Małżonkowie mogą rozlicza się wspólnie. Aby złożyć wspólny PIT, ich małżeństwo musi trwać cały rok podatkowy. Ministerstwo Finansów chce złagodzić tę zasadę. Chodzi o to, aby wspólne rozliczenie z małżonkiem było możliwe już w rozliczeniu za rok, w którym małżeństwo zostało zawarte, pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwało/istniała do końca roku podatkowego (zmiana ust. 2 w art. 6 w ustawie o PIT). Taka zasada przewidziana jest w opublikowanym w poniedziałek projekcie Polskiego Ładu.

Zobacz również: Resort finansów szykuje kompleksową reformę opodatkowania >>

 

Niekorzystna zmiana dla samotnych rodziców

Resort finansów przy okazji chce także wprowadzić zmianę w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT polegającą na zastąpieniu wyrazów „Od dochodów rodzica” wyrazami „Od dochodów jednego rodzica”. Zdaniem MF, jest to doprecyzowanie, że z preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci może skorzystać tylko jeden rodzic (opiekun prawny). Resort podkreśla, że dookreślenie przepis art. 6 ust. 4 ustawy o PIT ma na celu w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiły się po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2017 r. sygn. akt II FSK 573/15, i które prowadzą do nadużyć w stosowaniu tej preferencji. W wyroku tym Sąd podjął precedensowe rozstrzygniecie, uznając, że w sytuacji gdy rozwiedzeni rodzice na przemian wychowują wspólne dzieci, to każdemu z nich przysługuje prawo opodatkowania dochodów na preferencyjnych zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. W konsekwencji każdy rodzic ma prawo do obliczenia podatku w podwójnej wysokości od połowy swoich dochodów. W ocenie Sądu, taka wykładnia zgodna jest z literalnym brzmieniem art. 6 ust. 4 ustawy PIT, które zostało wprowadzone nowelizacją z dnia 25 listopada 2010 r.2) i obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Jak zauważył bowiem Sąd nowelą tą „ustawodawca zrezygnował z wcześniejszego zapisu (zawartego w uchylonym nowelą ust. 5 art. 6), że za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się "jednego z rodziców." Tym samym należy przyjąć, że zamierzony zabieg ustawodawcy doprowadził do takiego stanu prawnego, w którym status osoby "samotnie wychowującej dzieci" od 1 stycznia 2011 r. może mieć każde z rodziców spełniających pozostałe kryteria określone w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT.”

MF zauważa jednak, że wnioski płynące z wyroku Sądu nie są tożsame z intencją ustawodawcy. Ustawodawcy chodziło bowiem o takie doprecyzowanie pojęcia "osoby samotnie wychowującej dzieci", aby nie budziło wątpliwości, że prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów nie przysługuje wszystkim osobom stanu wolnego posiadającym dzieci własne lub przysposobione, o których mowa w art. 6 ust. 4, a wyłącznie tym, które samotnie wychowują te dzieci”. Przy czym samotnie – zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego – oznacza „bez udziału drugiego rodzica”.