Nowelizacja specustawy koronawirusowej tzw. „tarcza antykryzysowa” odnosi się również w wielu aspektach do funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i ich organów oraz ma wpływ na zadania i organizację pracy samorządów.

Zgodnie ze specustawą sesje rad gmin, powiatów i sejmików województw będą mogły odbywać się zdalnie, przepisy umożliwiają organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego oraz działającym kolegialnie organom na organizację obrad i podejmowanie rozstrzygnięć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz korespondencyjnie.

Wydłużenie niektórych terminów w administracji

Tzw. pakiet antykryzysowy przewiduje wydłużenie niektórych terminów w administracji.
Zmieniły się terminy wnoszenia opłat dotyczących użytkowania wieczystego i jego przekształcenia. Zgodnie z ustawą, opłatę roczna z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok oraz opłatę z tytułu przekształcenia należy wnieść do 30 czerwca 2020 roku, zamiast do 31 marca.

Ustawa wydłuża z 30 do 180 dni terminy na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium UE, albo na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w okresie do 31 grudnia 2020 r.


Zwolnienie z podatku od nieruchomości i przedłużenie terminów

Nowe przepisy umożliwiają radom gmin wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Pakiet pomocowy zawiera też przedłużenie, w drodze zarządzenia organów wykonawczych, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku. Uproszczone zostały procedury odraczania i umarzania, m. in. przedsiębiorcom, czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością organów publicznych.


Inne zmiany dotyczące samorządów

Samorządów dotyczą też przepisy o poleceniach wydawanych wobec jst przez wojewodę, dotyczące oświadczeń majątkowych samorządowców, przesunięcia terminu na dokonanie procedury absolutoryjnej czy wyłączenia wydatków na COVID-19 z reguły zrównoważenia strony bieżącej budżetu samorządowego.

Zmiany administracyjne w drugim projekcie tarczy

Zgodnie z nowym projektem, kolejnych zmian w ustawie antykryzysowej, drugiej już nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do 30 września 2020 r. w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID-19 powierza się Poczcie Polskiej dostarczenie przesyłek listowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zwanej dalej „przesyłką hybrydową”.

Doręczenia hybrydowe będą dotyczyły postępowań administracyjnych, egzekucyjnych w administracji, a także innych postępowań prowadzonych na podstawie ustawy. Przepisy przewidują doręczenie wezwań, zawiadomień oraz innych pism, od których daty doręczenia biegną terminy.

Takie doręczenia będą też w postępowaniach egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych, w sprawach o wykroczenia. Przepisy przewidują doręczenie wezwań, zawiadomień oraz innych pism, od których daty doręczenia biegną terminy, kierowanych od sądów lub organów prowadzących postępowania na podstawie wskazanych przepisów, doręczenie to może nastąpić za pomocą przesyłki hybrydowej, jeżeli sąd lub organ prowadzący postępowanie wyrazi na to zgodę.

Czytaj też: W specustawie nie ma ochrony spółek komunalnych i samorządowych osób prawnych


Szkolenie online samorządy a specustawa

Szkolenie online „Działalność organów jednostek samorządu terytorialnego w świetle specustawy koronawirusowej i jej nowelizacji” odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. o godzinie 15:00. Zapisy prowadzone są do godziny 14:00 w dniu szkolenia.​ Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów: LEX Urząd, Urząd i Obywatele Standard/Optimum/Premium, aby zapisać się bezpłatnie na szkolenie online, prosimy przed zapisem o wylogowanie się z produktu LEX. Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay). 

Szkolenie poprowadzi Mateusz Karciarz, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W programie szkolenia m.in. niezdolność do pracy wójta, burmistrza, prezydenta miasta trwająca do 30 dni, możliwość zdalnego trybu obradowania organów stanowiących jst, polecenia wydawane wobec jst przez wojewodę, oświadczenia majątkowe samorządowców czy przesunięcie terminu na dokonanie procedury absolutoryjnej.