Zdaniem korporacji, znaczne rozszerzenie możliwości głosowania korespondencyjnego jest zmianą potrzebną, która powinna być wprowadzona przy zapewnieniu możliwości zaopiniowania przez podmioty odpowiedzial­ne za jego przygotowanie i przeprowadzenie oraz przez ekspertów, co wpłynęłoby na jakość tych przepisów.

 

Realizacja zmian dotyczących głosowania korespondencyjnego będzie niemożliwa

Według ZMP realizacja przepisów, które postuluje Sejm w za­kresie ustalonym w nowelizacji specustawy dla wa­runków epidemii jest niemożliwa. Korporacja zaznacza, że realizacja samych tylko zgłoszeń głosowania korespondencyjnego przez wyborców nie będzie możliwa, bo zgłoszenia, które mogą być dokonywane do 5. dnia przed terminem wyborów, muszą być przekazane przez komisarza wyborczego, zweryfikowane dla ewentualnego uzupełnienia braków, sporządzone i opieczętowane w obecności członków obwodowych komisji wyborczych i wysłane do wyborcy za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Ich zdaniem już dotychczasowy przepis dotyczący znacząco mniejszej grupy obywateli, dający prawo zgłoszenia do 15. dnia przed terminem wyborów, w połączeniu z kalendarzem wyborczym i koniecznością przygotowywania pakietów przez obwodowe komisje wyborcze z udziałem co najmniej czterech członków, powodował w dużych miastach ogromne problemy logistyczne i organizacyjne.

Poczta zmieniła zasady doręczeń dla osób w kwarantannie

ZMP podnosi, że Poczta Polska zmieniła procedury wobec osób będących na kwarantannie. Do czasu zakończenia okresu izolacji korespondencja kierowana pod adresy objęte kwarantanną, będzie przechowywana w placówkach pocztowych, bez próby doręczenia. Podjęcie próby doręczenia przesyłki nastąpi dopiero po zakończeniu kwarantanny przez adresata.

Związek zauważa, że kwarantanna jest objęta odpowiednimi obostrzeniami, zwłaszcza dotyczącymi kontaktu z osobami izolowanymi. Nowelizacja ustawy przewiduje wydanie przez ministra właściwego do spraw łączności, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej, ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Państwowej Komisji Wyborczej, rozporządzenia, które ureguluje m.in. sposób przekazania i odbioru pakietów do głosowania od osób objętych różnymi rodzajami kwarantanny.

Projekt tego rozporządzenia nie jest jeszcze znany, jednak zdaniem związku będzie to skomplikowana procedura. A niedostarczenie projektu tego aktu wykonawczego uniemożliwia rzetelne zaopiniowanie i przyjęcie przepisów zmian specustawy.

Będzie dużo zgłoszeń

Dopuszczenie do głosowania korespondencyjnego osób po 60. roku życia, w połączeniu z panującą epidemią w Polsce i na świecie, może spowodować bardzo dużą liczbę wniosków do obsłużenia. W stanowisku ZMP czytamy, że „biorąc pod uwagę liczbę osób liczących ponad 60 lat – 30 czerwca 2019 r. były to 9 601 052 osoby – trzeba założyć, że wielu spośród tych obywateli zgłosi chęć skorzystania z tej nowej możliwości. Do tego dojdą osoby objęte kwarantanną, w tym domową, liczące poniżej 60 lat. Terminy przewidziane w przepisach kodeksu wyborczego, trudne do realizacji nawet bez epidemii i dla dużo mniejszej liczby wyborców, są niemożliwe do dotrzymania przy spodziewanej skali zgłoszeń w obecnej sytuacji”.

Zarząd Związku Miast Polskich podkreśla, że setki tysięcy osób w związku z przeprowadzeniem wyborów będą musiały spo­tykać się i przemieszczać wielokrotnie, również przed dniem wyborów. Zauważa też, że zmiany w prawie wyborczym mogące wpłynąć na wynik wyborów nie są możliwie w okresie 6 miesięcy przed terminem wyborów. Zaapelował też do Senatu o wykreślenie z ustawy przepisów dotyczących zmian w Kodeksie wyborczym.