Podpisane przez ministra kultury rozporządzenie tworzy nowy instrument prawny, który umożliwi ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego sprawne finansowanie działalności kulturalnej w zmienionej formie, upowszechnianej za pomocą przede wszystkim sieci Internet – narzędzia powszechnego i bezpiecznego.

 

Dotacja lub stypendium

Wsparcie będzie miało formę programu stypendialnego oraz programu dotacyjnego. Stypendium  kierowane jest do osób fizycznych - artystów, twórców czy animatorów kultury. O dotację celową będą mogły się ubiegać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Dofinansowanie zostanie udzielone na projekty artystyczne realizowane bądź udostępniane przede wszystkim w Internecie. Założenia i szczegółowy harmonogram programu zostaną przedstawione niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia dzień po jego publikacji.

Delegację do rozporządzenia stanowi art. 15m ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Tarczy Antykryzysowej.