki ostrożności, bo nieznany jest czas aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu.

 

Problemy z firmami odbierającymi odpady

Nawet gminy, które nie mają obecnie odpadów ściśle związanych z SARS-Cov-2, bo nie ma na ich terenie miejsc izolacji czy zbiorowych kwarantann, spotykają się z problemami. - Niestety, mamy ciągle problemy z odbiorem śmieci. W tej chwili firma, która wygrała u nas przetarg, nie odbiera odpadów z PSZOKa (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów), co jest dużą niedogodnością dla mieszkańców – mówi Joanna Wons-Kleta, wójt gminy Pawonków, uczestniczka Akademii Samorządowej organizowanej przez Fundację Batorego i Stowarzyszenie POLITES.

Czytaj w LEX: Gospodarowanie odpadami w czasie epidemii >

Jak podkreśla spotyka się też z „pewnymi formami nacisku ze względu na SARS-Cov-2”. - Firma żąda podwyżki opłat, strasząc zaprzestaniem odbioru odpadów, a równolegle zabezpiecza się przed naliczaniem kar umownych, wysyłając pisma o trudnościach w funkcjonowaniu ze względu na stan epidemiczny – mówi wójt. To poważny problem dla gminy, bo obecne ceny i tak są już dotkliwe dla mieszkańców.

Sprawdź w LEX: Czy jeżeli w firmie na dziale obsługi klienta zostanie potwierdzony przypadek zarażenia tym wirusem, to te maseczki i rękawiczki pracowników, które mieli na sobie będą traktowane jako odpad medyczny czy odpad niebezpieczny? >

Odpady osób zdrowych i tych  w izolacji

Dariusz Cieślak, wójt gminy Sędziejowice, uczestnik Akademii Samorządowej podkreśla, że kwestią, która jest bardzo istotna, jest właściwa komunikacja dotycząca tego, jaka jest różnica pomiędzy odpadami wytwarzanymi przez osoby zdrowe przebywające w kwarantannie, a osobami, u których potwierdzono zakażenie wirusem, przebywającymi w izolacji. - Co w przypadku, gdy osoba w kwarantannie zacznie mieć objawy i otrzyma pozytywny wynik testu? Na to pytanie brakuje jednoznacznej odpowiedzi – mówi.

Sprawdź w LEX: Jaki kod odpadu jest właściwy dla odpadów w postaci zużytych maseczek, kombinezonów i rękawiczek? >

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami

Minister klimatu i Główny Inspektor Sanitarny wydali Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z nimi gminy powinny w miarę możliwości zapewnić worki w określonym kolorze albo oznaczone symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów z gospodarstw domowych lub od osób z grup C. Do grupy C należą – według wytycznych – osoby przebywające w izolacji i kwarantannie. Odbiór tych worków powinien odbywać się nie rzadziej niż co 7 dni.

Sprawdź w LEX: Czy w czasie trwania pandemii starosta może wystąpić do WIOŚ o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów u podmiotu zbierającego odpady, ale bez udziału przedstawiciela starostwa? >

Gminy powinny zorganizować odpowiedni transport, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych worków od osób w izolacji lub kwarantannie. Może on odbywać się też z wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją.

Co ważne, gminy powinny też zapewnić dezynfekcję pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób izolowanych.

Zobacz też: Maseczki po zdrowych - do zmieszanych, szczególne zasady wyrzucania śmieci chorych i izolowanych>>

Kto wie, kto jest w izolacji czy kwarantannie?

Zgodnie z wytycznymi, dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie wojewodowie, policja i ośrodki pomocy społecznej. Dane te nie mogą być przekazywane przez dysponentów innym podmiotom. Gminom zaleca się działanie w porozumieniu z tymi podmiotami, jeśli chodzi o postępowanie z odpadami osób w izolacji.

Czytaj w LEX: Zagrożenie epidemiczne a obowiązki zarządów i zarządców wspólnot mieszkaniowych >

Zdaniem Dariusza Cieślaka, nawet jeśli wykładania dotycząca odpadów wytwarzanych przez osoby przebywające w kwarantannie ulegnie zmianie, pojawia się problem dotyczący ochrony danych osobowych. - Skąd firmy wywożące odpady mają wiedzieć, gdzie mieszkają osoby przebywające w kwarantannie bądź izolacji, skoro te informacje posiadają wojewodowie, policja i pomoc społeczna, a nie mogą być one przekazywane dalej? – pyta.

Sprawdź w LEX: Jak w obecnej sytuacji postępować z maseczkami ochronnymi? >

Gminy czekają na rozstrzygnięcia

Realizacja gospodarki odpadami w wielu gminach odbywa się na takich samych zasadach, jak przed pandemią koronawirusa, a po opublikowaniu wytycznych dotyczących odpadów zmiany dotyczą m.in. używania środków ochronnych czy zapewnienia worków w określonym kolorze albo oznaczonych symbolem w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów z gospodarstw domowych lub od osób przebywających w izolacji czy kwarantannie.

W Koszalinie na dniach ma być przygotowana formalna informacja od prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które zajmuje się gospodarką odpadami na terenie miasta. - Do tego czasu odpady są obierane tak jak przed pandemią. Następne kroki będą podejmowane w gminie Koszalin zgodnie ze stanowiskiem rządu w tej sprawie. Teraz jest wdrażana procedura związana z wdrożeniem działań w okresie pandemii – mówi Dorota Chałat, radna Rady Miejskiej w Koszalinie, uczestniczka Akademii Samorządowej.

Sprawdź w LEX: Jak należy zaklasyfikować odpad w postaci maseczek i rękawic roboczych wykorzystywanych podczas codziennej pracy w zakładzie produkcyjnym, w sytuacji, gdyby wśród pracowników zdiagnozowano zarażenie koronawirusem (SARS-CoV-2)? >