Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynął wniosek przedsiębiorcy, skarżącego się na rozbieżną praktykę Urzędów Marszałkowskich, dotyczącą klasyfikacji oleju posmażalniczego, pochodzącego z restauracji, piekarni lub cukierni, jako odpadu komunalnego. - Dlatego zwróciliśmy się do ministra klimatu z prośbą o odniesienie się do problemu zgłoszonego nam przez przedsiębiorcę – mówi Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Czytaj w LEX: Czy hotel powinien się rejestrować w BDO >>

  

Przedsiębiorca: zużyty olej domu różni się od tego z restauracji, cukierni, piekarni

Przedsiębiorca prowadził działalność polegającą na odbieraniu zużytego oleju kuchennego od prowadzących restauracje, cukiernie lub piekarnie. Jego zdaniem ilość odpadów wytwarzana przez każdy z podmiotów, od którego on je odbiera, jest tak znaczna, że odpady te nie mogą być uznane za odpady podobne ze względu na swój charakter do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a więc nie mieszczą się w granicach definicji legalnej odpadu komunalnego. Uznanie tych odpadów za odpady komunalne wiązałoby się z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę je odbierającego wpisu do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w gminie, na której terenie zamierza on odbierać odpady komunalne. Uzyskanie takiego wpisu jest uzależnione od spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dlatego Adam Abramowicz wystąpił o interpretację do resortu klimatu, które jest odpowiedzialne za gospodarkę odpadami.

MK: zużyte oleje jadalne to odpady komunalne

Ministerstwa Klimatu w odpowiedzi na pytanie Rzecznika MŚP stwierdziło, że zużyte oleje jadalne, powstające w gospodarstwach domowych, ale również w wyniku np. świadczenia usług gastronomicznych, należy uznać za odpady komunalne. To oznacza, że odpady te mogą zostać przekazane do zagospodarowania w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. Zarazem w odpowiedzi zastrzeżono, że za ostateczną klasyfikację odpadów odpowiada zawsze wytwórca odpadów oraz że niniejsza odpowiedź nie stanowi wiążącej wykładni prawa, a w szczególności nie jest prawnie wiążąca dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych. 

Czytaj również: Minister Klimatu, objaśnia, kto nie musi rejestrować się w bazie BDO >

Bez wpisu do BDO

Ponadto  Ministerstwa Klimatu przypomniało, że wytwórcy odpadów komunalnych są zwolnieni z obowiązku wpisu do Rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), o ile w wyniku prowadzonej działalności wytwarzane są tylko odpady komunalne. W przeciwnym razie taki podmiot jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, a tym samym uzyskania wpisu do rejestru BDO w zakresie odpadów innych niż odpady komunalne. Jeżeli jednak dany podmiot jest zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru-BDO, firma przyjmująca taki odpad nie wystawia Karty Przekazania Odpadów Komunalnych, a jedynie w prowadzonej przez siebie ewidencji odpadów wpisuje, że odpad został przyjęty od podmiotu zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji.